Vraví sa, že láska bolí. To však nie je pravda.

Na­pl­nená láska ešte ni­kdy ni­koho ne­bo­lela. Práve na­opak, pri­náša nám prí­jemné po­city a hreje nás pri srdci. Do­káže sa nám po­hrať so ži­vo­tom a vniesť do neho viac šťas­tia. Ot­vára nám oči. Po­máha nám. Cí­time sa vďaka nej bez­pečne a vieme, že nie­kam pat­ríme. Že k nie­komu pat­ríme. Láska ne­ub­li­žuje, ale lieči. Pod­po­ruje, ošet­ruje, po­vzbu­dzuje a mo­ti­vuje. Po­súva a roz­víja nás. Na­pĺňa náš vnú­torný svet, robí nás od­váž­nej­šími a od­hod­la­nej­šími bo­jo­vať za naše sny. Vdy­chuje nám vie­tor do na­šich pla­chiet a ot­vára dvere no­vým mož­nos­tiam.

Osa­me­losť bolí.

Od­miet­nu­tie bolí.

Strata toho dru­hého bolí.

Nie, nie je to láska, ktorá nás zra­ňuje. Je to ten po­cit, ktorý po nej zo­stane. Po­cit práz­dnoty. Nie­čoho, čo sme pred ma­lou chví­ľou dr­žali v ru­kách a zrazu je to preč. Ten ne­pred­sta­vi­teľne bo­les­tivý po­cit, že už nič ne­bude ako pred­tým. Os­tali sme sami na všetko, čo sme do­te­raz zvlá­dali vo dvo­j­ici. Všetky ra­dosti, ktoré sa ná­so­bili a sta­rosti, ktoré sa de­lili dvomi. To všetko te­raz ostane na ple­ciach jed­nej osoby. A presne tento po­cit bolí.

Cozy mor­ning via @mood_pas­sion ✔️ TAG YOUR LOVE ❤️

A post sha­red by ME­N'S JOUR­NAL (@mens_cult) on

 

Ľu­dia si to zvyknú za­mie­ňať. Pri po­mys­lení na lásku, po tom, čo im nie­kto ub­lí­žil, sa im vy­baví vše­tok ten žiaľ, ktorý po nej os­tal. Trá­pe­nie, s kto­rým sa mu­seli vy­spo­ria­dať. Ale to nie je a ni­kdy ne­bolo de­fi­ní­ciou lásky.

Láska je v sku­toč­nosti to je­diné, čo na svete ne­zra­ňuje.

Komentáre