Nech­cem ran­diť s nie­kým, pri kom sa bu­dem cí­tiť ne­isto alebo nie sama se­bou.

Nech­cem ran­diť s nie­kým, kto ma chce zme­niť.

Nech­cem ran­diť s nie­kým, pri kom si ne­mô­žem spie­vať moje ob­ľú­bené pes­ničky či ob­di­vo­vať veci, ktoré sú podľa neho de­tin­ské či zby­točné. 

Nech­cem ran­diť s nie­kým, kto si myslí, že je ťažké ma mi­lo­vať.

Ce­ním si ľudí, ktorí to so mnou ni­kdy ne­vzdali a tak oča­ká­vam, že sa tak bude cho­vať aj nie­kto, s kým mám strá­viť svoj čas a svoj ži­vot. Mám rada ľudí s hĺb­kou, ľudí, s emó­ciou. Mám rada ľudí so sil­ným mys­le­ním, zau­jí­ma­vými ná­zormi a tak­tiež nie­koho, kto má do­káže ro­zo­smiať. Ne­mám čas na zlých ľudí a na ľudí, ktorí ma chcú zme­niť. Ta­kisto sa ria­dim ná­zo­rom, že v mo­mente, ako sa bu­dem hnať za ne­správ­nou oso­bou, do­behne ma tá správna.

Sú­hla­sím s tým, že ak mám nie­komu ve­no­vať svoj čas, tak nech to stojí za to. Nech­cem, aby to vy­znelo, že som vý­be­ravá, alebo se­becká, ale načo bu­dem s nie­kým, pri kom sa ne­cí­tim dobre a sama se­bou?

Mla­dosť je hod­nota, ktorá sa vy­tráca kaž­dým dňom a ja ju ne­mie­nim pre­mr­hať s ne­správ­nou oso­bou.

„Rad­šej bu­dem žiť sama, ako s nie­kým, kto sa na mňa díva ne­správ­nymi očami.“

Nie­kedy mám po­cit, že sme upus­tili z na­šich zá­sad. Už nám stačí, nech ten člo­vek dobre vy­zerá alebo je pre nás v nie­čom vzo­rom a to stačí. Ne­roz­mýš­ľame nad tým, či re­álne je to člo­vek, s kto­rým chceme byť do bu­dúcna.

Ne­mie­nim sa pri nie­kom cí­tiť hlúpo alebo me­nej­cenne. Ne­mie­nim me­niť ná­zory len preto, aby som sa nie­komu za­pá­čila. Buď ma be­rieš takú, aká som, alebo ahoj.

Takže drahá, ne­po­ľa­vuj z tvo­jich hod­nôt a z toho, čo od da­ného člo­veka chceš. Ne­strá­caj svoj čas s nie­kým, s kým to ne­vi­díš do bu­dúcna. Čas je vzácny a preto si vy­be­raj správ­nych ľudí a správ­neho muža.

„Buď ma máš rád alebo nie. Trvalo mi vyše 20 ro­kov na­učiť mať rada samú seba a ne­mám ďal­ších 20 ro­kov na to, aby som pre­svied­čala nie­koho iného.“ Som Ide­a­lista

 

Komentáre