Ak sa sna­žíš zdravo stra­vo­vať a schud­núť pár kíl, ale zá­ro­veň si rada dáš aj po­hár vína, ur­čite Ti na­padla otázka či ho bu­deš mu­sieť pre­stať piť.

Štú­die z Was­hing­tonu uká­zali, že práve víno ide  ruka v ruke s chud­nu­tím. Do­konca po­mo­cou látky ob­sia­hnu­tej v čer­ve­nom víne sa do­káže tuk pre­me­niť na takú formu, ktorá ide ľah­šie spá­liť.

zdroj: stocksy.com
Víno však má omnoho viac úžas­ných be­ne­fi­tov, ktoré z neho mô­žeme zís­kať pi­tím v pri­me­ra­nom množ­stve. Od­po­rú­čaná dávka je je­den po­hár vína denne pre ženu a dva po­háre pre muža. Ok­rem toho, že víno zni­žuje cho­les­te­rol a chráni nás pred vzni­kom de­men­cie, zni­žuje ri­ziko srd­co­vých chô­rob. Ďal­šími štú­diami sa zis­tilo zau­jí­mavá in­for­má­cia a tou je, že víno pre­dl­žuje ži­vot a cel­kovo vi­ta­litu a tak­tiež sa jeho kon­zu­menti cí­tia dl­h­šie mladí.

Či už sa roz­hod­neš pre čer­vené, biele či do­konca ru­žové víno, v kaž­dom sa skrýva mnoho vý­hod. Je len na tebe aký druh zvo­líš, av­šak vše­obecne sa naj­viac dá vy­ťa­žiť z čer­ve­ného su­chého vína.

Ve­rím, že už ne­bu­deš mať obavy dať si len tak po­hár vínka na lepší spá­nok. A po­kojne to môže byť aj po­čas pra­cov­ného týždňa, nie­len cez ví­kend. Uvi­díš, že ti dobre padne po ná­roč­nom dni na zre­la­xo­va­nie a zís­ka­nie síl do ďal­šieho dňa.

Takže na­zdra­vie! 😉

Komentáre