Každá z nás túži po ori­gi­nál­nom a ro­man­tic­kom pria­te­ľovi, ktorý vy­myslí niečo, čo nás prek­vapí, po­teší a nad­chne…Tiež som taká. Už ako malá som sní­vala o chlap­covi, ktorý bude ro­man­tik a bude mi každý deň do­ka­zo­vať, ako ma ľúbi. A ja som ho na­šla.

Na­šla som nie­koho, kto mi len tak do­ne­sie moju ob­ľú­benú čo­ko­ládku, keď vidí, aká som vy­ťa­žená. Na­šla som nie­koho, kto mi po ce­lom dni pre­se­de­nom nad ché­miou do­ne­sie ru­žičku ako od­menu, že som to zvládla.

Me­niny sú pre mňa iba svia­tok, ktorý je síce sviat­kom nášho mena, no nie sú až také dô­le­žité ako na­ro­de­niny. Preto veľa chlap­cov kúpi ky­tičku, čo­ko­ládku alebo bon­bo­ni­éru. Tí kre­a­tív­nejší nás po­zvú na ve­čeru, pizzu alebo do kina. Jed­no­du­cho uro­bia náš deň nie­čím vý­ni­močný. No ten môj už dl­h­šie ho­vo­ril, že chystá niečo lep­šie a ori­gi­nál­nej­šie. Nech­cela som, aby to bolo niečo drahé, niečo veľké, no on mi stále ho­vo­ril, že sa ne­mám báť, že to bude fajn.

Týž­deň pred me­ni­nami na mňa zrazu ne­mal toľko času. Stále mal veľa práce. Po škole sme šli rovno do­mov a von sme sa vy­brali až ve­čer.

Pri­šiel 1. júl. Po­zval ma k sebe. Už vo dve­rách mi vzal mo­bil a za­po­jil ho do svojho no­te­bo­oku, vraj musí skon­tro­lo­vať niečo do práce… Po chvíli mi vrá­til mo­bil a po­ve­dal:“ všetko naj­lep­šie.“ Ne­chá­pavo som po­zrela na mo­bil, po­tom naňho a stále som ne­ve­dela, čo sa deje. Odo­mkol ob­ra­zovku a uká­zal mi do­mov­skú stránku. Mala som na nej novú ikonku na kto­rej pí­salo: “I love you.“ Po za­pnutí vy­sko­čilo milé vy­zna­nie v sr­diečku, po­tom sa uká­zali naše fotky a v po­zadí hrali naše pes­ničky. On mi na­prog­ra­mo­val ap­li­ká­ciu, ktorá patrí len a len mne, ktorá je len a len o nás dvoch.

Stále som mu pri­zvu­ko­vala, že to nemá byť niečo veľ­ko­lepé, že to sú iba me­niny. On mi da­ro­val ten najd­rahší a naj­cen­nejší dar­ček. Ni­kto ne­in­ves­to­val do dar­čeka toľko času a toľko ori­gi­na­lity ako on do toho môjho. Práve preto je tak vzácny. Hoci ve­del, že by ma po­te­šila moja ob­ľú­bená čo­ko­ládka alebo kvie­tok, on mi da­ro­val AP­LI­KÁ­CIU. Pre nie­koho možno bl­bosť, no pre mňa je to ten na­jú­žas­nejší a na­ori­gi­nál­mejší dar­ček. Veď po­súďte samy.

 

14075235_1261269193892400_536834238_o
IMG_0967IMG_3298

 

co­ver foto:eli­te­daily.com

 

Komentáre