Ob­čas si vra­vím, kde sme uro­bili chybu.

Vieš, ty a ja. Ja a ty. Ne­ro­zlučná dvo­j­ica.

Ty si bol celý náš vzťah sám se­bou. To ma tak upú­talo. Tvoja osob­nosť. Tvoj zmy­sel pre hu­mor a schop­nosť ro­zo­smiať ma za kaž­dých okol­ností. Zís­kal si si ma tvo­jím po­zi­tív­nym po­hľa­dom na svet a ži­vot okolo. Mi­lo­vala som tvoje pravé ja. Ve­dela som, že ty si ten pravý v mo­mente, ako si ma zo­bral na ruky a pre­nie­sol cez tú veľkú ka­luž. Tá ka­luž mala pred­sta­vo­vať naše prob­lémy. Mali sme ich rie­šiť spo­ločne. Za­po­jiť všetky sily a dr­žať spolu. Ale ne­z­vládli sme to.

pin­te­rest.com

Mi­lo­val si ma. Te­raz to už viem. Ne­byť tej chyby … ne­byť toho, že som ťa ne­chala ísť, mohlo by byť všetko inak. Úplne inak.

Ne­bu­dem sa hrať na sta­točnú ako ty. Chýba mi to. Chý­baš mi. Všetky tie spon­tánne veci, ktoré si pre mňa ro­bil. Všetky tie sny, ktoré sme si pl­nili. Tvoje žia­riace oči, keď som ťa po­boz­kala. Tvoj teplý do­tyk, keď mi bola zima. Osud sa s nami nie­kedy ne­pekne za­hráva. Môj zo­znam bo­dov, ktoré musí spĺňať muž, kto­rého si pus­tím k sebe do ži­vota, si spl­nil do bodky presne. Hoci si o ňom ani ne­ve­del.

Sní­val si o mne, aj keď viem, že ne­má­vaš v noci sny. Roz­to­pila som tvoje chladné srdce a ty si pri mne po­ok­rial. Po­znám ťa tak, ako ni­kto iný. Viem o všet­kých tvo­jich túž­bach, roz­prá­val si mi ho­diny a ho­diny zá­žitky zo stred­nej, v kto­rých nie som. Viem o tvo­jom ob­ľú­be­nom mieste aj o tom, prečo si taký, aký si. 

Po­znala som ťa do hĺbky.

thought­ca­ta­log.com

No to, čo te­raz ne­po­znám je to, s kým si te­raz.

Prob­lém však je, že si si mys­lel, že máš čas. Že máš čas na to, aby si mi po­ve­dal, ako moc ma máš rád. Že máš čas na to, aby si ma ľú­bil. No opak je prav­dou. Je to také jed­no­du­ché. Mi­lu­ješ a bodka. Tu a te­raz.

Keď si dvaja ľu­dia na­vzá­jom roz­umejú, keď sa tomu dru­hému pá­čia, keď je tam tá po­vestná is­kra, keď im na tom dru­hom zá­leží viac ako na sebe sa­mom … asi by spolu mali byť.

No ty si utie­kol. Zba­belo si sa zľa­kol tej lásky a utie­kol si. Ja som ťa ne­chala ísť. Ne­za­sta­vo­vala som ťa. Ve­dela som, že keby si chcel zo­stať, zo­stal by si. Ty si chcel od­ísť a tak si šiel.

Te­raz zo všet­kého naj­viac by som si že­lala, aby si mi po­ve­dal všetko. Aby si mi na­ro­vinu po­ve­dal, čo sa s te­bou stalo. Aby si mi po­ve­dal ako sa cí­tiš, čo si mys­líš a či sa ti ešte pá­čim, alebo či ti chý­bam. Priala  by som si, aby si bol ku mne ešte raz úp­rimný ako pred­tým, aby si mi vy­svet­lil, prečo si dr­žíš od­stup. Ušet­ril by si trá­pe­nia seba a aj mňa. No je­diné čo mám je ti­cho. Dlhé a mu­čivé ti­cho, ktoré som si že­lala zo všet­kého naj­me­nej. 

tum­blr.com

Po­sledné slová ur­čené tebe? Buď stále sám se­bou. Dru­hým sa to ne­musí pá­čiť, ale to je v po­riadku. Dú­fam, že až sa raz stret­neme, bude to také ako po prvý raz.  A ty bu­deš sám se­bou. Stráž si to.

Komentáre