Dob­ro­činný Ples v opere je vý­znam­nou uda­los­ťou, ktorá ot­vára na Slo­ven­sku ple­sovú se­zónu.

Kaž­do­ročne sa koná v his­to­ric­kej bu­dove Slo­ven­ského ná­rod­ného di­vadla a tento rok, 12. ja­nu­ára 2019, to bol už jeho 19. roč­ník. Mnoho zná­mych tvárí, zau­jí­mavý prog­ram, dobré jedlo a sa­moz­rejme, pre­hliadka tých najk­raj­ších rób. Lu­xusné, jed­no­du­ché i pre­zdo­bené, od zná­mych i ne­zná­mych ná­vrhá­rov, v skratke, je­di­nečný vý­ber pop­red­ných Slo­ve­niek. Ktorá podľa teba za­žia­rila tento rok naj­viac? Toto je vý­ber tých naj­zau­ji­ma­vej­ších!

View this post on Ins­ta­gram

Alex

A post sha­red by Bo­ris Kol­lar (@kol­lar­bo­ris) on

View this post on Ins­ta­gram

Thank you for a spe­cial night ✨💕 #Ope­ta­Ball

A post sha­red by Ka­ro­lina Cho­mis­te­kova (@ka­ro­li­na­cho­mis­tek) on

View this post on Ins­ta­gram

Štyri lety cez pol sveta a po­tom Ples v opere. To, že som ne­vy­ze­rala úplne ako Chucky je vý­lučne zá­sluha mo­jich ob­ľú­ben­cov – ná­vrhárky @ka­ta­ri­na­vav­rova_de­sig­ner a vi­zá­žo­vého mága @bo­ris­mu­abor­dacs 👯‍♀️ . . . Inak, Ples v opere ma včera ex­trémne po­te­šil. Pa­mä­táte si, Tr­nav­ča­nia, na @sit­do­wns­to­ries s Te­ré­ziou Dr­du­lo­vou, z kto­rej sme všetci sl­zili, najmä smie­chom? Tak tá Ples ot­vá­rala, keďže cha­ri­ta­tívny vý­ťa­žok ide na pod­poru ink­lu­zív­neho vzde­lá­va­nia! . . #ples­vo­pere #ink­lu­zia #cha­rity #ootd #ball #ja­nu­ary #pic #we­e­kend #sa­tur­day #vi­bes

A post sha­red by Ve­ro­nika Cif­rová Ostri­ho­ňová (@ve­ro­ni­ka­o­stri­ho­nova) on

View this post on Ins­ta­gram

🎶💜Dnes ve­čer ot­vo­re­nie ple­so­vej se­zóny na #Plese v Opere" v týchto nád­her­ných ša­tách z dielne #maks­tu­dio 🎶🎉💜 Za vlásky ďa­ku­jem @vla­di­mir_hair_doc­tor 💇‍♀️ a dámy dá­vam vám do po­zor­nosti nád­herný ná­hr­del­ník a na­uš­ničky vy­ro­bené na mieru k týmto krás­nym "Ci­bu­liač­kam"😁 z dielne @luj­za­marko02 💙💎👗Zlaté ru­čičky má táto kočka, ur­čite ček­nite jej pro­fil dámy a ne­chajte sa aj vy oz­do­biť jej krás­nou tvor­bou👸💖 #luj­za­marko #ples­vo­pere #opern­ball #ples­vo­pere2019 #sin­ger #sin­ging #slo­vak­girl #iva­na­re­ge­sova #gu­stavb­rum­big­band #be­au­ti­ful­dress #tra­di­ti­onal #folk­lor #na­ti­onal­co­lors #gala #promd­ress #ife­el­li­ke­ap­rin­cess #than­kyou #thank­full #wha­ta­night

A post sha­red by Ivana Re­ge­sova (@ivana.re­ge­sova) on

Komentáre