Naj­po­koj­nej­šie ob­do­bie a zá­ro­veň na­jo­ča­ká­va­nej­šie sviatky roka sa ne­za­dr­ža­teľne blí­žia. Po­ma­ličky od­po­čí­ta­vame dni do Šted­rého ve­čera, pí­šeme listy Je­žiš­kovi a la­díme sa na svia­točnú at­mo­sféru. Inak to nie je ani u spe­váčky Má­rie Čí­ro­vej, ktorá si chvíle do Via­noc kráti a užíva via­noč­ným turné. Tak ako väč­šina z nás, ani ona sa už ne­vie doč­kať via­noč­ného ob­do­bia, kedy bude môcť na­ch­víľu za­sta­viť, spo­ma­liť pra­covné tempo a vy­dých­nuť si v kruhu ro­diny a uží­vať si spo­ločné chvíle spolu s par­tne­rom Ma­ro­šom a deťmi Hu­gom (7) a Zoe (4).

V dneš­nej upo­náh­ľa­nej dobe ča­sto­krát za­bú­dame na pravú pod­statu Via­noc a na­há­ňame sa za po­vin­nos­ťami bez toho, aby sme si uve­do­mili, že Via­noce to nie je len Štedrý ve­čer. Kúzlo Via­noc to­tiž mô­žeme za­ží­vať každý deň. „Pre mňa bolo kúzlo Via­noc vždy o ro­dine a o čase, ktorý trá­vime po­čas Via­noc spolu. O tom, že spolu zdo­bíme strom­ček, že spolu pe­čieme ko­lá­čiky, va­ríme ka­pust­nicu, roz­ba­ľu­jeme dar­čeky, po­ze­ráme roz­právky… O tom, že si tých pár vzác­nych dní v roku uží­vame v kruhu tých, ktorí sú nám najb­ližší. Tak ma vy­cho­vali moji ro­di­čia a tak isto sa te­raz sna­žím vy­cho­vať ja svoje deti a vdých­nuť to isté ro­dinné kúzlo aj do ich Via­noc a det­stva,“ ho­vorí Má­ria o tom, čo zna­mená kúzlo Via­noc pre ňu.

picture_1

foto: pr­ko­nek­tor

Má­ria je z hu­dob­níc­kej ro­diny a preto si Via­noce ne­vie pred­sta­viť nie­len bez par­tnera, detí, ro­di­čov a sú­ro­den­cov, ale po­cho­pi­teľne ani bez krás­nych via­noč­ných ko­lied a pes­ni­čiek. Aj preto sa za­po­jila do pro­jektu značky Milka „Kúzlo Via­noc každý deň“ a na­spie­vala sú­bor via­noč­ných pes­ni­čiek, ktoré majú ľu­ďom pri­po­me­núť, aké je dô­le­žité užiť si Via­noce v ro­din­nom kruhu. „Via­noce a via­nočné pes­ničky mi­lu­jem. Aj preto som na­hrala Via­nočný al­bum a mo­men­tálne nám beží via­nočné kon­certné turné spolu s Ro­bom Opa­tov­ským. Zá­ro­veň mám čo­ko­ládu Milka veľmi rada, a tak som sa roz­hodla za­po­jiť do tohto pro­jektu. Môj hlas bu­dete po­čuť vo vtip­ných krát­kych ani­mo­va­ných vi­de­ách s via­noč­nou te­ma­ti­kou,“ upres­ňuje Má­ria a do­dáva, že to ne­bola úplne prvá skú­se­nosť tohto druhu, keďže už da­bo­vala v ne­ja­kých roz­práv­kach.

Via­noce a čo­ko­láda pre Má­riu k sebe ne­od­mys­li­teľne pat­ria. „Vždy pred Via­no­cami si pe­čieme vlastné do­máce ko­lá­čiky. Ok­rem toho sme od det­stva zvyk­nutí, že na strom­čeku sa vždy li­go­tali čo­ko­lá­dové dob­roty a lá­kali nás vždy, keď sme pre­šli okolo strom­čeka,“ spo­mína si Má­ria. U Čí­rov­cov zdobí strom­ček celá ro­dina – deti vždy po­má­hajú a veľmi si to uží­vajú. „Ak stí­hame, tak si oz­do­bíme strom­ček už skôr, na­prí­klad 20. de­cem­bra, aby mali deti ra­dosť a aby sme si všetci užili via­nočnú at­mo­sféru čo naj­dl­h­šie,“ do­dáva. 

picture_2foto: pr­ko­nek­tor

Strom­ček sa sna­žia kú­piť vždy živý, sa­moz­rej­mos­ťou je tiež ka­por, ša­lát, ka­pust­nica a ob­látky s me­dom a ces­na­kom. „Po ve­čeri si vždy rozk­ro­jíme ja­bĺčka a deti v nich hľa­dajú hviez­dičky. Keď sme boli deti, cho­die­vali sme aj na pol­nočnú omšu, ale po­sledné roky ju vy­ne­chá­vame, pre­tože naše deti sú na to ešte ma­ličké,“ vy­svet­ľuje Má­ria. Od­kedy sa s par­tne­rom Ma­ro­šom stali ro­dičmi, ich Via­noce sú cel­kom iné. „Uží­vame si ešte viac smie­chu a ra­dosti. Pred tým sme na Via­noce zvykli cho­diť k ro­di­čom, dnes je to iné. Štedrý deň trá­vime vo štvo­r­ici, pre­tože už máme vlastnú ro­dinu. A tá úp­rimná det­ská ra­dosť z dar­če­kov, zo snehu a z roz­prá­vok Via­noce cel­kom zmení. Zrazu sú ešte ve­sel­šie, než ke­dy­koľ­vek pred tým.“

Ma­lých aj veľ­kých mi­lov­ní­kov čo­ko­lády a Via­noc ur­čite po­teší aj veľký ad­ventný Milka ka­len­dár plný slad­kých dob­rôt, ktorý nájdu od 5. de­cem­bra v Tr­nave a Ban­skej Bys­trici. Ok­rem čo­ko­lá­do­vých dar­če­kov po­núkne najmä naj­men­ším mož­nosť na­pí­sať list Je­žiš­kovi či vy­zdo­biť si via­nočný strom­ček. Svia­točnú at­mo­sféru vy­kúz­lia aj milé via­nočné pes­ničky, ktoré na­spie­vala Má­ria Čí­rová. Tie budú znieť z ob­ra­zovky v ka­len­dári a od­pre­va­dia ich hravé ani­mo­vané spoty s po­sta­vič­kami z obalu Milka ad­vent­ného ka­len­dára. Pravé čo­ko­lá­dové kúzlo Via­noc mô­žete za­žiť každý deň aj vy, s la­hod­ným kús­kom čo­ko­lády z ad­vent­ného ka­len­dára Milka.

adv_kalendar

foto: pr­ko­nek­tor

Kúzlo Via­noc každý deň…

Via­nočný čas máme spo­jený najmä s ad­vent­nými ven­cami, pe­če­ním cuk­ro­vi­niek, vy­rá­ba­ním naj­rôz­nej­ších de­ko­rá­cií, ro­din­nou po­ho­dou a ne­doč­ka­vým ča­ka­ním na Štedrý ve­čer. Od pra­dávna k to­muto ma­gic­kému ob­do­biu pat­rila i tra­dí­cia ad­vent­ných ka­len­dá­rov. Prvá zmienka o nich po­chá­dza už z dru­hej po­lo­vice 19. sto­ro­čia. Vtedy vzni­kali ka­len­dáre ručne a boli uni­kát­nymi ume­lec­kými die­lami. Do­prajte si kúzlo Via­noc každý deň s ad­vent­nými ka­len­dármi od Milky, v kto­rých náj­dete 24 čo­ko­lá­do­vých fi­gú­rok z pra­vého alp­ského mlieka s kré­mo­vou mlieč­nou ná­pl­ňou.

Komentáre