To­xické vzťahy sa pre­ja­vujú rôzne a nedá sa presne de­fi­no­vať, čo to­xický vzťah je. Ženy, ale aj muži na­chá­dza­júci sa v ta­kýchto vzťa­hoch, majú po­cit, že od par­tnera ne­môžu od­ísť. To­xický člo­vek je taký, ktorý do­káže ma­ni­pu­lo­vať s os­tat­nými, ci­tovo ich vy­die­rať a na­po­kon do­siah­nuť všetko tak, ako chce on. 

Často si lásku za­mie­ňame za po­city za­via­za­nosti voči nie­komu, s kým máme spo­ločnú mi­nu­losť, po­mo­hol nám a ur­čite sme ho aj ke­dysi ľú­bili. Ča­som sa však váš vzťah zme­nil, nie si spo­kojná a už vô­bec nie si po jeho boku šťastná. Ne­musí ťa fy­zicky na­pá­dať na to, aby si mohla po­ve­dať, že je ty­ran.

Nie­kedy to je o psy­chic­kom a emo­ci­onál­nom vy­die­raní, ktoré na seba do­káže zo­brať množ­stvo po­dôb. Pod­vá­dza­nie, ná­valy zlosti, apa­tia a ig­no­ran­cia, urážky, krik a pre­hnané ob­me­dzo­va­nie do zdra­vého vzťahu ur­čite ne­pat­ria. Ak si sa aj ty na­šla v týchto riad­koch a vieš, že s va­šim vzťa­hom nie je všetko v po­riadku, no ne­vieš, ako ho ukon­čiť, možno ti tento člá­nok po­môže. Tu je zo­pár vecí, ktoré mô­žeš uro­biť a po­môžu ti od­tr­hnúť sa od to­xic­kého vzťahu:

Zlož ru­žové oku­liare

V pr­vom rade si mu­síš uve­do­miť, aká je re­a­lita. Pre­staň si na­mýš­ľať a ne­buď na­ivná, že ho zme­níš. Ne­zat­vá­raj oči pred tým, čo sa deje. Pred­stav si, žeby si s ta­kýmto člo­ve­kom mala byť do konca ži­vota.

zdroj: Ron­dell­Mel­ling by pi­xa­bay.com

Pre­staň ho ospra­vedl­ňo­vať

Už si sa nie­kedy pri­stihla pri tom, ako si sa ka­ma­rátke sťa­žo­vala na jeho sprá­va­nie a ako­náhle ti za­čala ra­diť, aby si od neho od­išla, ho­dila si spia­točku a za­čala ho ospra­vedl­ňo­vať? Pro­sím ťa, ne­rob to. Každý robí chyby, to je fakt, no treba roz­li­šo­vať o aké chyby sa jedná.

Po­roz­mýš­ľaj nad tým, či si si takto pred­sta­vo­vala vzťah

Každá žena má pred­stavy o tom, ako by mal jej vzťah vy­ze­rať. Nie­ktoré po­tre­bujú viac ro­man­tiky, iné dob­ro­druž­stvo a ďal­šie tú­žia po die­ťati a ro­dine. V kaž­dom prí­pade, ak sa tvoja pred­stava lásky nez­ho­duje s tým, čo práve pre­ží­vaš, mala by si spo­zor­nieť. Uve­dom si, že toto nie je to, čo si chcela a ne­boj sa od­ísť a nájsť šťas­tie inde.

Sú­streď sa na jeho činy, nie slová

Je jasné, že pre neho zna­me­náš ur­čitú vý­hodu, inak by ťa už dávno ne­chal. Z is­tého dô­vodu si ťa však drží pri tele. Vo vše­obec­nosti ťa však vô­bec ne­váži, no keď dôjde na lá­ma­nie chleba, na­sľu­buje ti hory doly, ktoré však ni­kdy ne­splní. Ne­robí pre teba nič, pre­tože nie si jeho pri­ori­tou. Ak má ústa plné sľu­bov, no skutky ni­kde, odíď, pre­tože zo „slov sa ne­na­ješ“.

Ne­mýľ si lásku so zá­vis­los­ťou

Možno ho ospra­vedl­ňu­ješ práve preto, že si mys­líš, že láska všetko pre­koná. Láska má veľa po­dôb, no po­doba to­xic­kého vzťahu nie je jed­nou z nich. Viem, že máš dobré srdce a do­ká­žeš toho veľa to­le­ro­vať. No ne­po­mýľ si lásku s vy­uží­va­ním a so zá­vis­los­ťou na nie­kom inom.

zdroj: Pe­xels for pi­xa­bay.com

Za­čni si vá­žiť samú seba

Každý si k tebe do­volí len toľko, koľko mu ty do­vo­líš. Pa­mä­taj na to. Ty si tá, ktorá ur­čuje hra­nice. Ty si tá, ktorá ľu­ďom uka­zuje, ako sa k tebe môžu sprá­vať. A kým si samu seba ne­vá­žiš, ne­bude si ťa vá­žiť ani ni­kto iný. To je jed­no­du­chý prin­cíp, na kto­rom sú po­sta­vené všetky vzťahy.

Ak si uve­do­míš všetko vyš­šie spo­me­nuté, ve­rím, že v sebe po­zbie­raš do­sta­tok sily na to, aby si opus­tila člo­veka, ktorý si ťa ne­za­slúži. Ne­ho­vo­rím, že to bude ľahké, ale zvlád­neš to, len si mu­síš ve­riť.

Zdroj: rel­ru­les.com

Komentáre