V sú­ťaži FIT LE­A­DER sa spo­jilo via­cero zná­mych osob­ností a par­tne­rov, aby pod­po­rili jednu myš­lienku – oce­niť tré­ne­rov na Slo­ven­sku, pre­tože ve­ria, že si to za­slú­žia.

Jedna z vecí, ktorú mám na svo­jej práci rada, je mož­nosť stre­tá­vať sa so zau­jí­ma­vými ľuďmi. Ta­kouto in­špi­ra­tív­nou sku­pi­nou sú aj tré­neri. Pri­tom je jedno, či sa jedná o fit­ne­sá­kov, zum­bá­kov, jo­gí­nov či tré­ne­rov iných špor­tov a cvi­čení. Ich spo­loč­ným zna­kom je, že sa sna­žia svo­jim kli­en­tom po­má­hať žiť zdrav­šie a lep­šie. Má­lo­kto však po­máha sa­mot­ným tré­ne­rom, pre­tože ne­exis­tuje aso­ciá­cia ani iná or­ga­ni­zá­cia, ktorá by ich zdru­žo­vala, vzde­lá­vala, alebo inak pod­po­ro­vala.

elite-daily-bonninstudio-fitness

eli­te­daily.com

Oslo­vili sme preto via­ce­rých par­tne­rov a osob­nosti s myš­lien­kou FIT LE­ADRA – sú­ťaže na oce­ne­nie naj­lep­ších tré­ne­rov na Slo­ven­sku. Zá­klad­nou myš­lien­kou tejto sú­ťaže je po­má­hať, oce­ňo­vať a in­špi­ro­vať. Po­stupne sa k nám za­čalo pri­dá­vať čo­raz via­cej au­to­rít, z kto­rých sa stali po­rot­co­via, a tiež fi­rem­ných a me­diál­nych par­tne­rov, čím sa nám po­da­rilo zdru­žiť väč­šinu re­le­vant­ných sub­jek­tov v ob­lasti športu a zdra­via na Slo­ven­sku.
Ve­ríme, že pro­fe­sia tré­nera si za­slúži uzna­nie. Ve­ríme tiež, že FIT LE­A­DER do­káže po­môcť nie­len ví­ťa­zom, ale kaž­dému, kto sa do sú­ťaže pri­hlási, alebo ju pod­porí. Preto sme vďační za kaž­dého jed­ného sú­ťa­žia­ceho, hla­su­jú­ceho či par­tnera, ktorý sa k nám roz­hodne pri­dať, a tak pris­pieť k roz­voju zdra­via na Slo­ven­sku.

Jana Šim­ko­vi­čová

za­kla­da­teľka por­tálu o cvi­čení a zdra­vom ži­vot­nom štýle CVIČTE

a vy­da­va­teľ­stva zdra­vých kníh FIT­na­mo­távka

FITLEADER_Cover_photo_cierna

Komentáre