Ľu­dia vra­via, že ak sa k tebe muž správa ako k prin­cez­nej, je vy­cho­vaný krá­ľov­nou. Po svo­jej matke zde­dil roz­práv­kové bo­hat­stvo, ktoré je pri­pra­vený zdie­ľať so svo­jou prin­cez­nou. Toto bo­hat­stvo však nie je de­fi­no­vané hod­no­tou ma­jetku…

Keď sa s mu­žom roz­hod­neš strá­viť ži­vot, zrkad­lom va­šej spo­loč­nej bu­dúc­nosti bude vzťah s jeho mat­kou a ak chceš na­ozaj za­žiť Hap­pily ever af­ter, dobre si svoju bu­dúcu svokru pre­me­raj. Pre kaž­dého muža je pro­to­ty­pom do­ko­na­lej ženy, či tomu ve­ríš alebo nie, jeho matka. Tvoj par­tner ťa bude vo všet­kých čin­nos­tiach, ak­ti­vi­tách či do­má­cich prá­cach po­rov­ná­vať so schop­nos­ťami, ktoré má ona. Ak ho však vy­cho­vala sku­točná krá­ľovná, na­učila ho, že cesta, kto­rou rieši prob­lémy ona, nie je tá je­diná a naj­správ­nej­šia. Na­učila ho, že si treba ženy vá­žiť a treba ich re­špek­to­vať. Na­učila ho to, že žena mu­žovi nie je slúž­kou. Na­učila ho to, že sa k že­nám nemá sprá­vať ako k han­drám a že si ženy ne­dajú ská­kať po hlave. Uká­zala mu aj to, že nie­ktoré veci ženy zvlá­dajú lep­šie ako chlapi a možno aj to, že ty­picky muž­ské zá­le­ži­tosti sa dajú vy­rie­šiť aj žen­skou lo­gi­kou. Ale čo ak ho na­učila úplný opak?

elitedaily-Marija-Savic-expressing-feelings-800x400foto: eli­te­daily.com

Je­den z mo­jich par­tne­rov bol presne ten prí­pad. Keď pr­votné za­mi­lo­va­nie vy­pr­chalo a na po­vrch za­čali plá­vať prvé va­rovné sig­nály, uve­do­mila som si , že je jed­no­du­cho ne­vy­cho­vaný. Ne­us­tále spo­chyb­ňo­val moje ná­zory, ne­reš­pek­to­val to, čomu roz­umiem viac ako on a sprá­val sa tak, ako by som bola me­nej­cenná. Jeho ne­schop­nosť od­niesť za se­bou špi­navý ta­nier do drezu, ne­schop­nosť za se­bou za­vrieť skriňu po vy­bratí trička, ne­schop­nosť vy­brať si čo na seba ne­pra­me­nila z jeho le­ni­vosti ako ta­kej, ale po­hodl­nosti, ktorú mu vy­pes­to­vala jeho matka. Uro­bil si zo mňa slúžku pr­vej triedy, so všet­kým a vo všet­kom, a to na­ozaj ne­bol len do­časný stav, bola to jeho trvalá ne­schop­nosť. Ne­us­tále som mala po­cit, že vo mne hľadá vernú kó­piu svo­jej matky. Viem, že muža ne­zme­ním. No ja som sa mu stále sna­žila ob­jas­niť pod­statu re­špektu a ča­kala som, že mi ho opä­tuje.

love_sick_elite_daily-800x400foto: eli­te­daily.com

A aký je princ vy­cho­vaný krá­ľov­nou? Bude ťa po­rov­ná­vať, ale ne­bude ťa sú­diť. Bude kon­šta­to­vať, ale ne­bude ťa spo­chyb­ňo­vať. Na­vrhne ti lep­šie rie­še­nie, ale ne­vnúti ti ho. Bude ťa re­špek­to­vať, ak ho bu­deš re­špek­to­vať ty. Áno pro­to­ty­pom do­ko­na­lej ženy kaž­dého muža je matka. A ak je to krá­ľovná, tak si vy­hrala a mô­žeš si bu­do­vať pevný vzťah nie len s par­tne­rom, ale aj s ňou. Ale kde vlastne uro­bila chybu moja bý­valá svokra? Ne­chala si prosto ská­kať po hlave. Ob­klo­pila ho ne­ko­neč­nou „lás­kou“ a za­budla ho pop­ri­tom vy­cho­vá­vať. A tak sa zro­dil nie princ, ale bu­ran! (Česť chla­pom, ktorí mali do­sta­tok roz­umu)

ti­tulná foto: eli­te­daily.com

Komentáre