Vy­triez­vela som z toho moc­ného opiátu a už nech­cem cí­tiť niečo, čo bolo len krás­nou ilú­ziou a iba v mo­jej hlave. Hlúpo si zvyk­nem na­ho­vá­rať, že si predsa cí­til niečo aj ty.

No ve­dome sa kla­mem.

Možno sa ani ni­kdy ne­doz­viem, čo Ťa viedlo k Tvo­jim roz­hod­nu­tiam a či si ma sku­točne ľú­bil aj Ty.
Bolo by pre oboch lep­šie sa na­ozaj, ale na­ozaj dlhú dobu ne­kon­tak­to­vať. Už viem, že roz­umieš, prečo som to vždy chcela práve takto ukon­čiť.

Lebo pri na­šich ďal­ších stret­nu­tiach by sa opa­ko­val ten istý ko­lo­toč znova. Opäť by sme ro­bili ako podľa šab­lóny to isté – už chvíľu nás po­znám…

Mu­sím sa na­učiť žiť bez po­treby. Po­treby Teba!

Nie si vec, a ja Ťa ne­mô­žem vlast­niť. Si slo­bodný člo­vek plný vlast­ných snov a krá­čaš si svo­jou ces­tou. Si taký istý ako všetci, ako aj ja.

unsp­lash.com

Na­učím sa plne re­špek­to­vať Tvoje že­la­nie.
Dám Ti proste po­koj!

Opus­tím myš­lienky a hlavne spo­mienky.
Ne­bu­dem Ti viac vstu­po­vať do ži­vota ani do hlavy.
Na­učím sa ak­cep­to­vať.

Ne­vzdala som sa však bez boja.
Dala som Ti pries­tor a čas. Viac som spra­viť ne­mohla.

Mu­sím už ísť, ale chcem, aby si ve­del, že Ťa bu­dem ľú­biť stále. Svo­jím zvlášt­nym spô­so­bom …

unsp­lash.com

Bola to najk­raj­šia spl­nená láska.
Ďa­ku­jem

Komentáre