Ťažko sa ti vstáva? Po­ci­tu­ješ veľa stresu? Si často una­vená? Pre­čí­taj si týchto pár jed­no­du­chých ti­pov. Mnohé z nich ti ne­za­berú viac ako 5 mi­nút a na­vyše ti mi­ni­málne ob­zvlášt­nia deň. 

  1. Na­stav si pri­ro­dzený bu­dík

A čo to ten pri­ro­dzený bu­dík vlastne je? Každý ve­čer pred spa­ním po­vedz svojmu mozgu „zo­bu­dím sa o …“. Za­berá to skoro stále. Ja osobne som to už pár krát od­skú­šala a fun­go­valo to. Rad­šej to však skú­šaj cez ví­kend (ak by sa tvojmu mozgu nech­celo).

 

  1. Ak u teba pri­ro­dzený bu­dík ne­fun­guje,

Na­stav si nor­málny bu­dík na tvo­jom smart­fóne a daj ho čo naj­ďa­lej od tvo­jej po­stele. Jeho žia­re­nie ti to­tiž spô­so­buje ne­kva­litný spá­nok a na­vyše sa as­poň ráno pre­be­rieš keď ho pôj­deš vy­pnúť.

mobil1

  1. Ráno vypi mi­ni­málne li­ter vody

Viem, že o pit­nom re­žime po­čú­vaš z kaž­dej strany, no na­ozaj to fun­guje. Voda je vlastne tvoja ener­gia takže pri po­ci­ťo­vaní únavy si ča­sto­krát len de­hyd­ro­vaná. Pitný re­žim ťa tak­tiež zbaví čas­tých mig­rén.

 

  1. Usmej sa na seba

Po tom ako si umy­ješ zuby, za­stav sa na­ch­víľu a usmej sa na seba. Nech sa ti to zdá ako­koľ­vek divné, úsme­vom tvoje telo vy­lu­čuje en­dor­fíny. To zna­mená, že sa ti bude ľah­šie za­spá­vať a na­vyše bu­deš pod­ve­dome via­cej šťastná.

 

  1. Pre­chá­dzaj sa

Mnoho ľudí prišlo po­čas pre­chá­dza­nia sa na ne­sku­točné ná­pady. Pre­chádzky v prí­rode ti po­môžu nie len po zdra­vot­nej stránke, ale tak­tiež aj po tej psy­chic­kej. Pre­tože psy­chický od­dych je nie­kedy dô­le­ži­tejší, ako ten fy­zický.

Woman walking her dog in the park

6.Buď vďačná

Ak si smutná a mys­líš si, že niečo ti chýba, okam­žite s tým pre­staň. Vy­me­nuj si v hlave as­poň 3 veci, za ktoré si vďačná a mysli len na nich.

 

  1. Me­di­tuj

Naj­lep­šie ta­kých 10-20 mi­nút. Ak ne­vieš ako, dý­chaj. Zhl­boka sa na­dýchni a po­čí­taj pri­tom do 4. Rov­naký po­stup je aj pri vý­dy­chu (áno, takto ako to ro­bíš te­raz). Správne dý­cha­nie ti pre­kys­ličí mo­zog, dodá ener­giu a vy­ča­ruje lep­šiu ná­ladu.

 

 

  1. Roz­dá­vaj kom­pli­menty

Je úžasne po­te­šiť nie­koho bez toho, aby si niečo spätne oča­ká­vala. Veď dá­vať je nie­kedy predsa viac ako do­stá­vať.

 

  1. Poť sa

Áno, čí­taš dobre. Po­tom sa z tela vy­lu­čuje mnoho škod­li­vých bak­té­rii. Na­vyše, cvi­če­ním sa tvoje telo stáva zdrav­ším a v zdra­vom tele je predsa zdraví duch. Ne­mu­síš cho­diť denne do po­silky, no 20 mi­nu­tové cvi­če­nie – hoc aj doma, ti ur­čite pros­peje. Fy­zická sila ne­skôr pro­spieva najmä tej psy­chic­kej.

 

  1. Pre­mýš­ľaj

Na konci dňa si pred spa­ním zre­ka­pi­tu­luj celý deň. Roz­mýš­ľaj hlavne nad tými dob­rými mo­mentmi a snaž sa ich nájsť aj v ma­lič­kos­tiach.

 

Každá jedná z týchto rád je účinná a po dl­h­šiom do­dr­žia­vaní pri­náša vi­di­teľné vý­sledky. Ne­mu­síš ro­biť všetky tie veci na­raz, no ak sa ti po­darí za deň spl­niť as­poň po­lo­vicu, vý­sledky sa do­sta­via rých­lej­šie.

yoga3

zdroj: me­dium.com

 

Komentáre