Láska v sku­toč­nosti vô­bec nie je o slo­vách, ktoré do­ká­žeme po­ve­dať a už vô­bec nie na­pí­sať. Pí­sať do­káže kto­koľ­vek, čo­koľ­vek a ko­mu­koľ­vek. S ho­vo­re­ním je to síce inak, ale ja na­priek tomu ne­ho­vo­riť pravdu je tak „mo­derné“. Klam­stvo sa stalo bež­nou ve­cou, takže ho už nie veľmi ľahko od­li­šu­jeme od pravdy. Nie­ktorí z nás nechcú ub­lí­žiť a tak na­miesto toho, aby po­ve­dali ako to na­ozaj je, rad­šej po­ve­dia iné slová, o kto­rých si mys­lia, že ne­ub­lí­žia. No oni sa mý­lia, pre­tože do­zve­dieť sa pravdu ne­skôr roz­hodne nie je lep­šie a už vô­bec keď vám to po­vie nie­kto druhý. Úp­rim­nosť vie byť krutá, preto často rad­šej po­vieme milé slová, ktoré žiaľ nie sú sku­točné.                                                                                                                         

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com

Láska a vlastne aj os­tatné po­city nie sú teda o žiad­nych slo­vách a tex­toch, ale o či­noch! O ve­ciach, ktoré ro­bíme pre dru­hých bez toho, aby sme ča­kali, že nám to ne­jako vrá­tia. Predsa po­kiaľ sú to tí správni ľu­dia roz­hodne pre nás spra­via to isté! Ro­biť pre ňu čo­koľ­vek, ale nie preto, aby to vy­ze­ralo ako láska a ani nie preto, že je to sa­moz­rej­mosť alebo nut­nosť. Ro­biť to len kvôli tomu, že chceme. S lás­kou a ra­dos­ťou!

zdroj: stocksy.com stocksy.com

Keď príde za te­bou aj keď mu nie je dobre. Keď si nájde čas na teba aj keď by viac po­tre­bo­val spá­nok. Keď nechce od­vo­lať stret­nu­tie a tak ťa za­volá ku sebe do­mov. Na­miesto toho, aby šiel s chlapmi na pivo pôjde s te­bou na pre­chádzku. Keď chce po­ze­rať fut­bal ale ide tvoj ob­ľú­bený film a tak sa pris­pô­sobí. Keď aj na­priek tomu, že mu tvr­díš, že si v po­riadku vidí, že to tak nie je a snaží sa to na­pra­viť. Keď sa vždy snaží z svojho zlého dňa spra­viť pre vás oboch ten najk­rajší! Tak toto sú tie činy, o kto­rých ho­vo­ríme. Robí to aj pre teba?

 

Nie je láska po­ve­dať, že pre ňu spra­víš čo­koľ­vek. Je to až vtedy, keď pre ňu čo­koľ­vek na­ozaj spra­víš!

Komentáre