Je ne­spú­taná, di­voká. Po­hy­buje sa ladne a do­káže ba­lan­so­vať na hrane. Hrá sa kedy chce a s čím sa jej za­chce. Ne­príde na za­vo­la­nie,  len keď si to sama zmyslí. Vie byť prí­tulná, no ak nemá ná­ladu, rad­šej sa jej ani ne­do­tý­kaj. Reč je o mačke – krá­ľov­nej še­liem, tak veľmi po­dob­nej žene. Je­diné zviera, ktoré žije bok po boku s ľuďmi av­šak ni­kto ju úplne ne­skro­til.pexels-photo-26897foto: www.pe­xels.com

Už si sa nie­kedy za­mys­lela nad tým, aké zviera by si chcela byť keby si sa na­ro­dila do zvie­ra­cej ríše? Ja by som bola mačka. Možno si to ne­uve­do­mu­ješ, ale aj ty si jej po­dobná. A ak nie tak sa o to po­snaž.

Ni­kdy som ne­vi­dela zdravú mačku ne­up­ra­venú. Ne­vra­vím, že máš no­siť kilo make-upu či umelé riasy a nechty. Buď pri­ro­dzená, tak krásne jemne, nežne  a žen­sky. Ele­gan­cia nech je to, čo ti ne­chýba. Na­hoď opätky, roz­hoď hri­vou a mô­žeš vy­ra­ziť na lov. Ne­snaž sa byť nie­kým, kým nie si. Buď ta­jomná a ve­domá si svo­jej hod­noty. Ne­choď s ho­ci­kým, kto ťa za­volá. Ani mačka ne­príde na za­vo­la­nie, dô­kladne si vy­berá komu sa ot­vorí.  Najprv striehni, sle­duj jeho sprá­va­nie, nie do­slova  ale over si o akého člo­veka ide. Ne­daj sa ľahko. Je to v ľu­ďoch, že ťa budú chcieť vy­užiť.  Budú ti li­cho­tiť, kým ťa budú po­tre­bo­vať. Keď bu­deš na­ivná  a slepo dô­ver­čivá môže ťa to vy­jsť draho.

Ochra­ňuj svoje srdce a dušu naj­viac ako vieš. Nech ti ni­kdy ne­chýba od­vaha ísť za svo­jimi túž­bami. Buď hravá, ni­kdy sa ne­za­bú­daj hrať. No na ni­koho sa neh­raj. Pri­daj do svojho ži­vota štipku spon­tán­nosti. Snaž sa ne­brať ho pri­veľmi vážne a oceň kaž­do­denné ma­lič­kosti.  Buď sta­rost­livá k ľu­dom, kto­rých mi­lu­ješ. Maj sa rada a ne­za­bú­daj, že ak sa v ži­vote po­tkneš a spad­neš, opäť sa po­sta­víš a pôj­deš ďa­lej. Máš predsa se­dem ži­vo­tov ;).

obr-pinterest

 

 

 

 

 

 

 

foto: www.pin­te­rest,com

co­ver photo: www.pin­te­rest.com

Komentáre