Ju­liana Amá­lia má 20 ro­kov, štu­duje na uni­ver­zite vo Viedni a popri tom pra­cuje ako per­so­nal shop­perka. Viac o sebe a svo­jom ne­tra­dič­nom biz­nise ti pre­zradí v roz­ho­vore.

Ako si sa do­stala k tejto práci?

Prišlo to in­tu­itívne, dl­h­šie som re­gis­tro­vala ba­zá­rové pro­fily na Ins­ta­grame, ktoré pre­dá­vali no­sené veci. Ve­dela som, že je­den slo­ven­ský per­so­nal shop­per exis­tuje. Ale ni­kto sa ne­ve­no­val na Slo­ven­sku čisto len per­so­nal shop­pingu. Vždy to bola kom­bi­ná­cia pre­daja ob­no­se­ných a no­vých vecí. Tak sa zro­dila idea za­lo­žiť si vlastný pro­fil.

Chcela si sa ve­no­vať móde už od­ma­lička?

Prvé pod­nety, ktoré vy­pro­fi­lo­vali moju osobu boli, že od­ma­lička ma zau­jí­mala móda a ne­do­vo­lila som mame, aby mi vy­be­rala ob­le­če­nie. Už vtedy som mala vlastný štýl. Mys­lím, že člo­vek sa s cí­te­ním pre módu, de­tail a la­de­nie fa­rieb a štý­lov, už na­rodí. Má to vo svo­jej ge­ne­tic­kej vý­bave.

View this post on Ins­ta­gram

❗️FENDI x FILA❗️ 🇬🇧:LI­MI­TED EDI­TION/ ONLY IN STO­RES AVAI­LABLE 🇸🇰: LI­MI­TO­VANÁ EDÍ­CIA/ DO­STUPNÁ IBA V BU­TI­KOCH • AVAI­LABLE HERE (DO­STUPNÉ U NÁS) @per­so­nals­hop­per­wien✨ • Price/Cena: ON RE­QU­EST💶(NA VY­ŽIA­DA­NIE) • 🇬🇧: For any furt­her in­for­ma­tion do not he­si­tate to con­tact me via DM or Email📥 • 🇸🇰: V prí­pade akých­koľ­vek otá­zok ma ne­vá­hajte kon­tak­to­vať do správy • #fendi#fen­di­xfila#fen­di­ma­nia#fen­di­bag#fen­di­roma#fen­di­sun­glas­ses#fen­di­pe­e­ka­boo#fen­di­mons­ter#fas­hi­onb­log­ger#fas­hion#lu­xu­ry­li­fes­tyle#per­so­nals­hop­ping#per­so­nals­hop­per#per­so­nals­hop­ping­ser­vice#bra­ti­slava#slo­va­kia#dnes­no­sim

A post sha­red by Per­so­nal Shop­per Wien (@per­so­nals­hop­per­wien) on

Ako vy­zerá bežný deň per­so­nal shop­perky?

Sna­žím si deň vy­s­kla­dať tak, aby som skĺbila školu aj prácu. Nie­ktoré dni som viac v škole, iné sa ve­nu­jem roz­voju vzťa­hov v ob­cho­doch s kli­ent­kami a kli­entmi, ako aj vlast­nej pro­pa­gá­cií. A po­tom sú tu dni, keď mám po­žia­davku na to­var, ktorý viem kú­piť len v kra­jine, do kto­rej si za­le­tím. Ráno vsta­nem a dám si niečo zdravé, čo ma na­kopne, na­prí­klad fresh džús. Uro­bím si zo­znam, čo mám kú­piť a har­mo­no­gram, v kto­rých ob­cho­doch za­čnem, aby som stihla prejsť za deň čo naj­viac.

Popri na­ku­po­vaní na ob­jed­návku ro­bím aj fo­to­gra­fie zau­jí­ma­vého a ťažko zo­hna­teľ­ného to­varu, o ktorý by mo­hol byť zá­u­jem. Pauzu na obed alebo na kávu ne­mám. Nie je na to jed­no­du­cho čas. V ta­kýto deň som proste v práci a je toho tak veľa čo chcem sti­hnúť. Ob­chody za­tvá­rajú zväčša me­dzi 19 a 20 ho­di­nou, vtedy mi končí aj ofi­ciálne „šichta“ a idem si na ho­tel od­lo­žiť veci. Tam si ich mu­sím roz­trie­diť podľa ob­jed­ná­vok, lebo na druhý deň už na to ne­bude čas. Po­zna­čím si, kto si čo ob­jed­nal, aby som mala pre­hľad o ob­jed­náv­kach a plat­bách.

Musí vás to ba­viť, lebo veľa ľudí si mysli, že je to len o na­ku­po­vaní, ká­vič­ko­vaní, pri­padne vý­le­toch napr. do Lon­dýna. Ale je to veľký omyl. Táto práca je o veľmi dob­rom time-ma­na­ge­mente a self-ma­na­ge­mente. Ja za toto ďa­ku­jem vý­chove a škole.

Opíš nám, ako pre­bieha, keď si u teba nie­kto niečo ob­jedná?

Väč­ši­nou ma kon­tak­tujú kli­enti do správy na Ins­ta­grame s kon­krét­nou po­žia­dav­kou. Buď si ma ná­hodne na­šli, do­stali na mňa od­po­rú­ča­nie alebo už dl­ho­dobo u mňa na­ku­pujú. Po­šlú mi ob­rá­zok pro­duktu, ktorý si vy­brali z po­nuky u mňa na pro­file alebo kon­krétnu vec, ktorú zhá­ňajú. Ja im zväčša hneď viem po­ve­dať, či je to re­álne danú vec zo­hnať, za akú sumu a pri­bližný po­čet dní, kedy by mo­hol byť to­var do­daný. Ak kli­ent sú­hlasí s pod­mien­kami a prie­be­hom ná­kupu, za­čí­nam vy­ko­ná­vať preňho službu. Popri na­ku­po­vaní sa sna­žím kli­enta in­for­mo­vať, aby ve­del, v akom stave je jeho ob­jed­návka. Od vkro­če­nia do bu­tiku, až po odo­sla­nie ba­líka. Ná­sledne mu po­šlem číslo zá­sielky, aby si ju mo­hol od­sle­do­vať.

Kto tvorí tvoju kli­en­telu? Sú to iba „ove­rení“ zá­kaz­níci, alebo si u teba môže ob­jed­nať ho­cikto?

Moje služby môže vy­užiť na­ozaj ho­cikto. Či je to pod­ni­ka­teľ, špor­to­vec, žena v do­mác­nosti, chlap alebo sa­motný pre­zi­dent. 🙂 Rada po­mô­žem kaž­dému pri spl­není jeho po­žia­davky. Dô­le­žitá je se­ri­óz­nosť a slušná ko­mu­ni­ká­cia. Po­vý­še­nec­kým a ne­spo­ľah­li­vým ľu­ďom sa sna­žím vy­hý­bať.

Aký bol najd­rahší kú­sok, ktorý sa ti po­da­rilo zo­hnať?

Bola to ka­belka od Cha­nela, v hod­note pri­bližne 5-ti­síc eur.

Máš ne­jaký ku­ri­ózny zá­ži­tok?

O tom by som vám mohla pí­sať fej­tóny. Je­den úsmevný. Ne­me­no­vaná kon­ku­renčná per­so­nal shop­perka sle­do­vala môj pro­fil nie­koľko me­sia­cov. Ko­pí­ro­vala moje myš­lienky a po­u­ží­vala fotky. Keď som ju kon­fron­to­vala, tak ma ozna­čila za ne­ga­tívnu osobu plnú zlej ener­gie. Ne­chá­pem, prečo po­niek­torí ne­ve­dia po­cho­piť, že každý sa má sna­žiť roz­ví­jať sa­mos­tatne. Kon­ku­ren­cia je pri­ro­dzený a hlavne zdravý jav. Kaž­dému vy­ho­vuje niečo iné a ja to plne re­špek­tu­jem. Na in­trigy a oho­vá­ra­nie ne­re­a­gu­jem.

View this post on Ins­ta­gram

LV PALM SPRINGS PM (RUK­SAK) • ❗️SOLD HERE❗️ (PRE­DANÝ) @per­so­nals­hop­per­wien✨ • Price/Cena: ON RE­QU­EST💶(NA VY­ŽIA­DA­NIE) • 🇬🇧: For any furt­her in­for­ma­tion do not he­si­tate to con­tact me via DM or Email📥 • 🇸🇰: V prí­pade akých­koľ­vek otá­zok ma ne­vá­hajte kon­tak­to­vať do správy • #lv#lv­hand­bag#lv­palms­prings#lvs­ne­a­kers#me­tis#lv­me­tis#lou­is­vu­it­ton#lou­is­vu­it­ton­pa­ris#pa­ris#france#per­so­nals­hop­ping#per­so­nals­hop­ping­ser­vi­ces#per­so­nals­hop­per#fas­hion#fas­hi­onb­log­ger#fas­hi­onista#dnes­no­sim#dne­so­bu­vam#bra­ti­slava#slo­va­kia

A post sha­red by Per­so­nal Shop­per Wien (@per­so­nals­hop­per­wien) on

Plá­nu­ješ sa to­muto biz­nisu ve­no­vať aj v bu­dúc­nosti? Má to vô­bec podľa teba per­spek­tívu na Slo­ven­sku?

Ne­rada plá­nu­jem bu­dúc­nosť. Sna­žím sa žiť pre prí­tomný oka­mih a ne­za­mýš­ľať sa nad tým, čo bude o pár ro­kov. Mo­men­tálne ma moja práca baví. Chcem ju ro­biť naj­lep­šie ako viem, aby som ušet­rila mo­jim kli­en­tom čas a oni mali zá­ži­tok z toho, čo s nimi zdie­ľam, ako keby si danú vec ku­po­vali sami. Per­spek­tívu to bude mať na Slo­ven­sku vtedy, keď per­so­nal shop­ping budú ro­biť len takí ľu­dia, kto­rých to baví, majú dobrý pre­hľad v tren­doch, budú po­sky­to­vať kva­litné služby, do­dr­žia­vať zá­sady etic­kého ob­chodu a ne­budú sa pod­lie­zať ceny, ko­pí­ro­vať idei dru­hých a budú za to adek­vátne ohod­no­tení.

Čo sa naj­čas­tej­šie vy­sky­tuje na „wish liste“ tvo­jich zá­kaz­ní­čok?

Veci, ktoré sa ce­lo­ročne pre­dá­vajú, od­hliad­nuc od se­zóny, sú do­pl­nky ako brošne, ná­uš­nice a ná­ramky od zna­čiek Cha­nel a Dior. Z ka­be­liek to je Ne­ver­full MM, Me­tis Po­chette a Mini Palm Springs ruk­sak od fran­cúz­skej značky Louis Vu­it­ton. Zo se­zón­nych to je na­prí­klad plá­žová taška De­au­ville a Mini Rec­tan­gu­lar od Cha­nela. Her­mes Oran šlapky, Cha­nel es­pad­rillky a Va­len­tino šlapky. Mo­men­tálne je veľmi IN aj shop­perka „The Book Tote“ a kul­tová saddle bag od Di­ora.

Koľko si týmto do­ká­žeš pri­bližne me­sačne za­ro­biť?

Prí­jem zá­visí od po­čtu ob­jed­ná­vok do me­siaca a koľko času tomu ve­nu­jem. Sú me­siace, kedy za­ro­bím viac a ino­kedy me­nej. Pre mňa je osobne dô­le­ži­tej­šie, nie koľko pe­ňazí za­ro­bím, ale či som ja spo­kojná so svo­jou ro­bo­tou. Od čoho zá­visí adek­vátny fe­ed­back a dô­vera mo­jich kli­en­tov.

Kde na­ku­pu­ješ jed­not­livé kúsky a kde naj­ďa­lej si mu­sela za svo­jimi ob­jed­náv­kami ces­to­vať? Po­da­rilo sa ti vždy všetko zo­hnať?

Moja „ho­me­base“, teda zá­kladňa, je vo Viedni. Tam zhá­ňam väč­šinu vecí, ktoré ak nie sú do­stupné lo­kálne, ne­mám prob­lém zo­hnať aj v iných európ­skych mes­tách. Naj­rad­šej cho­dím do Ne­mecka a Ta­lian­ska.

Naj­ďa­lej som na­ku­po­vala v New Yorku. Ne­šla som tam cie­lene len kvôli ná­ku­pom, ale aj na do­vo­lenku po­čas let­ných práz­dnin. Tam som spo­jila prí­jemné s uži­toč­ným.

Nie vždy sa mi po­darí všetko zo­hnať. Keď je daný pro­dukt dl­ho­dobo ce­lo­európ­sky ne­do­stupný, alebo už vy­pre­daný, je ne­re­álne spl­niť kli­en­tovu po­žia­davku. Na toto som aj ja v rámci svo­jich mož­ností pri­krátka. Ale mám aj veľa úspeš­ných ob­cho­dov, kde iní per­so­nal shop­peri danú vec ne­ve­deli zo­hnať a ja som ju cez svoje dobré kon­takty zo­hnala.

Komentáre