Si žena. „Od­bor­níkmi“ na žen­ské po­hla­vie de­fi­no­vaná ako ná­la­dová, kom­pli­ko­vaná by­tosť, so sklonmi k po­ro­zu­me­niu všet­kých na­okolo, len nie sa­mej seba. Osob­nosť spo­loč­nos­ťou ak­cep­to­vaná ako sym­bol než­nosti, s ob­čas­nými sklonmi k po­dráž­de­niu a ne­ná­vi­de­niu sveta. Vraj ta­kéto stavy sa od­po­rúča tl­miť čo­ko­lá­dou a kom­pli­mentmi. Hlavne kom­pli­mentmi.

Ale po­ve­dzme si rovno. Už nie si je­diná, kto si vy­ža­duje po­zor­nosť. Už to nie je len žena, ktorá po­tre­buje na vlastné uši po­čuť, že vy­zerá dobre. Li­chôtke sa vždy po­teší aj tvoja po­lo­vička.

df2f1bda7ab027e617df137a9a6d3784

we­he­ar­tit.com

Keď sa ráno zo­bu­díš vedľa svojho muža, po­vedz mu, že je sladký, keď spí. Na 90% ti ne­bude ve­riť, ale po­chopí, že si rada, že je ráno pri tebe práve on. Keď vy­jde zo spr­chy, po­vedz mu, že úžasne vo­nia. Sym­bo­lom muž­nosti predsa už dávno nie je muž­ský pot, ale dráž­divá vôňa, čo žene po­hladí zmysly. Po­teší ho ve­do­mie, že ťa pri­ťa­huje.

Po­chváľ ho, keď ti ráno urobí kávu (úplné inú, ako máš rada, lebo za­bu­dol na ly­žičku cukru a pár kva­piek mlieka), lebo bude hrdý, že bol pr­vým člo­ve­kom, ktorý ti dnes vy­ča­ro­val úsmev na tvári. Tebe predsa aj tak ne­šlo o kávu. Veď máš zdravé ruky a vieš si ju za­liať aj sama. Usmie­vaš sa, lebo sa snaží a TO ty oce­ňu­ješ.

Vy­pre­vaď ho do práce so slo­vami, že dobre vy­zerá. Je síce mu­žom, ale aj on sa chce pá­čiť. Pri­po­meň mu ve­čer, keď príde do­mov zni­čený z práce, že si naňho pyšná, aj keď ob­čas možno únavu tro­chu si­mu­luje kvôli vi­dine dob­rej, tep­lej ve­čere a fut­ba­lo­vého zá­pasu v telke. Ne­chaj ho, nech sa k tebe ve­čer v po­steli pri­túli, aj keď ty po­tom ne­mô­žeš za­spať, lebo sa ne­vieš zla­diť s jeho dy­chom.

tumblr_lgy46hE1Oi1qauaolo1_500

we­he­ar­tit.com

Moj­ka­nie mu opä­tuj. Muž je predsa tým sil­nej­ším, ochra­nár­skym člán­kom a ak mu dáš na­javo, že máš pri ňom po­cit bez­pe­čia, da­ru­ješ mu úľavu. Bude spo­kojný sám so se­bou.

Nie­kto po­vie, že ide len o prosté hlad­ka­nie muž­ského ega. Ty po­u­ží­vaš slovo re­cip­ro­cita. Vy­vá­že­nosť a har­mó­nia sú dve z mno­hých hod­nôt, ktoré vzťah po­tre­buje. A to platí aj pre kom­pli­menty. Ná­zory o mu­žovi ako tvrdom je­din­covi, ktorý nemá úplne vy­vi­nuté emočné bunky, ne­chaj za dve­rami. Že sa po­tre­buje cí­tiť žia­dane a vý­ni­močne, nie je žiadna vada. Ne­uk­ra­cuj ho o kom­pli­menty len preto, že je mu­žom.

Ne­chaj ho, nech si užíva po­zor­nosť. Nech ho oku­kujú pr­vo­plá­nové sle­činky z ulice. Tie hlad­kajú ego. Naj­dô­le­ži­tej­šie je, že sa na­ko­niec aj tak vráti k tebe. K jeho žene. Lebo duša pre­vy­šuje ego. A tú po­hlá­dzaš ty. Nad to, už nie je nič.

Komentáre