Som prí­liš tučná.‘
‚Prí­liš to na mne visí.‘
‚Mám v tom veľký za­dok.‘
‚Ne­mám do toho dobré pr­sia.‘

tumblr_oguec285wq1qcuggyo1_1280

foto: na­po­le­on­four.com

Každá z nás ur­čite po­zná tieto frázy, ktoré si ho­vo­ríme, keď sa pre­ze­ráme pred zrkad­lom. Je to pri­ro­dzené. Ur­čite si taká aj ty. Sme také všetky. Nie sme so se­bou spo­kojné, hlavne preto, že mé­diá nás ne­us­tále kŕ­mia tým, ako by sme mali vy­ze­rať a za vzor nám dá­vajú slávne mo­delky.

Aj ja som si pre­šla ob­do­bím, kedy som sa roz­hodla so se­bou niečo ro­biť, kedy som sa ne­pá­čila sama sebe vo ve­ciach, ktoré som mala doma alebo v tých, ktoré som si chcela kú­piť. Pre­stala som jesť tučné a sladké jedlá, hý­bala som sa…

ff7eb650c45bc2f0657b2f7b78079ebf

foto: pin­te­rest.com

Mô­žem po­ve­dať, že moja cesta za lep­šou po­sta­vou bola cel­kom jed­no­du­chá. Veľa vecí je v hlave. A toto je jedna z nich. Ale hlavne, na­učila som sa, že keď chceš, aby si sa pá­čila os­tat­ným, mu­síš sa pá­čiť hlavne sama sebe.
Jasné, mu­síš mať aj zdravý úsu­dok. Je predsa sa­moz­rejmé, že nie všet­kým sa hodí všetko.

Ob­leč si to, v čom sa cí­tiš dobre, čo li­chotí tvo­jej po­stave, čo zvý­razní tvoje pred­nosti a za­kryje ne­do­ko­na­losti. Máš veľký za­dok? Ne­vadí. Dnes je to IN. Všetci sa chcú po­do­bať Be­y­oncé či Kim Kar­das­hian. Vi­díš. Máš po­cit, že ony si lámu hlavu nad tým, že majú v nie­čom veľký za­dok? Kdeže. Spra­vili z toho svoju pred­nosť.

exercises-give-you-good-bum-like-beyonce

foto: hap­pi­ly­fo­re­ver­fit.com

Za žiadnu cenu ne­maj kom­plexy z toho, že v čom má tvoja ka­moška skvelú po­stavu, vy­ze­ráš ty ako ja­ter­nička. Ver mi, že v inom out­fite bude zase ona zá­vi­dieť tebe, ako v tom vy­ze­ráš. Každá sme iná, máme iné pro­por­cie, iné miery…

A každá z nás musí mi­lo­vať to, aká je.

A čo s na­šim sta­rým zná­mym prob­lé­mom ‚Ne­mám si čo ob­liecť.‘? To je jed­no­du­ché. Na­dýchni sa, po­zri sa do skrine ešte raz a ur­čite tam niečo náj­deš.

tumblr_o26xyxji5g1rf2h2eo1_1280

foto: na­po­le­on­four.com

Komentáre