Mysli na to, že si krásna.

Mysli na to, že si je­di­nečná.

Mysli na to, že si vzácna.

Mysli na to, že si sama se­bou.

Viem, že tých člán­kov na túto tému tu bolo ne­spo­četne veľa, ale mám také nut­ka­nie ti to zo­pa­ko­vať ešte raz.  Mys­lím si, že si málo ve­ríš. Že sa ne­vi­díš krásna. A ja ťa chcem, kráska, z tohto omylu do­stať.

Pre­tože ty krásna si. Ty do­slova žia­riš.

26a6c7c8c863ba6fa813f7831ab65e21

pin­te­rest.com

Kto ma po­zná vie, že som veľká zás­tan­kyňa toho, že každá žena je krásna. Že každá žena sa musí mi­lo­vať. Tak mu­síš aj TY ob­ja­viť tú svoju krásu. Ne­mám na­ozaj rada, keď nie­kto po­vie že žena alebo dievča je ška­redé. To tak nie je.

Áno, možno nemá každá na­ji­de­ál­nej­šiu po­stavu, alebo naj­zdrav­šie vlasy alebo naj­bel­šie zuby. Ale každá žena vy­niká a je krásna v nie­čom inom. Po­vedz mi, čo je v dneš­nom svete po­va­žo­vané za ideál krásy? Je tak veľa ná­zo­rov, že ne­viem, čo skôr. Mu­síš mať preto svoj ná­zor a svoj ideál krásy. SEBA.

Jasné. Je to tak. Je to pravda.  Mysli na to, akou chceš byť. Nie si so se­bou spo­kojná? Tak s tým niečo rob. Niečo lep­šie. Zlep­šuj sa každý deň. Sta­raj sa o seba. Roz­maz­ná­vaj sa. Hlavne buď šťastná.

Mi­luj sa. Prijmi sa taká, aká si. Maj sa rada. Bez zby­toč­ných ide­álov, ktoré ti vnú­tila dnešná spo­loč­nosť.

beautiful-woman

mr­wall­pa­per.com

Buď ty ten tvoj naj­lepší ideál krásy. Nauč sa no­siť svoju váhu, ak sa ti ne­páči a prijmi ju. Vy­skú­šaj nový účes. Skús tie vrásky z mra­če­nia pre­me­niť na úsmev.

Pre­tože ty si krásna.  A keď ti to dnes ešte ni­kto ne­po­ve­dal, po­vedz si to sama. Nie je na tom nič zlé. Si krásna. Tak v sebe tú krásu nájdi.

Po­tom náj­deš vnú­torné šťas­tie a bu­deš ko­nečne dý­chať. Bu­deš sa cí­tiť tak, ako ja te­raz.

Mi­lu­jem sa. Ne­bo­jím sa to pri­znať. Som je­diná osoba, s kto­rou bu­dem mu­sieť žiť do konca ži­vota, tak prečo by som sa mala ne­ná­vi­dieť? Pri­zná­vam sa, bola to dlhá cesta. Boli tu ťažké a smutné dni, no po­maly som sa na­učila vi­dieť v sebe to krásne mladé dievča.

tumblr_static_tumblr_static__640

tum­blr.com

Po­zri sa do zrkadla a ob­jav v sebe tú nád­hernú ženu aj ty.

Mysli na to, že si krásna, každý deň. Pre­tože vieš, že je to tak.

Komentáre