O čo nám ide? Čo tu vlastne hľa­dáme? Čo si že­láme, keď sfú­ka­vame sviečky na torte, keď vi­díme pa­dať hviezdu, keď há­džeme mincu do fon­tány? Ne­viem ako ty, ale ja si vždy že­lám šťas­tie a mám po­cit, že nie som vô­bec je­diná. Šťas­tie pre mňa, šťas­tie pre moju ro­dinu a pre mo­jich pria­te­ľov. Ach áno, toto som ti asi pre­zra­diť ne­mala. Veď vieš, vraví sa, že ak nie­komu po­vieš tvoje že­la­nie, ne­splní sa, ale za­bud­nime te­raz na po­very.

Šťas­tie je ab­s­traktné, preto je sku­točne ná­ročné de­fi­no­vať ho, môže mať to­tiž veľmi veľa po­dôb a fo­riem. Každý z nás ho môže vní­mať ab­so­lútne in­di­vi­du­álne. Ne­zá­leží na tom, čo kon­krétne zna­mená šťas­tie pre teba, naše pred­stavy o ňom sú prav­de­po­dobne od­lišné, ale náš cieľ je rov­naký. Tú­žime po ňom, chceme ho do­siah­nuť, po­tre­bu­jeme ho cí­tiť.

Av­šak šťas­tie má je­den veľký há­čik. Všimla si si to tiež? Bo­jíme sa ho. Máme zo šťas­tia strach, teda inými slo­vami, máme strach z toho, že sme, že bu­deme na­ozaj šťastní. Obá­vame sa pri­pus­tiť si, že sa nám to na­ozaj deje, že to všetko krásne, čo cí­time, je aj re­a­li­tou.  Máme strach, že tie nád­herné po­city od­ídu tak ne­ča­kane, ako aj prišli.  A my predsa nech­ceme o ne prísť…
photo-1432563491239-ba8bb919518e1foto: thought­ca­ta­log.com

No práve náš strach a naše obavy za­prí­či­nia to, že si naše vlastné šťas­tie po­ka­zíme, od­pla­šíme ho nie­kam preč. Nie sme schopní užiť si tento stav na­plno. Na­po­kon, keď  sa nad touto si­tu­áciou kri­ticky za­mys­líš, mu­síš sama uznať, že šťas­tie a ne­is­tota, hmm, to do­hro­mady asi ni­kdy ne­pôjde. Šťas­tie ne­môže predsa s nami ostať, keď ho od seba od­há­ňame stra­chom, po­chyb­nos­ťami a úz­kos­ťami. Jed­no­du­cho v sebe ži­víme a pod­po­ru­jeme ne­ga­tívnu ener­giu. Dá­vame jej šancu, aby v nás pre­rá­stla.

Skú­šam v sebe nájsť od­po­veď, dô­vod, prečo je to tak. Prečo vo mne táto ne­ga­ti­vita vô­bec vzniká? Prečo vždy, keď vzliet­nem bliž­šie k mo­jim snom a túž­bam, keď ich už mám tak­mer na do­sah, stane sa niečo, čo ma stiahne späť dolu? Prečo? Za­slú­žim si vô­bec byť šťastná?

Od­po­vede na tieto otázky si mô­žeme dať len my sami. Ne­ho­vorí sa na­darmo, že každý je stroj­com svojho vlast­ného šťas­tia. Vieme ovplyv­niť naše myš­lienky, tým pá­dom aj naše šťas­tie. Nie­kedy sa možno len ne­máme do­sta­točne radi, ne­vá­žime si sa­mých seba. Šťas­tie si v pod­state ani nech­ceme do­priať, a to je ten hlavný prob­lém.

Čo teda ro­biť, ak chceš byť šťastná? Ne­boj sa mať dobre, ne­od­cu­dzuj sa za to, keď si chceš niečo do­priať. Buď po­zi­tívna a ne­boj sa šťas­tia. Ver v to, že možné je všetko, len treba chcieť. Uvi­díš, že po­tom tvoje šťas­tie príde a zo­trvá.

foto: thought­ca­ta­log.com

Komentáre