Za­daný / ne­za­daný. Slo­bodný / so zá­väz­kami. V kom­pli­ko­va­nom vzťahu / v pro­cese plá­no­va­nia toho no­vého… Ne­zá­leží od okol­ností, od ná­zo­rov, od hod­nôt na­pí­sa­ných v ne­ja­kom žen­skom ma­ga­zíne, či vý­sku­mov spred dvoch, de­sia­tich alebo sto­viek ro­kov do­zadu…

Predsa byť vo vzťahu ne­zna­mená pre­stať stre­tá­vať sa s pria­teľmi alebo ro­biť veci inak…

Vzťah nie je vä­ze­nie. O tom predsa láska nie je. Je o vzá­jom­nom po­ro­zu­mení a po­cho­pení. Ide o to, mi­lo­vať člo­veka ta­kého, aký je. Akým v sku­toč­nosti je. Vo vnútri nie­len na­vo­nok. Jeho ne­duhy a vý­strelky, od­púš­ťať a byť verný kaž­dým úde­rom svojho srdca, nech už je kde­koľ­vek a ako­koľ­vek ďa­leko. Ľú­biť ho bez pod­mie­nok, bez ilú­zií, že sa nie­kedy zmení. Pre­tože mi­lo­vať člo­veka ta­kého, aký je zna­mená, že mu o pár ro­kov ne­bu­deme vra­vieť ako sa zme­nil, keď my sme mali na­sa­dené ru­žové oku­liare a doba za­mi­lo­va­nosti uply­nula.

zdroj: unsp­lash.com

Zjavne ste sa za­mi­lo­vali do ilú­zie, vy­tvo­re­nej vo va­šej hlave, o do­ko­na­lej pred­stave člo­veka, po va­šom boku. Do pred­sud­kov, dom­nie­nok a vy­sne­nosti va­šej ob­ra­zot­vor­nosti a fan­tá­zie.
Ne­oča­ká­vajte…

Hneď druhá vec, čo láme srd­cia a city sú oča­ká­va­nia, že ten druhý pre nás spraví čo­koľ­vek na svete. Nie vždy to tak je. Nie vždy sú na to vhodné pod­mienky. Nie vždy je tu pri vás. Možno, keď to naj­viac bu­dete po­tre­bo­vať tam ne­bude, ale to je v po­riadku. Aj také časy prídu. A je to úplne nor­málne.

Ne­roz­chá­dzať sa pri drob­ných ne­do­ro­zu­me­niach a opač­ných ná­zo­roch. Je to to­tiž v po­riadku ne­mať rov­naký ná­zor. Nie vždy sú dvaja na rov­na­kej úrovni každý deň. Ten druhý to to­tižto môže vní­mať úplne z opač­ného konca a jed­no­du­cho dôjde k ne­po­cho­pe­niu. Ná­zory sa veľa ráz me­nia a ešte veľa ráz zme­nia.  To, že ste ho zrovna dnes nez­die­ľali spolu, nie je chyba v sys­téme.  Pre­tože, viete čo je na­ko­niec naj­hor­šie?

zdroj: unsp­lash.com

Po­cho­pe­nie, že stra­tiť iden­titu vo vzťahu, stra­tiť sa­mého seba je to naj­hor­šie. Preto buďme sami se­bou každú se­kundu. Robme veci, tak ako vieme, naj­lep­šie ako mô­žeme a mi­lujme ce­lým svo­jím srd­com, pre­tože v tomto svete pl­ného trá­pe­nia je to o to viac po­trebné.

Komentáre