Ne­roz­hod­nosť. To je to slovo, ktoré vy­sti­huje tvoju pod­statu. Od ma­lička je to v tebe. Stále po­tre­bu­ješ nie­koho, kto ti udá smer. Sama roz­hod­nu­tia zo zá­sady ne­ro­bíš. Veď by to predsa mohlo skon­čiť ka­ta­stro­fálne, ako nie­koľ­ko­krát pred­tým. No spo­lie­hať sa, že tu stále nie­kto bude, nie je rie­še­ním. Čo ak sa jed­ného dňa zo­bu­díš a ne­bude ti mať kto po­ra­diť?pexels-photo-102644

foto: www.pe­xels.com

Na kaž­do­denné roz­ho­do­va­nie si si už zvykla. Do­konca si už vieš vy­brať sama aj ra­ňajky. O obede ani ne­ho­vo­rím a ve­čeru zvlá­daš hravo. A keď ne­vieš, čo si dať, proste ne­ješ. No keď príde na roz­hod­nu­tia dô­le­žité pre tvoj ži­vot, bu­dúc­nosť či do­konca exis­ten­ciu, si na­hratá. Zrazu po­tre­bu­ješ nie­koho, kto to vy­rieši za teba. Ako­náhle sa sna­žíš o svo­jom osude roz­hod­núť sama, ozve sa tvoj ana­ly­tický mo­zog a po chvíli ani ne­vieš o čom sa vlastne roz­ho­du­ješ.

Pre­be­ráš prob­lémy prí­liš do hĺbky, bo­jíš sa, že spra­víš ne­správny krok, že za svoje činy bu­deš mu­sieť niesť ná­sledky. Keď však náj­deš nie­koho, kto to vy­rieši za teba, hneď je všetko ľah­šie. No nie je žiad­nym ta­jom­stvom, že ľu­dia ob­čas dajú iným radu, ktorá je pros­pešná pre ne­správnu stranu. A ty sa ani ne­naz­dáš a tvoj ži­vot riadi nie­kto iný…

pexels-photo-27802

foto: www.pe­xels.com

Ďal­šou mož­nos­ťou v tvo­jom ne­roz­hod­nom ži­vote je prob­lémy ne­rie­šiť a ča­kať, že sa vy­rie­šia samé. Prav­daže sa to pár­krát po­da­rilo a ty si ne­mu­sela po­hnúť ani prs­tom. No je ti jasné, že nie vždy to pôjde ako po masle. Cí­tiš, že skôr, či ne­skôr bu­deš mu­sieť spra­viť roz­hod­nu­tia väč­šie, ako tie, na ktoré si zvyk­nutá. Jed­ného dňa sa zo­bu­díš a uve­do­míš si, že ti nemá kto po­ra­diť. Na všetky svoje prob­lémy si os­tala sama. Ako sa te­raz roz­hod­neš? Bu­deš se­dieť v kúte a ča­kať na zá­zrak? Či sa po­hneš vpred s ne­is­tými krokmi a bu­deš len dú­fať, že to ne­do­padne hor­šie ako si mys­líš.

Ne­vieš, čo uro­bíš, pre­tože sa ne­vieš roz­hod­núť. Tak prosté a pri­tom tak zlo­žité. Tvoja ne­roz­hod­nosť je sú­čas­ťou tvo­jej po­vahy. Ne­ná­vi­díš ju, no bez nej by si sa cí­tila ako nahá. Av­šak jed­nou z mno­hých vý­hod ne­roz­hod­nosti je, že práve vo chvíli, keď bu­deš mu­sieť uro­biť na­ozaj dô­le­žitý ži­votný krok, ona zmizne a ty si jasne vy­be­rieš smer.

Komentáre