Dlho oča­ká­vaný fes­ti­val Po­hoda je v pl­nom prúde a ok­rem ta­len­to­va­ných hu­dob­ných in­ter­pre­tov či in­špi­ra­tív­nych osob­ností tam mô­žeš stret­núť aj do­ko­nale ob­le­če­ných ľudí. Nie­ktoré baby si dali tento rok sku­točne zá­le­žať a svo­jimi out­fitmi do­slova vy­rá­žali os­tat­ným účast­ní­kom dych.

Vždy, keď sa roz­hod­neš ísť na fes­ti­val, mu­síš veľmi dobre po­roz­mýš­ľať, aké ob­le­če­nie si zvo­líš. Nie­ktoré po­du­ja­tia sa me­nia skôr na módnu pre­hliadku a ženy sa pred­bie­hajú v tom, ktorá je ob­le­čená mód­nej­šie a lep­šie.

Ak sa ešte len chys­táš toto leto na ne­jaký fes­ti­val, ur­čite sa mô­žeš in­špi­ro­vať na­sle­dov­nými out­fitmi. Baby na Po­hode vy­ze­rajú na­ozaj bra­vúrne a celý svoj look do­mys­leli do po­sled­ných de­tai­lov.

#1

#2

#3

View this post on Ins­ta­gram

💛🌻 #po­hoda2019

A post sha­red by Ve­ro­nika Vr­bov­ská (@ve­ro­nicka_v) on

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

Komentáre