Lenka Srš­ňová pred­sta­vuje mladú gene­rá­ciu mód­nych ná­vrhá­rov na Slo­ven­sku, ktorí sa sna­žia uká­zať ľu­ďom, že ori­gi­nálne kúsky od mód­nych ná­vrhá­rov nie sú len pre boha­tých ľudí. Po­roz­prá­vala nám o tom, ako sa mení slo­ven­ská módna scéna, o tom, aké dôle­žité je mať dobrý tím a tiež o tom, že ľu­dia v za­hra­ničí začí­najú roz­poz­ná­vať a oce­ňo­vať slo­ven­skú módu.


Ahoj Lenka, po­vedz nám na za­čia­tok, ako ty vní­maš módu?

Móda je pre mňa komu­ni­kačný pros­trie­dok. Roz­prá­vam ňou prí­behy. Rada ob­lie­kam ľudí, pre­tože cez odev je možné pove­dať veľa. Ode­vom hovo­ríme akí sme, akí by sme chceli byť a rea­gu­jeme na spo­lo­čen­ské a kul­túrne uda­losti doby, v kto­rej ži­jeme. Odev je naša druhá koža a mňa na­ozaj baví tvo­riť ju zá­kaz­ní­kom na mieru ☺


Poďme k za­čiat­kom tvojho pod­ni­ka­nia a tvo­jej ka­ri­éry v mód­nom prie­mysle. S čím si mala naj­väčší prob­lém? A čo ťa na­opak prek­va­pilo a išlo to su­per ľahko?

Pro­fe­si­onálne som sa za­čala veno­vať móde, keď som skon­čila VŠVU v roku 2009. Sa­moz­rejme na za­čiatku to ne­bolo až také pro­fe­si­onálne v pra­vom slova zmysle a pod­ni­ka­ním by som to vô­bec nena­zý­vala. Bola to túžba a po­treba tvo­riť a pri­ná­šať ľu­ďom al­ter­na­tívu v ob­lie­kaní. Od za­čiatku som ve­dela, že chcem pra­co­vať sama za seba, lebo mám v mód­nom svete čo pove­dať. Mnohí módu pova­žujú za veľký biz­nis. Je to pravda, ale záro­veň aj ilú­zia. Zá­leží, z akého uhla po­hľadu sa na ňu poze­ráte.

U mňa šlo vždy o pre­kra­čo­va­nie hra­níc. Kaž­dou ko­lek­ciou, či pro­jek­tom, si na­sta­vu­jem latku a sna­žím sa ju pre­ko­nať. Týka sa to tech­no­lo­gic­kých po­stu­pov, expe­ri­men­to­va­nia s po­tla­čami, vý­voji mate­riá­lov, no­vými spo­lu­prá­cami s di­zaj­nérmi, umel­cami, či vý­rob­cami . Je to zá­bavné, ale ob­čas aj ťažké. Svoju značku ro­bím intu­itívne, av­šak rada si ne­chám pora­diť, keď rie­šim zá­važné situ­ácie. Mám okolo seba tím, kto­rému dôve­ru­jem a pova­žu­jem ich za pro­fí­kov vo svo­jom od­bore. Sa­moz­rejme vždy sa nájdu prob­lémy, no na­učila som sa ne­brať ich tra­gicky, ale ako mo­ment, ktorý ma po­súva ďa­lej.

Fashion-mars-2016_foto-Welin

Fas­hion marš! 2016, ko­lek­cia Bon­Bon, foto: We­lin


Tvoje di­zajny sú veľmi je­di­nečné, plné fa­rieb a rôz­nych vzo­rov. Čo ťa in­špi­ruje?

In­špi­rujú ma mnohé veci. Situ­ácie zo ži­vota, bežná kaž­do­denná rea­lita, filmy a fik­cia, ces­to­va­nie, his­tó­ria aj ľu­dia, ktorí sa v mo­jom ži­vote obja­vujú. Všetky pod­nety po­tom spra­co­vá­vam a v mo­jej fan­tá­zii sa me­nia na témy, ktoré v ko­lek­ciách domi­nujú. V pod­state si tak vy­tvá­ram môj vlastný fa­rebný a často aj roz­práv­kový svet, ktorý v po­dobe ode­vov do­stá­vam do kaž­do­den­ného ži­vota svo­jich zá­kaz­ní­kov.


Ty si sama spo­lu­pra­co­vala so sve­to­vými znač­kami. Za­čí­najú ľu­dia v za­hra­ničí roz­poz­ná­vať slo­ven­ské značky a di­zajny?

Mys­lím si, že áno. Je to vďaka tomu, že na Slo­ven­sku ak­tívne ožíva mladá módna scéna a vzniká kre­a­tívne pro­stre­die pre di­zajn vše­obecne. Pri­bú­dajú ak­cie, kde sa môžu di­zaj­néri pre­zen­to­vať, ob­chody a podu­ja­tia, kde môžu pre­dá­vať. Máme tu in­šti­tú­cie, ktoré di­zaj­né­rom pomá­hajú a vzde­lá­vajú ich.

Toto sa deje aj v oko­li­tých kra­ji­nách a je sa­moz­rejmé, že sa tieto scény na­vzá­jom sle­dujú, pre­stu­pujú a vy­mie­ňajú si skú­se­nosti. Di­zaj­néri tak nav­šte­vujú módne a di­zaj­nér­ske podu­ja­tia v za­hra­ničí a ovplyv­ňuje to aj ich au­tor­ské vní­ma­nie di­zajnu a tvorby. Na­priek tomu di­zaj­néri ostá­vajú ori­gi­nálni a je ci­teľná iden­tita kra­jiny, z kto­rej po­chá­dzajú. Ne­mys­lím tým len folk­lór. Skôr mám na mysli pri­ro­dzený kul­túrny vý­voj kra­jiny, jej ko­rene, his­tó­riu či po­vahu.
galat
Ko­lek­cia Ga­lak­tika 2014, foto: Ná­stu­pište 1 – 12

 

Ne­pre­mýš­ľala si ni­kdy, že by si od­išla do za­hra­ni­čia pra­co­vať pre ne­jaký veľký módny dom?

Nie­kedy sa nad tým za­mys­lím, ale som pre­sved­čená, že to, čo ro­bím a ako to ro­bím, je moja cesta. Keď mám slabé chvíľky, roz­mýš­ľam, aké by to bolo prí­jemné pra­co­vať pre nie­koho, ro­biť to čo sa po­vie a zadá, do­stá­vať pra­vi­delný plat a ne­rie­šiť fi­nančné, pro­dukčné a exis­tenčné po­treby značky…

Kaž­do­pádne, vždy to skončí myš­lien­kou, že ro­biť to, čo ma baví, byť si sama sebe pá­nom a mať slo­bodu, je v dneš­nej dobe vzác­nosť. Je to to najd­rah­šie, čo di­zaj­nér môže mať. Ak by som však v bu­dúc­nosti do­stala ne­jakú zau­jí­mavú pra­covnú po­nuku, nevy­lu­ču­jem, že by som nad ňou ne­roz­mýš­lala.

 

Na Slo­ven­sku sa tvorí mladá ge­ne­rá­cia su­per mód­nych di­zaj­né­rov a pod­po­ruje sa veľa ini­cia­tív na pod­poru slo­ven­ských vý­rob­kov. Ako fun­guje vaša spo­lu­práca?

Móda je tí­mová práca. Ro­biť módnu značku a roz­ví­jať ju nedo­káže jed­not­li­vec sám. Ja osobne rada spo­lu­pra­cu­jem s inými di­zaj­nérmi a umel­cami. Po­súva a roz­ši­ruje to moje mož­nosti v tvorbe a mys­lím, že je to vzá­jomné. Dôle­žité je do­stať sa k ľu­ďom, s kto­rými si roz­umiete a ste na jed­nej vlne. Vtedy sú spo­lu­práce zá­bavné a vý­sledky vyni­ka­júce a úspešné a veci fun­gujú ako majú. Týka sa to gra­fiky, vizu­ál­nej iden­tity značky, tex­til­ného di­zajnu, foto­gra­fie, pro­duk­cie, mar­ke­tingu, vý­roby……Môj tím je malý a fun­guje na osob­ných a veľmi pria­teľ­ských vzťa­hoch.


Ty sama zdô­raz­ňu­ješ po­trebu pod­pory na­šich slo­ven­ských zna­čiek. Ako je to so zá­kaz­níkmi? Ako vní­majú ľu­dia značku “cre­a­ted in Slo­va­kia”?

Keď som pred sied­mimi rokmi začí­nala, ná­vrhár bol pre bež­ného zá­kaz­níka niečo nedo­sia­hnu­teľné. Túto pred­stavu for­mo­vali hlavne mé­diá, ktoré okolo ná­vrhá­rov vy­tvá­rali auru nie­čoho dra­hého, lu­xus­ného, čo si mohli dovo­liť len bo­hatí ľu­dia. Mys­lím že do­dnes s týmto mý­tom boju­jeme. Z praxe vní­mam, že ľu­dia sa nás boja. Majú strach skon­tak­to­vať sa s di­zaj­né­rom, do­hod­núť si stret­nu­tie, spý­tať sa na cenu mode­lov, lebo majú pred­stavu že mo­dely sú veľmi drahé. Po­tom, keď nav­ští­via môj ate­lier, sú oča­rení.

Mo­dely sa­moz­rejme majú svoju cenu, ale nie sú nedo­sia­hnu­teľné. Majú svoj prí­beh, sú vyrá­bané na Slo­ven­sku, často sú vyho­to­vené kli­en­tovi na mieru a z kva­lit­ných mate­riá­lov. Zá­kaz­ník tak za­žije vý­robu svojho odevu, vidí ako mo­del vzniká a vy­tvorí si k ša­tám osob­nejší vzťah, ako keď si ich ano­nymne kúpi v ob­chod­ných re­ťaz­coch. Mať odev od di­zaj­néra je záži­tok v pra­vom slova zmysle.

Mo­men­tálne je na Slo­ven­sku velká po­nuka domá­cich zna­čiek, či di­zaj­né­rov. Mô­žete nájsť tak­mer všetko. Det­ské odevy, voľ­no­ča­sovú módu, busi­ness mo­dely, odevy na kaž­do­denné nose­nie, či sva­dobné a ve­černé róby. Rov­nako náj­dete suve­níry a dar­če­kové pred­mety Made in Slo­va­kia, dopl­nky, bižu­té­riu, šperky, kera­miku, sklo, úžit­kové pred­mety a mnohé iné pro­dukty, ktoré sú­časní di­zaj­néri a tvor­co­via ponú­kajú. Po­nuka je bo­hatá, stačí sa len roz­hliad­nuť a nav­ští­viť svojho obľú­be­ného di­zaj­néra, či značku.
fefewKo­lek­cia ga­lak­tika 2014, foto: Ná­stu­pište 1 – 12


Veľa ak­cií sa koná v Bra­ti­slave. Plá­nu­jete ne­jaké eventy aj v os­tat­ných mes­tách na Slo­ven­sku?

Je vše­obecné pra­vidlo, že naj­viac ak­cií je vždy v hlav­nom meste. Je to pri­ro­dzené, keďže tu je väč­šia kúpna sila, viac pra­cov­ných prí­le­ži­tostí a kul­túrne podu­ja­tia ľah­šie nájdu svoje pub­li­kum.  Sú tu situ­ované aj kul­túrne in­šti­tú­cie ako di­vadlá, galé­rie, mú­zeá….

Ur­čite je po­trebné pre­zen­to­vať sa aj mimo hlav­ného mesta. Ľu­dia, ktorí mi­lujú dobrý di­zajn sú všade. S kole­gy­ňou Ni­nou Šoš­ko­vou som vy­tvo­rila podu­ja­tie Vy­tvo­rené na Slo­ven­sku, kde sa za­obe­ráme prob­le­ma­ti­kou di­zajnu, ume­nia a ľudo­vej kul­túry. Práve tento pro­jekt je pu­tovný a bude sa odo­hrá­vať vždy na inom mieste. Mi­nulý rok sme spra­co­vali Čič­many a toto leto si po­svie­time na slo­ven­ského ma­liara tvo­ria­ceho v Ru­žom­berku, Ľudo­víta Fullu.

 

Otázka, ktorá veľmi re­zo­nuje spo­loč­nos­ťou, je udr­ža­teľ­nosť v mód­nom prie­mysle. Máš po­cit, že táto téma je do­sta­točne ro­zo­be­raná a máme do­sta­točné in­for­má­cie?

Módny prie­my­sel vo svete fun­guje na iných prin­cí­poch ako naše lo­kálne značky a slo­ven­skí di­zaj­néri. Veľké sve­tové re­ťazce a značky fun­gujú na prin­cípe kon­zumu. Ročne nás zahl­cujú množ­stvom se­zón­neho aj mimo­se­zónne to­varu, často sa však mo­dely neus­tále opa­kujú a v pod­state ne­pri­ná­šajú nič nové a kva­lita mate­ria­lov je tiež ob­čas dis­ku­ta­bilná. Na trhu je množ­stvo zna­čiek a je na zá­kaz­ní­kovi, čo si vybe­rie a čo svo­jou kú­pou pod­porí. Keď ľu­dia chcú, do­stanú sa k po­treb­ným in­for­má­ciám. Mys­lím, že úlo­hou di­zaj­né­rov je nie­len pri­ná­šať nový di­zajn, ale aj vzde­lá­vať zá­kaz­ní­kov. Aby ve­deli, čo si ku­pujú a aký prí­beh roz­prá­vajú ich šaty.

colorcode-colorcode_na_fashion_mars_2015-nh2hy05evqfoto: Fas­hion marš! 2015„ ko­lek­cia CO­LOR­CODE, foto: Ja­kub Gu­lyás


Ľu­dia si však často po­ve­dia, že pekná myš­lienka, ale ja si to ne­mô­žem do­vo­liť. Prečo by sme mali teda dbať na to od­kiaľ naše veci po­chá­dzajú a aký to má vplyv na pro­stre­die?

Cena odevu, za ktorý za­pla­títe v ob­chode je jedna vec, cena vý­roby odevu je druhá vec. Mys­lím si že hod­notu tvorí práve prí­beh odevu. Ako vzni­kol, kto ho vyro­bil, aký mate­riál bol na vý­robu pou­žitý, kto vám odev ušil… Ak na­prí­klad za bavl­nené tričko za­pla­títe v mód­nych re­ťaz­coch 5€, stojí za za­mys­le­nie, aké pra­covné pod­mienky po­sky­tuje týchto 5 € vý­rob­com. Koľko do­stali na­prí­klad pra­cov­níci, ktorí spra­co­vali ba­vlnu do pria­dze, vyro­bili látku, ná­sledne ju za­far­bili, prí­padne na ňu po­tla­čili de­zén, tričko ušili, po­tom sa tričko mu­selo do­stať z miesta vý­roby do miesta pre­daja, a na tom aby sa pre­dalo, pra­cuje tiež veľké množ­stvo ľudí a ešte je v cene zará­taný zisk….

Neho­vo­riac, že aj cena vy­pes­to­va­nia ba­vlny nie je za­ned­ba­teľná, keďže neus­tále rie­šime ne­blahé vplyvy mód­neho prie­myslu na ži­votné pro­stre­die. Preto keď u slo­ven­ského di­zaj­néra a vý­robcu, vyrá­ba­jú­ceho v domá­com pro­stredí, kú­pite tričko za 35€, cena je na mieste a vaše pe­niaze pod­po­rujú do­mácu pro­duk­ciu a eko­no­miku.

 

Na­ko­niec nám po­vedz, aký je tvoj naj­väčší sen, ktorý by si chcela v ob­lasti módy do­siah­nuť?

Mo­men­tálne pra­cu­jem na tom, aby moja značka mohla fun­go­vať na prin­cípe ma­lých sé­rii a aby som mohla odevy dodá­vať aj mimo Slo­ven­ska. No­vin­kou je aj e-shop, ktorý beží od ap­ríla a stale je na ňom čo vy­lep­šo­vať a do­pĺňať ho zau­jí­ma­vými kús­kami. Tento me­siac sťa­hu­jeme ate­liér do no­vých pries­to­rov na Ra­čian­skej, kde vás od júla pri­ví­tame v prí­jem­nom sho­wro­ome a pri šálke kávy vám pora­díme, ktorý kú­sok od Lenky Srš­ňo­vej je pre vás to pravé ore­chové.

Mo­jím cie­ľom v na­sle­du­jú­cich ro­koch je otvo­riť ka­menný ob­chod, ktorý by pred­sta­vo­val fa­rebný a ve­selý svet mo­jej značky, kde by si zá­kaz­níci mohli prísť pose­dieť, dať si fa­rebný kolá­čik a pre­niesť sa do roz­práv­ko­vého sveta za zrkad­lom ☺

Keď všetky moje plány budú fun­go­vať na 100%, splní sa mi ďaľší sen, ktorý na ne para­lelne nad­vä­zuje. Značka bude živo­ta­schopná a bude môcť vy­tvo­riť pra­covné pozí­cie pre celý tím di­zaj­né­rov a umel­cov, ktorí te­raz so mnou pra­cujú, pre­tože mi ve­ria, že to raz do­siah­nem.

zdroj foto­gra­fií, ti­tul­nej foto­gra­fie: ar­chív L. Srš­ňová

Komentáre