Nie je pro­fe­si­onál, ale cíti sa na vý­kon, za aký by sa ne­mu­seli han­biť ani sve­tové cyk­lis­tické esá.  Po­pu­lárny slo­ven­ský mo­de­rá­tor je pre­sved­čený, že do­káže za 60 ho­dín na­šlia­pať na ro­to­pede vzdia­le­nosť rov­na­júcu sa cyk­lis­tic­kému vý­letu do Ázie. Sle­dujte na­živo, či to zvládne!

headline foto

Na bi­cykli te­raz Sajfa potí krv, každý deň prejde hneď nie­koľko sto­viek ki­lo­met­rov. Snaží sa zis­tiť, čo všetko jeho telo vy­drží. „Trú­fam si a ve­rím, že to dám! Mu­sím sa pre­ko­nať,“ ne­šetrí se­ba­ve­do­mím. Saj­fova snú­be­nica Ve­ro­nika Ostri­ho­ňová si o úsilí svojho par­tnera myslí svoje: „To­tálne mu pre­plo,“ po­sťa­žo­vala sa. „Čo si zase po­tre­buje do­ka­zo­vať? Mám oňho strach, nič po­dobné ešte ne­skú­sil.“  

Nad­šení nie sú ani ďalší ľu­dia zo Saj­fovho oko­lia. „Úp­rimne? Urobí ho­cičo, aby na seba upo­zor­nil. Čo bude ďa­lej? Ne­chá sa vy­stre­liť na Me­siac?“ iro­nicky kon­šta­tuje ne­me­no­vaný zdroj z rá­dia, v kto­rom mo­de­rá­tor pra­cuje.

Sajfa sa pustí do svo­jej ži­vot­nej jazdy v pia­tok 29. ap­ríla o ôs­mej ráno pred bra­ti­slav­ským ob­chod­ným cen­trom Cu­bi­con a bude sa sna­žiť  pl­niť cieľ v li­mite dvoch dní, naj­ne­skôr do ne­dele  20:00. Príď sa na jeho sna­že­nie už tento pia­tok, v so­botu alebo v ne­deľu  po­zrieť aj ty – a roz­hodni sa, či mu po­mô­žeš a vy­s­trie­daš ho as­poň na chvíľu v šlia­paní, alebo si pri­sad­neš do rikše ťa­ha­nej za ro­to­pe­dom, čím mu riadne za­va­ríš.

dobri zli

„Som pri­pra­vený na každú al­ter­na­tívu, takže ani prí­padní ne­praj­níci ma ne­roz­ho­dia. Poc­tivo som tré­no­val,“ s opti­miz­mom hod­notí svoju ak­tu­álnu špor­tovú formu Sajfa. Či sa za svoje slová po­staví aj v ne­deľu ve­čer, je však otázne.

Nech už v tebe zví­ťazí praj­nosť alebo ško­do­ra­dosť, mô­žeš len zís­kať. Každý, kto sa do ak­cie za­pojí, sa do­stane do hry o luk­ra­tívnu dob­ro­družnú cenu, dve le­tenky do Ázie, na­vyše môže priamo na mieste ochut­nať mag­gickú chuť Ázie vo forme ne­tra­dič­ného ku­li­nár­skeho prek­va­pe­nia MA­GIC ASIA. Sajfu prídu „pod­po­riť“ via­ceré známe osob­nosti ako Fi­lip Šebo, Mar­cel a Ju­nior, Bar­bora Švid­rá­ňová, Lu­káš Ada­mec, Eve­lyn  a ďalší. Zlé ja­zyky ale tvr­dia, že na­miesto po­vzbu­di­vého po­tľap­ka­nia po pleci sa ka­ma­ráti mo­de­rá­tora oveľa viac te­šia na to, ako si po­se­dia v rikši…

Bliž­šie in­for­má­cie o ak­cii, prog­ram aj nons­top priamy pre­nos zo Saj­fovho šlia­pa­nia náj­deš tu.

FOTO plagat

Komentáre