Celý ži­vot sa hľa­dáme. Sú dni kedy sme vy­rov­naní so se­bou sa­mým a dni, kedy si vy­čí­tame aj nie­koľko ro­kov staré chyby. Ča­sto­krát cí­tim, že vo svo­jom vnútri nie som úplne vy­rov­naná. Moje dni sú ťaž­šie a cí­tim, že všetko vní­mam ne­ga­tív­nej­šie ako by som oby­čajne vní­mala. Bola som veľmi cit­livý typ a vždy ma ve­deli roz­ho­diť aj veci, kto­rým by iný vô­bec nek­ládli váhu. Stále mám svoje chvíľky.

Nie­kedy som prí­liš cit­livá,
bláz­nivá,
na­ivná,
ne­o­hra­baná…

braid

thought­ca­ta­log.com

My ženy sme jed­no­du­cho také. Nie­kedy sa nám zdá, že ro­bíme jednu chybu za dru­hou. Nič sa nám ne­darí. Všetko sa kazí, ča­sto­krát za to ob­vi­ňu­jeme seba, svoje vlast­nosti. Často ro­bíme veci bez uvá­že­nia. Vr­háme sa z jed­ného zlého dňa do dru­hého bez toho, aby sme pop­re­mýš­ľali, prečo máme náš deň za­ška­tuľ­ko­vaný za zlý a kde v na­šom mys­lení sa stala chyba, že náš mo­zog ve­nuje toľkú po­zor­nosť ne­ga­tív­nym ve­ciam na miesto tých po­zi­tív­nych.

Na to však po­známe je­den osved­čený liek, kto­rému však ne­kla­dieme veľmi veľkú dô­le­ži­tosť…

Čas pre seba. Čas pre teba. Pre tvoje myš­lienky, pre veci, ktoré máš rada, hudbu, ktorú rada po­čú­vaš. Pre se­baz­do­ko­na­ľo­va­nie. Ne­mám na mysli, tú ho­dinku, ktorú ve­nu­ješ sebe pri chys­taní sa do školy či do práce.

Nie­kedy sme tak za­va­lení po­vin­nos­ťami, prob­lé­mami, vzťahmi, že za­bú­dame na to, od čoho sa to všetko okolo nás od­víja. Na seba. Naše vní­ma­nie vecí okolo seba, môže byť po­zi­tív­nej­šie.

Ni­kto na tvoje plány nemá čas? Vý­borne! Mô­žeš tento voľný čas vy­užiť zmys­lu­plne aj doma. Si vy­čer­paná, una­vená a možno aj zú­rivá, ale aj tak ideš na plné ob­rátky. Za­stav sa. Teš sa z voľ­ného času, ktorý mô­žeš ve­no­vať sebe. Teš sa s prí­tom­nosti seba sa­mej a ni­koho iného.

pe­xels.com

Nie­kedy, keď mám po­cit, že je toho na mňa už pri­veľa a chcem si od­dých­nuť od mo­jich prob­lé­mov, po­vin­ností, dám si jed­no­du­cho pauzu. Pauzu pre seba. Ve­nu­jem si ve­čer ako od­menu pre svoje telo a my­seľ. Pus­tím si dobrý film alebo čí­tam knihu. Spra­vím si ma­ni­kúru, dám si na ho­rúci kú­peľ, na­la­ku­jem si nechty…  a nie­kedy len jed­no­du­cho upra­tu­jem pri hlas­nej hudbe a tan­cu­jem. Spô­so­bov ako si zlep­šiť na prvý po­hľad ne­zau­jí­mavý a nudný deň je veľa. Táto fy­zická aj du­ševná príp­rava sa stala rýchlo sú­čas­ťou môjho ži­vota. Je to snáď naj­jed­no­duchší a najp­rí­jem­nejší spô­sob ako sa po­zi­tívne na­la­diť do na­sle­du­jú­ceho dňa.

Skús po­roz­mýš­ľať, čo robí tvo­jej mysli naj­lep­šie. 

Do no­vého dňa s od­dýc­hnu­tým te­lom a mys­ľou sa vstu­puje oveľa ľah­šie. Prob­lémy nie sú až také vážne a po­vin­nosti sa pl­nia jed­no­duch­šie. 😉

Čas pre seba samú, je jed­no­du­chý liek, kto­rým si mô­žeš ľahko sprí­jem­niť svoje na­sle­du­júce dni.

Komentáre