„Vždy je to o na­ča­so­vaní. Ak je to prí­liš skoro, ni­kto tomu ne­ro­zu­mie. Ak je to prí­liš ne­skoro, všetci už za­budli.“ – Anna Win­tour

V ži­vote je všetko o na­ča­so­vaní. Ne­možné sa stane mož­ným a ne­do­sia­hnu­teľné… do­sia­hnu­tým. Ja ne­viem prečo to tak je, ale ži­vot je je­den veľký zá­zrak. Možno sa len nie­kedy stretli ne­správne osoby. Možno to aj bolo správne, ale čas bol zlý. Možno jedno s dru­hým. Ne­viem.

Po­kiaľ ide o vzťahy, na­ča­so­va­nie je pod­statné. Čo sa má stať, sa stane, veď sa to aj tak ho­vorí, nie? Ži­votné roz­hod­nu­tia sú za­lo­žené na na­ča­so­vaní. My si ale ča­sto­krát mys­líme, že ak stret­neme tú správnu osobu, že na čase ne­zá­leží, lebo ak máme byť spolu, tak spolu bu­deme bez ohľadu nato, čo sa deje okolo.

Nie vždy to ale takto fun­guje.

tum­blr.com

Čas je niečo, čomu v ob­lasti vzťa­hov, ni­kto z nás ne­môže dať za pravdu. Stret­neme osobu na­šich snov me­siac pred­tým, ako sa od­sťa­huje na druhý ko­niec pla­néty. Možno máš ne­uve­ri­teľne blízke pria­teľ­stvo s at­rak­tív­nym člo­ve­kom, ktorý je už za­daný… Je­den vzťah končí preto, pre­tože ty alebo tvoj par­tner to ešte ne­viete alebo nech­cete brať vážne, druhý končí, lebo to berú vážne prí­liš skoro.

Ale čo ro­biť vtedy, keď si stretla správnu osobu, ale je tu niečo, čo vám stojí v ceste? Čas mi tak tro­chu pri­padá ako tá tre­tia strana vo všet­kých na­šich vzťa­hoch. Hoci sa na naň tak ne­po­ze­ráme, čas zo­hráva dras­ticky dô­le­žitú úlohu v na­šich ži­vo­toch. Na­ča­so­va­nie je kruté, áno. Ale ovplyvní nás len vtedy, ak mu to do­vo­líme.

Je to proste tak. To nie čas je ten zlý, to ľu­dia sú zlí. Pre­tože ak je nie­kde prí­tomná vôľa, túžba a chuť, cesta sa vždy nájde.

92178dad58ee3cb90328996ecb9dab90

we­he­ar­tit.com

Tí správni ľu­dia… ne­hľa­dia na čas. Keď si so správ­nou oso­bou, ne­ria­diš sa ča­som. Za­bú­daš na čas. Neb­rá­niš sa stre­tá­vok s nimi, hľa­dáš miesto nie­kde v tvo­jom za­pl­ne­nom diári, pre­tože oni sú jeho sú­čas­ťou. Ro­bia ti ra­dosť všet­kými mož­nými spô­sobmi a po­vzbu­dzujú ťa v práci a v tvo­jom na­bi­tom prog­rame. Oni ti neb­rá­nia ro­biť to, čo ro­bíš. Na­opak, pod­po­rujú ťa, aby si pra­co­vala, tvr­d­šie, lep­šie a váš­ni­vej­šie. Sú tu, aby ti po­mohli rie­šiť aké­koľ­vek pre­kážky a ne­zau­jíma ich ako dlho to po­trvá.

Prav­dou je, že ak nie­koho ne­cháme od­ísť s ve­tou, že na­ča­so­va­nie je zlé, to čo ho­vo­ríme je, že túto osobu si sku­točne ne­vá­žime na­toľko, aby sme ju mali radi, aby sme ju pod­po­ro­vali, trá­vili s ňou čas a spoz­ná­vali ju. Ni­kdy ne­na­stane ide­álny čas, kedy všetko do seba za­padne a vy­rieši všetky naše po­city, ne­dos­tatky a chyby z mi­nu­losti.

large-4

we­he­ar­tit.com

Ni­kdy.

Ale môže prísť osoba, ktorá bude otázku času po­kla­dať za ire­le­vantnú. Bude to osoba, ktorá sa roz­hodne vá­žiť si ťa na­toľko, že pri tebe stratí po­jem o čase.

S ňou budú veci fun­go­vať.

Čas ne­ovp­lyvní jej zá­mery ani  jej lásku k tebe.

Komentáre