Lenka Srš­ňová pred­sta­vuje mladú gene­rá­ciu mód­nych návrhá­rov na Slo­ven­sku, ktorí sa sna­žia uká­zať ľuďom, že ori­gi­nálne kúsky od mód­nych návrhá­rov nie sú len pre boha­tých ľudí. Poroz­prá­vala nám o tom, ako sa mení slo­ven­ská módna scéna, o tom, aké dôle­žité je mať dobrý tím a tiež o tom, že ľudia v zahra­ničí začí­najú roz­poz­ná­vať a oce­ňo­vať slo­ven­skú módu.


Ahoj Lenka, povedz nám na začiatok, ako ty vnímaš módu?

Móda je pre mňa komu­ni­kačný pros­trie­dok. Roz­prá­vam ňou prí­behy. Rada oblie­kam ľudí, pre­tože cez odev je možné pove­dať veľa. Ode­vom hovo­ríme akí sme, akí by sme chceli byť a rea­gu­jeme na spo­lo­čen­ské a kul­túrne uda­losti doby, v kto­rej žijeme. Odev je naša druhá koža a mňa naozaj baví tvo­riť ju zákaz­ní­kom na mieru ☺


Poďme k začiatkom tvojho podnikania a tvojej kariéry v módnom priemysle. S čím si mala najväčší problém? A čo ťa naopak prekvapilo a išlo to super ľahko?

Pro­fe­si­onálne som sa začala veno­vať móde, keď som skon­čila VŠVU v roku 2009. Samoz­rejme na začiatku to nebolo až také pro­fe­si­onálne v pra­vom slova zmysle a pod­ni­ka­ním by som to vôbec nena­zý­vala. Bola to túžba a potreba tvo­riť a pri­ná­šať ľuďom alter­na­tívu v oblie­kaní. Od začiatku som vedela, že chcem pra­co­vať sama za seba, lebo mám v mód­nom svete čo pove­dať. Mnohí módu pova­žujú za veľký biz­nis. Je to pravda, ale záro­veň aj ilú­zia. Záleží, z akého uhla pohľadu sa na ňu poze­ráte.

U mňa šlo vždy o pre­kra­čo­va­nie hra­níc. Kaž­dou kolek­ciou, či pro­jek­tom, si nasta­vu­jem latku a sna­žím sa ju pre­ko­nať. Týka sa to tech­no­lo­gic­kých postu­pov, expe­ri­men­to­va­nia s potla­čami, vývoji mate­riá­lov, novými spo­lu­prá­cami s dizaj­nérmi, umel­cami, či výrob­cami . Je to zábavné, ale občas aj ťažké. Svoju značku robím intu­itívne, avšak rada si nechám pora­diť, keď rie­šim závažné situ­ácie. Mám okolo seba tím, kto­rému dôve­ru­jem a pova­žu­jem ich za pro­fí­kov vo svo­jom odbore. Samoz­rejme vždy sa nájdu prob­lémy, no naučila som sa nebrať ich tra­gicky, ale ako moment, ktorý ma posúva ďalej.

Fashion-mars-2016_foto-Welin

Fas­hion marš! 2016, kolek­cia Bon­Bon, foto: Welin


Tvoje dizajny sú veľmi jedinečné, plné farieb a rôznych vzorov. Čo ťa inšpiruje?

Inšpi­rujú ma mnohé veci. Situ­ácie zo života, bežná kaž­do­denná rea­lita, filmy a fik­cia, ces­to­va­nie, his­tó­ria aj ľudia, ktorí sa v mojom živote obja­vujú. Všetky pod­nety potom spra­co­vá­vam a v mojej fan­tá­zii sa menia na témy, ktoré v kolek­ciách domi­nujú. V pod­state si tak vytvá­ram môj vlastný farebný a často aj roz­práv­kový svet, ktorý v podobe ode­vov dostá­vam do kaž­do­den­ného života svo­jich zákaz­ní­kov.


Ty si sama spolupracovala so svetovými značkami. Začínajú ľudia v zahraničí rozpoznávať slovenské značky a dizajny?

Mys­lím si, že áno. Je to vďaka tomu, že na Slo­ven­sku aktívne ožíva mladá módna scéna a vzniká kre­a­tívne pro­stre­die pre dizajn vše­obecne. Pri­bú­dajú akcie, kde sa môžu dizaj­néri pre­zen­to­vať, obchody a podu­ja­tia, kde môžu pre­dá­vať. Máme tu inšti­tú­cie, ktoré dizaj­né­rom pomá­hajú a vzde­lá­vajú ich.

Toto sa deje aj v oko­li­tých kra­ji­nách a je samoz­rejmé, že sa tieto scény navzá­jom sle­dujú, pre­stu­pujú a vymie­ňajú si skú­se­nosti. Dizaj­néri tak nav­šte­vujú módne a dizaj­nér­ske podu­ja­tia v zahra­ničí a ovplyv­ňuje to aj ich autor­ské vní­ma­nie dizajnu a tvorby. Napriek tomu dizaj­néri ostá­vajú ori­gi­nálni a je citeľná iden­tita kra­jiny, z kto­rej pochá­dzajú. Nemys­lím tým len folk­lór. Skôr mám na mysli pri­ro­dzený kul­túrny vývoj kra­jiny, jej korene, his­tó­riu či povahu.
galat
Kolek­cia Galak­tika 2014, foto: Nástu­pište 1 – 12

 

Nepremýšľala si nikdy, že by si odišla do zahraničia pracovať pre nejaký veľký módny dom?

Nie­kedy sa nad tým zamys­lím, ale som pre­sved­čená, že to, čo robím a ako to robím, je moja cesta. Keď mám slabé chvíľky, roz­mýš­ľam, aké by to bolo prí­jemné pra­co­vať pre nie­koho, robiť to čo sa povie a zadá, dostá­vať pra­vi­delný plat a nerie­šiť finančné, pro­dukčné a exis­tenčné potreby značky…

Kaž­do­pádne, vždy to skončí myš­lien­kou, že robiť to, čo ma baví, byť si sama sebe pánom a mať slo­bodu, je v dneš­nej dobe vzác­nosť. Je to to najd­rah­šie, čo dizaj­nér môže mať. Ak by som však v budúc­nosti dostala nejakú zau­jí­mavú pra­covnú ponuku, nevy­lu­ču­jem, že by som nad ňou neroz­mýš­lala.

 

Na Slovensku sa tvorí mladá generácia super módnych dizajnérov a podporuje sa veľa iniciatív na podporu slovenských výrobkov. Ako funguje vaša spolupráca?

Móda je tímová práca. Robiť módnu značku a roz­ví­jať ju nedo­káže jed­not­li­vec sám. Ja osobne rada spo­lu­pra­cu­jem s inými dizaj­nérmi a umel­cami. Posúva a roz­ši­ruje to moje mož­nosti v tvorbe a mys­lím, že je to vzá­jomné. Dôle­žité je dostať sa k ľuďom, s kto­rými si roz­umiete a ste na jed­nej vlne. Vtedy sú spo­lu­práce zábavné a výsledky vyni­ka­júce a úspešné a veci fun­gujú ako majú. Týka sa to gra­fiky, vizu­ál­nej iden­tity značky, tex­til­ného dizajnu, foto­gra­fie, pro­duk­cie, mar­ke­tingu, výroby……Môj tím je malý a fun­guje na osob­ných a veľmi pria­teľ­ských vzťa­hoch.


Ty sama zdôrazňuješ potrebu podpory našich slovenských značiek. Ako je to so zákazníkmi? Ako vnímajú ľudia značku “created in Slovakia”?

Keď som pred sied­mimi rokmi začí­nala, návrhár bol pre bež­ného zákaz­níka niečo nedo­sia­hnu­teľné. Túto pred­stavu for­mo­vali hlavne médiá, ktoré okolo návrhá­rov vytvá­rali auru nie­čoho dra­hého, luxus­ného, čo si mohli dovo­liť len bohatí ľudia. Mys­lím že dodnes s týmto mýtom boju­jeme. Z praxe vní­mam, že ľudia sa nás boja. Majú strach skon­tak­to­vať sa s dizaj­né­rom, dohod­núť si stret­nu­tie, spý­tať sa na cenu mode­lov, lebo majú pred­stavu že modely sú veľmi drahé. Potom, keď nav­ští­via môj ate­lier, sú oča­rení.

Modely samoz­rejme majú svoju cenu, ale nie sú nedo­sia­hnu­teľné. Majú svoj prí­beh, sú vyrá­bané na Slo­ven­sku, často sú vyho­to­vené kli­en­tovi na mieru a z kva­lit­ných mate­riá­lov. Zákaz­ník tak zažije výrobu svojho odevu, vidí ako model vzniká a vytvorí si k šatám osob­nejší vzťah, ako keď si ich ano­nymne kúpi v obchod­ných reťaz­coch. Mať odev od dizaj­néra je záži­tok v pra­vom slova zmysle.

Momen­tálne je na Slo­ven­sku velká ponuka domá­cich zna­čiek, či dizaj­né­rov. Môžete nájsť tak­mer všetko. Det­ské odevy, voľ­no­ča­sovú módu, busi­ness modely, odevy na kaž­do­denné nose­nie, či sva­dobné a večerné róby. Rov­nako náj­dete suve­níry a dar­če­kové pred­mety Made in Slo­va­kia, dopl­nky, bižu­té­riu, šperky, kera­miku, sklo, úžit­kové pred­mety a mnohé iné pro­dukty, ktoré súčasní dizaj­néri a tvor­co­via ponú­kajú. Ponuka je bohatá, stačí sa len roz­hliad­nuť a nav­ští­viť svojho obľú­be­ného dizaj­néra, či značku.
fefewKolek­cia galak­tika 2014, foto: Nástu­pište 1 – 12


Veľa akcií sa koná v Bratislave. Plánujete nejaké eventy aj v ostatných mestách na Slovensku?

Je vše­obecné pra­vidlo, že naj­viac akcií je vždy v hlav­nom meste. Je to pri­ro­dzené, keďže tu je väč­šia kúpna sila, viac pra­cov­ných prí­le­ži­tostí a kul­túrne podu­ja­tia ľah­šie nájdu svoje pub­li­kum.  Sú tu situ­ované aj kul­túrne inšti­tú­cie ako divadlá, galé­rie, múzeá….

Určite je potrebné pre­zen­to­vať sa aj mimo hlav­ného mesta. Ľudia, ktorí milujú dobrý dizajn sú všade. S kole­gy­ňou Ninou Šoš­ko­vou som vytvo­rila podu­ja­tie Vytvo­rené na Slo­ven­sku, kde sa zaobe­ráme prob­le­ma­ti­kou dizajnu, ume­nia a ľudo­vej kul­túry. Práve tento pro­jekt je putovný a bude sa odo­hrá­vať vždy na inom mieste. Minulý rok sme spra­co­vali Čič­many a toto leto si posvie­time na slo­ven­ského maliara tvo­ria­ceho v Ružom­berku, Ľudo­víta Fullu.

 

Otázka, ktorá veľmi rezonuje spoločnosťou, je udržateľnosť v módnom priemysle. Máš pocit, že táto téma je dostatočne rozoberaná a máme dostatočné informácie?

Módny prie­my­sel vo svete fun­guje na iných prin­cí­poch ako naše lokálne značky a slo­ven­skí dizaj­néri. Veľké sve­tové reťazce a značky fun­gujú na prin­cípe kon­zumu. Ročne nás zahl­cujú množ­stvom sezón­neho aj mimo­se­zónne tovaru, často sa však modely neus­tále opa­kujú a v pod­state nepri­ná­šajú nič nové a kva­lita mate­ria­lov je tiež občas dis­ku­ta­bilná. Na trhu je množ­stvo zna­čiek a je na zákaz­ní­kovi, čo si vybe­rie a čo svo­jou kúpou pod­porí. Keď ľudia chcú, dostanú sa k potreb­ným infor­má­ciám. Mys­lím, že úlo­hou dizaj­né­rov je nie­len pri­ná­šať nový dizajn, ale aj vzde­lá­vať zákaz­ní­kov. Aby vedeli, čo si kupujú a aký prí­beh roz­prá­vajú ich šaty.

colorcode-colorcode_na_fashion_mars_2015-nh2hy05evqfoto: Fas­hion marš! 2015„ kolek­cia COLOR­CODE, foto: Jakub Gulyás


Ľudia si však často povedia, že pekná myšlienka, ale ja si to nemôžem dovoliť. Prečo by sme mali teda dbať na to odkiaľ naše veci pochádzajú a aký to má vplyv na prostredie?

Cena odevu, za ktorý zapla­títe v obchode je jedna vec, cena výroby odevu je druhá vec. Mys­lím si že hod­notu tvorí práve prí­beh odevu. Ako vzni­kol, kto ho vyro­bil, aký mate­riál bol na výrobu pou­žitý, kto vám odev ušil… Ak naprí­klad za bavl­nené tričko zapla­títe v mód­nych reťaz­coch 5€, stojí za zamys­le­nie, aké pra­covné pod­mienky posky­tuje týchto 5 € výrob­com. Koľko dostali naprí­klad pra­cov­níci, ktorí spra­co­vali bavlnu do pria­dze, vyro­bili látku, následne ju zafar­bili, prí­padne na ňu potla­čili dezén, tričko ušili, potom sa tričko muselo dostať z miesta výroby do miesta pre­daja, a na tom aby sa pre­dalo, pra­cuje tiež veľké množ­stvo ľudí a ešte je v cene zará­taný zisk….

Neho­vo­riac, že aj cena vypes­to­va­nia bavlny nie je zaned­ba­teľná, keďže neus­tále rie­šime neblahé vplyvy mód­neho prie­myslu na životné pro­stre­die. Preto keď u slo­ven­ského dizaj­néra a výrobcu, vyrá­ba­jú­ceho v domá­com pro­stredí, kúpite tričko za 35€, cena je na mieste a vaše peniaze pod­po­rujú domácu pro­duk­ciu a eko­no­miku.

 

Nakoniec nám povedz, aký je tvoj najväčší sen, ktorý by si chcela v oblasti módy dosiahnuť?

Momen­tálne pra­cu­jem na tom, aby moja značka mohla fun­go­vať na prin­cípe malých sérii a aby som mohla odevy dodá­vať aj mimo Slo­ven­ska. Novin­kou je aj e-shop, ktorý beží od apríla a stale je na ňom čo vylep­šo­vať a dopĺňať ho zau­jí­ma­vými kús­kami. Tento mesiac sťa­hu­jeme ate­liér do nových pries­to­rov na Račian­skej, kde vás od júla pri­ví­tame v prí­jem­nom sho­wro­ome a pri šálke kávy vám pora­díme, ktorý kúsok od Lenky Srš­ňo­vej je pre vás to pravé ore­chové.

Mojím cie­ľom v nasle­du­jú­cich rokoch je otvo­riť kamenný obchod, ktorý by pred­sta­vo­val farebný a veselý svet mojej značky, kde by si zákaz­níci mohli prísť pose­dieť, dať si farebný kolá­čik a pre­niesť sa do roz­práv­ko­vého sveta za zrkad­lom ☺

Keď všetky moje plány budú fun­go­vať na 100%, splní sa mi ďaľší sen, ktorý na ne para­lelne nad­vä­zuje. Značka bude živo­ta­schopná a bude môcť vytvo­riť pra­covné pozí­cie pre celý tím dizaj­né­rov a umel­cov, ktorí teraz so mnou pra­cujú, pre­tože mi veria, že to raz dosiah­nem.

zdroj foto­gra­fií, titul­nej foto­gra­fie: archív L. Srš­ňová

Toto sa oplatí čítať

Viac z kategórieRozhovory