Po­znáš to. Sto­jíš v ob­cho­de a ne­vieš, či je lep­šie mod­ré ale­bo bie­le trič­ko. Ale­bo si na obe­de a ne­vieš, či si dať už tre­tík­rát za se­bou re­zeň ale­bo ochut­nať špe­cia­li­tu šéf­ku­chá­ra. Toto si iste čas­to hovo­ri­la aj Miš­ka Rybá­ro­vá, lebo sa roz­hod­la spo­lu s tí­mom ši­kov­ný­ch prog­ra­má­to­rov a gra­fi­kov vy­tvo­riť co­olo­vú apli­ká­ciu Pit­cho­ose, kto­rá vy­rie­ši dile­my bež­né­ho živo­ta za teba.

Miška, si je­diná baba v tíme Pit­cho­ose. Ako sa ti spo­lu­pra­cuje s toľ­kými chlapmi? Po­čú­vajú ťa? 🙂

Tak… ne­majú na vý­ber. 😀 V tíme však máme veľmi ši­kov­ných prog­ra­má­to­rov i gra­fi­kov, ktorí sa vy­znajú v tom, čo ro­bia a preto je s nimi ra­dosť pra­co­vať.

Už ne­jaký ten čas pra­cu­ješ na po­zí­cii mar­ke­tin­go­vej ma­na­žérky v IT firme. V čom sa pre teba naj­viac od­li­šuje mar­ke­ting v IT od iných pro­duk­tov?

Mala som tú mož­nosť pra­co­vať v jed­nej mar­ke­tin­go­vej agen­túre, v re­dak­cií jed­ného z naj­čí­ta­nej­ších slo­ven­ských por­tá­lov o zdraví, zod­po­ve­dať za on­line mar­ke­ting pre expan­du­júci slo­ven­ský e-shop, ale mu­sím pri­znať, že rie­šiť mar­ke­ting v IT firme je niečo úplne iné. V spo­loč­nosti Touch4IT pra­cu­jeme na množ­stve zau­jí­ma­vých pro­jek­tov, ktoré sú veľ­kou vý­zvou – nie­len pre prog­ra­má­to­rov, ale aj pre nás = mar­ke­té­rov. Ve­ľa­krát sa jedná o ap­li­ká­ciu alebo soft­vér, ktorý nemá priamu kon­ku­ren­ciu a vy­ža­duje si de­tailne pre­pra­co­vanú mar­ke­tin­govú stra­té­giu, ktorá zo­hľadní všetky prí­le­ži­tosti i ri­ziká na trhu a vy­be­rie tie správne mar­ke­tin­gové ná­stroje na úspešnú pro­pa­gá­ciu.

 Zdroj: ar­chív M. Ry­bá­ro­vej

Spolu s tvo­jím tí­mom ste vy­tvo­rili appku Pit­cho­ose. Ako ste prišli na tento ná­pad?

V jedno ráno sme sa zo­bu­dili a … ale nie, to by bolo prí­liš fil­mové 🙂 . V roku 2015 sme už dl­hší čas roz­mýš­ľali nad ne­ja­kým vlast­ným pro­jek­tom – ap­li­ká­ciou, ktorá by ľu­ďom pri­niesla po­te­še­nie a zá­bavu. Po kon­zul­tá­ciách s dvoma ex­ter­nis­tami sme si po­ve­dali, že na­prog­ra­mu­jeme peknú a jed­no­du­chú ap­li­ká­ciu pre uží­va­te­ľov, pri­čom na­šim cie­ľom ne­bolo za­ro­biť, ale uká­zať prácu na­šich gra­fi­kov i prog­ra­má­to­rov. Ar­chi­tek­túra ap­li­ká­cie je na­ozaj veľmi jed­no­du­chá, preto sa na nej môžu učiť aj za­čí­na­júci prog­ra­má­tori v na­šej firme. Po­stupne sme ap­li­ká­ciu vy­lep­šo­vali, na zá­klade pri­po­mie­nok uží­va­te­ľov uro­bili nie­koľko no­vých upda­tov a ve­ríme, že sa nová ver­zia bude pá­čiť.

Ako ste prišli na ná­zov Pit­cho­ose (čí­taj „pit­čús“)?

Pri vy­mýš­ľaní názvu akej­koľ­vek ap­li­ká­cie si vždy vy­pí­šeme na veľký pa­pier všetky kľú­čové slová, ktoré nám na­padnú, a ich sy­no­nymá. Ná­sledne ich skú­šame kom­bi­no­vať, upra­vo­vať, skra­co­vať… až na­ko­niec vznikne chyt­ľavý ná­zov, ktorý má šmrnc a po­ten­ciál. Ná­zov „Pit­cho­ose“ vzni­kol cie­lene a ve­ríme, že najmä na slo­ven­skom a čes­kom trhu bude mať úspech (veľa po­u­ží­va­te­ľov sa už nad tým po­za­sta­vilo – po­zi­tív­nym spô­so­bom).

Zdroj: ar­chív M. Ry­bá­ro­vej

Koľko ľudí appku mo­men­tálne po­u­žíva?

Prvá ver­zia ap­li­ká­cie vy­šla na jar 2016, ale pred­sta­vo­vala sku­točne iba tzv. „MVP pro­dukt“ so zá­klad­nými fun­kciami. Na za­čiatku bolo na plat­forme An­droid okolo 700 stia­hnutí a na plat­forme iOS okolo 450 stia­hnutí (bez aké­ho­koľ­vek mar­ke­tingu). Po­stupne sme však za­čali do­pĺňať ďal­šie fun­kcie a vlast­nosti – po­u­ží­va­te­lia môžu ok­rem hla­so­va­nia aj cha­to­vať (pod fo­to­gra­fiou), zo­zna­mo­vať sa a dis­ku­to­vať.

Appku ste pus­tili me­dzi ľudí po­merne rýchlo. Čo je naj­ťaž­šie pri tvorbe a pro­pa­gá­cii ta­kejto ap­li­ká­cie? 

Nie som si istá, či je to naj­ťaž­šie, ale tak ta­kým pr­vým a dô­le­ži­tým kro­kom je ur­čite zo­synch­ro­ni­zo­va­nie ce­lého tímu pre daný pro­jekt. Cha­lani – prog­ra­má­tori sú skvelí a veľmi ši­kovní, ale oni vi­dia nie­kedy iba tie svoje kódy a ob­čas ne­vní­majú naše pri­po­mienky – teda pri­po­mienky mar­ke­té­rov. My sa sna­žíme vý­voj pro­duktu usmer­ňo­vať tak, aby svo­jimi vlast­nos­ťami spĺňal všetky po­žia­davky po­u­ží­va­te­ľov a pri­nie­sol im z toho ra­dosť. Čo sa týka pro­pa­gá­cie… keď sa už nie­kto sna­žil pro­mo­vať mo­bilnú ap­li­ká­ciu na slo­ven­skom trhu, prav­de­po­dobne na­ra­zil na ten fakt, že väč­šina Slo­vá­kov je veľmi skep­tická voči nie­kto­rým ve­ciam a nie sú ot­vo­rení no­vin­kám. S tým bo­ju­jeme aj my, ale máme už pri­pra­ve­ných via­cero kva­lit­ných re­klam­ných kam­paní, ktoré budú mať podľa nás veľký úspech.

Zdroj: ar­chív M. Ry­bá­ro­vej

Vo svete je už množ­stvo so­ciál­nych sietí. Všetky tieto slávne so­ciálne siete sa však vy­ví­jajú v Si­li­con Val­ley. Je možné kon­ku­ro­vať ve­li­ká­nom ako Fa­ce­book či Ins­ta­gram od nás zo Slo­ven­ska?

Takto… aby som to uviedla na správnu mieru, ap­li­ká­cia Pit­cho­ose nie je so­ciálna sieť a jej úče­lom ani nie je stať sa ňou. Hoci v nej máte mož­nosť uve­rej­ňo­vať roz­ličné fo­to­gra­fie či ob­rázky, hla­so­vať za ne, ko­men­to­vať a cha­to­vať (t.j. spá­jať ľudí na ce­lom svete), hlav­ným cie­ľom stále zo­stáva po­má­hať pri roz­ho­do­vaní.

V čom je teda pri­daná hod­nota Pit­cho­ose, aby si člo­vek po­ve­dal “tak túto si mu­sím stiah­nuť”?

Je to jed­no­du­ché, je to zá­bavné…. je to niečo, čo vás za­baví po­čas tých pár mi­nút, čo ča­káte na au­to­bus, na po­šte alebo na par­tnera. A… je to uži­točné (!). Ve­ľa­krát sa mne sa­mej stalo, že som si na in­ter­nete pre­ze­rala ne­jaké šaty a ob­ja­vila som dvojo ta­kých, me­dzi kto­rými som sa ne­ve­dela roz­hod­núť. A tak som ob­rázky šiat na­ho­dila do ap­li­ká­cie Pit­cho­ose a ča­kala, ktoré „vy­hrajú“. Na druhý deň som si tie „vý­herné“ aj ob­jed­nala – jed­no­du­ché a rýchle. Každý člo­vek robí denne nie­koľko de­sia­tok roz­hod­nutí, a preto je uži­točné, ak mu pri nie­kto­rých z nich môžu po­môcť aj os­tatní ľu­dia. ☺

Zdroj: ar­chív M. Ry­bá­ro­vej

Svet ap­li­ká­cií nie je geo­gra­ficky vy­hra­dený. Ako teda plá­nu­jete zau­jať uží­va­te­ľov mimo Slo­ven­ska?  

Čo sa týka pro­pa­gá­cie v za­hra­ničí, tak sa plá­nu­jeme za­me­rať najmä na re­klamu pro­stred­níc­tvom so­ciál­nych sietí, na­koľko tie v sú­čas­nosti kra­ľujú v on­line svete. Už pra­cu­jeme na roz­siah­lych kam­pa­niach, ktoré spus­tíme v najb­liž­šej dobe. Máte sa na čo te­šiť! ☺

Veľa ap­li­ká­cií má veľmi krátku ži­vot­nosť a po veľ­kom bo­ome na­stane pád. Ako musí byť appka na­sta­vená, aby sa ľu­dia stále vra­cali späť a ak­tívne ju každý deň po­u­ží­vali?

Ja to vní­mam tak (aj z vlast­ného po­u­ží­va­nia), že ap­li­ká­cia musí byť v pr­vom rade jed­no­du­chá na po­u­ží­va­nie. Sama som vy­ma­zala už mnoho ap­li­ká­cií, ktoré som po stia­hnutí ot­vo­rila a ani po pár mi­nú­tach som ne­ve­dela nájsť to, čo som oča­ká­vala, že náj­dem :D. Pri ap­li­ká­cií Pit­cho­ose máme otes­to­vané, že po­u­ží­va­te­lia sa v nej do­kážu ľahko orien­to­vať a po­cho­piť jej účel. Ap­li­ká­cia musí byť tiež vi­zu­álne prí­ťaž­livá, aby po­u­ží­va­te­ľov zau­jala, musí správne fun­go­vať (bez zly­ha­nia a „pa­da­nia“) a mať za­pa­mä­ta­teľný ná­zov.

Zdroj: ar­chív M. Ry­bá­ro­vej

Čo je teda va­šim cie­ľom? Kam by si chcela po­su­núť ap­li­ká­ciu?

Ja som člo­vek, ktorý sa ne­púšťa do pro­jektu, kto­rému ne­verí, preto som v tomto prí­pade pre­sved­čená o tom, že ap­li­ká­cia Pit­cho­ose bude mať úspech. Je po­sta­vená na jed­no­du­chej, ale vi­zu­álne prí­ťaž­li­vej kon­cep­cií, ktorá má po­ten­ciál. Na­šim cie­ľom je do­stať ap­li­ká­ciu do mysle ľudí, vy­tvo­riť silnú ko­mu­nitu po­u­ží­va­te­ľov a pre­sa­diť ju glo­bálne.

Na­ko­niec nám po­vedz, na aké ďal­šie ap­li­ká­cie sa mô­žeme te­šiť? 

Port­fó­lio spo­loč­nosti Touch4IT je na­ozaj pes­tré. V na­sle­du­jú­com me­siaci plá­nu­jeme na trh uviesť ap­li­ká­ciu So­gabu, ktorú si za­mi­lujú všetci váš­niví hráči po­čí­ta­čo­vých i mo­bil­ných hier a hru Hot Cof­fee pre iOS za­ria­de­nia, na kto­rej sme pra­co­vali spolu s ar­chi­tektmi hier zo spo­loč­ností Pi­xel Fe­de­ra­tion a Po­wer Play Stu­dio. Už v pon­de­lok bude k dis­po­zí­cií ap­li­ká­cia Be­On­Court pre všet­kých mi­lov­ní­kov te­nisu, ktorí si cez ňu budú môcť za­re­zer­vo­vať kurt v mno­hých klu­boch po Bra­ti­slave. O dva me­siace vy­jde von ap­li­ká­cia SPPM ur­čená pre pro­fe­si­onál­nych tré­ne­rov, kto­rej in­ves­to­rom je aj spo­lu­za­kla­da­teľ spo­loč­nosti ESET – Ru­dolf Hrubý. Z nášho port­fó­lia sa oplatí spo­me­núť ešte ap­li­ká­cie Me­moti.com (na tvorbu fo­to­pro­duk­tov), Ci­ty­son­der (re­zer­vá­cia tu­ris­tic­kých sprie­vod­cov) a ďal­šie.

Komentáre