Udi­vuje ma, koľko veľa vecí sa ti už stalo, drahá. Jedno od­miet­nu­tie za dru­hým, včera ďalší roz­chod a te­raz tu se­díš a si silná. Dr­žíš sa, ne­dáš na­javo ako ťa to zra­zilo z zemi, nech­ceš sa cí­tiť slabá a osa­melá. 

No nie­kedy je čas práve na toto. Na to, aby si si sama pred se­bou po­ve­dala, že si sama, že mô­žeš aj ty ob­čas vy­ro­niť slzu, cí­tiť sa slabá a mô­žeš tú­žiť po ob­jatí od mi­lo­va­ného člo­veka. Je dobré, ak svoje city ne­skrý­vaš. 

Spo­loč­nosť nás na­učila byť tým, čím chcú os­tatní ľu­dia, až si. Až tak úplne ne­sú­hla­sím. Po­zri sa, koľko mla­dých diev­čat si kvôli tomu ub­li­žuje. Ne­ho­vo­ria o svo­jich po­ci­toch a tak sa to sna­žia rie­šiť samy. V kú­peľni se­ba­poš­ko­dzo­va­ním, dep­re­siami alebo hla­do­va­ním. 

pe­xels.com

Nie je to cesta. Toto nie je to ide­álne, čo by si mala ro­biť.

Klišé veci, ako to, že si je­di­nečná te­raz vy­ne­chám a aku­rát ti tak po­viem, že v tomto nie si sama. Nie si sama zlo­mená, na svete je veľa žien, čo sa cí­tia ako ty. Ktoré boli od­miet­nutné, zne­užité, ich srdce je zlo­mené a po­ško­dené. 

Každá jedna žena z nás má v sebe prí­beh (keby len je­den), ktorý ukrýva pred sve­tom. Ktorý od­ha­ľuje jej cit­livú a slabú stránku duše.

Máš ju aj ty. No to, že ju skrý­vaš, nie je práve naj­lep­šie rie­še­nie. Ne­boj sa uká­zať svoje po­city. Ne­boj sa pre­ja­vo­vať to, že sa ti chce pla­kať, že sa ti chce smiať v tej naj­nev­hod­nej­šej si­tu­ácii, že na všetko na­dá­vaš, že sa ti nič ne­darí alebo na­opak, ne­boj sa po­chvá­liť tým, že si nie­kde uspela.

Oce­ňuj ľudí. Ďa­kuj im. Váž si ich. Vrav im pravdu. Buď k nim úp­rimná. 

Ver mi, po všet­kých tých zlých ve­ciach príde nie­kto, kto ťa bude ľú­biť a ne­bude ti ub­li­žo­vať.

Ale ak bu­deš do­okola skrý­vať, čo sa v tebe skrýva, koľko lásky je v tebe, ne­ukáže sa.

Ži, drahá a uží­vaj si krásy ži­vota.

Komentáre