Re­tro a ro­man­tiz­mus kom­bi­no­vaný s et­nic­kým a boho štý­lom po­no­rený do oko­li­tej pop kul­túry. To sú cha­rak­te­ris­tické črty, ktoré náj­deš v naj­nov­šej ko­lek­cii značky Re­ser­ved.

In­špi­rá­ciou ko­lek­cie sú krásy Ma­roka, ktoré cha­rak­te­ri­zuje bez­sta­rostná idy­lická ná­lada pre­zen­to­vaná ne­ob­vyk­lým spô­so­bom. Kúsky do­tvára pri­daný štýl techno fes­ti­va­lov 90. ro­kov. Celá kam­paň je plná mul­ti­kul­túr­nych mo­tí­vov, orien­tál­nych vzo­rov, et­nic­kých od­ka­zov a štýlu in­špi­ro­va­ného Bal­ká­nom.

Čer­pa­nie z tra­dí­cií rôz­nych ci­vi­li­zá­cií je sil­ným glo­bál­nym tren­dom sú­čas­nosti v ob­lasti módy a pop­kul­túry, ktorý na­sle­duje aj RE­SER­VED. A to všetko čo najb­liž­šie k prí­rode.

zdroj: Re­ser­ved

V dám­skej ko­lek­cii zo­hrá­vajú naj­dô­le­ži­tej­šiu úlohu práve šaty so zau­jí­ma­vými prv­kami ako sú čipky, ro­man­tické a pre­la­mo­vané, pri­po­mí­na­júce ry­bár­ske siete.

Ďal­šími pú­ta­vými prv­kami sú oz­do­bené fla­mengo vo­lány a pru­ho­vané tu­niky zvý­raz­ňu­júce žen­ské krivky. Di­zaj­néri vy­užili sie­ťo­vinu v rôz­nych for­mách práve na suk­niach. 

zdroj: Re­ser­ved

Ba­ti­ko­vané kúsky sú in­špi­ro­vané let­ným fes­ti­va­lo­vým štý­lom Co­achella z Ka­li­for­nie. Blúzky a ši­roké no­ha­vice me­de­nej farby od­zr­kad­ľujú pri­ro­dzený štýl, ktorý pô­sobí ako priamo z úz­kych uli­čiek na trhu v Ma­rá­keši.

Mi­ni­ma­listi si tiež prídu na svoje. Presne pre nich je ide­álna blúzka z čipky vo vik­to­rián­skom štýle, jed­no­du­chý ľa­nový trenč­kot alebo asy­met­rický sve­ter s jed­ným ru­ká­vom. Kap­sičky na krk, mini-ko­šíky a tašky na štýl vreca sú per­fekt­nými do­pl­n­kami tejto no­mád­skej ko­lek­cie.

zdroj: Re­ser­ved

Pán­ska ko­lek­cia sa za­me­riava na po­hodlné, over­size kúsky. Ze­mité farby a za­prá­šené od­tiene jed­no­du­chých jed­no­ra­do­vých ob­le­kov do­pĺňajú pán­ske san­dále.

Dô­le­žitý pr­vok zo­hrá­vajú práve re­tro prvky a vzory. Na­chá­dzajú sa najmä na voľ­ných ko­še­liach, ktoré sú v kon­traste so ši­ro­kými šort­kami.

zdroj: Re­ser­ved

No­mád­sky vzhľad vy­tvára je­di­nečná kom­bi­ná­cia ľa­no­vých to­pov s pru­ho­va­nými ver­mud­skými šort­kami. Štý­lové khaki blejzre a bundy s ka­puc­ňou in­špi­ro­vané sa­fari prv­kami. Aj v tejto lí­nii náj­deš ba­ti­ko­vané vzory od­ka­zu­júce na fes­ti­va­lový štýl.

Me­dzi do­pl­n­kami pre­vlá­dajú ry­bár­ske klo­búky, XXL tašky a nad­roz­merné ná­mor­nícke vaky na plece, ktoré umoc­ňujú ces­to­va­teľ­skú at­mo­sféru ce­lej ko­lek­cie.

zdroj: Re­ser­ved

Uni­kátny rave štýl, ktorý pô­sobí ako pre­vzatý priamo z techno fes­ti­va­lov de­väť­de­sia­tych ro­kov, farby púšte, at­mo­sféra sa­vany. Ek­lek­tickú ko­lek­ciu Re­ser­ved tvorí letná idy­lická at­mo­sféra, ktorá je ide­álna na do­vo­lenky, vý­lety do prí­rody, ale aj do mest­skej džun­gle. 

Komentáre