Ži­jeme v dobe, kedy sa stáva na­šou ne­od­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou a zrejme naj­lep­ším ka­ma­rá­tom mo­bilný te­le­fón, ktorý je vy­ba­vený rôz­nymi skráš­ľo­va­cími ap­li­ká­ciami a fo­to­apa­rátmi naj­vyš­šej kva­lity, pre sa­moz­rejme dobre vy­ze­ra­júce fo­to­gra­fie, kto­rými sa denne sna­žíme vy­sta­to­vať a pri­dá­vať na rôzne so­ciálne siete.

Ins­ta­gram, Fa­ce­book alebo Snap­chat a stali veľmi po­pu­lár­nymi, vy­užíva ich čo raz viac uží­va­te­ľov rôz­nych ve­ko­vých ka­te­gó­rií. Po­mo­cou so­ciál­nych sietí si vieme vy­hľa­dať rôz­nych ľudí, blo­ge­rov, in­flu­en­ce­rov, ce­leb­rity, ale aj oby­čaj­ných ľudí, ktorí sa radi po­chvá­lia pek­nými fo­to­gra­fiami. Platí pra­vidlo čím čas­tej­šie pri­dá­vaš fo­to­gra­fie alebo vi­dea tým rých­lej­šie sa ti na účte zbie­rajú od­be­ra­te­lia (fol­lo­weri).

Prej­deme ale na za­čia­tok, kde sme spo­mí­nali ap­li­ká­cie, ktoré môžu naše fo­to­gra­fie skráš­liť a vy­lep­šiť, aby boli čo najp­rí­ťaž­li­vej­šie oku po­ten­ciál­neho či exis­tu­jú­ceho od­be­ra­teľa. Sa­moz­rejme nie je nič zlé na tom, ak si fo­to­gra­fiu trošku skráš­lime far­bami alebo roz­jas­níme.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Ale­xan­dra Du­bov­ská je štu­dent­kou mar­ke­tin­go­vej ko­mu­ni­ká­cie na Uni­ver­zite Kon­štan­tína Fi­lo­zofa v Nitre a spolu so spo­lu­žiač­kami vy­tvo­rili gu­e­rilla kam­paň s náz­vom „Fo­to­gra­fie bez re­tuší, slo­boda na duši“.

Mladé ženy sa pre­zen­tujú krás­nymi fot­kami ich tváre, po­sta­vami, čo je na­ozaj ob­di­vu­hodné a ne­jedno dievča im môže zá­vi­dieť ich krásu a ti­sícky od­be­ra­te­ľov. Čo sa ale za tým všet­kým skrýva sme sa spý­tali práve ich. „Sa­moz­rejme ne­mô­žeme há­dzať všetky diev­čatá do jed­ného vreca, len sa sna­žíme po­u­ká­zať na sku­toč­nosť, že dr­vivá väč­šina diev­čat urobí na­ozaj čo­koľ­vek, aby mali pod svo­jou fo­to­gra­fiou čo naj­viac sr­die­čok, laj­kov a po­zi­tív­nych ko­men­tá­rov. Re­tuše tváre, líc­nych kostí, zväč­šo­va­nie pŕs, zmen­šo­va­nie drieku, bie­le­nie zu­bov, zväč­šo­va­nie za­dku a mnohé iné spô­soby a vy­lep­še­nia… Tý­mito pro­cesmi pred­chá­dza fo­to­gra­fia, ktorá je ná­sledne pri­daná na Ins­ta­gram,“ vy­svet­ľuje Ale­xan­dra.

Sna­žia sa skryť za svoju umelo vy­tvo­renú fo­to­gra­fiu a unik­núť re­a­lite, pri­čom za­bú­dajú na
svoju pri­ro­dze­nosť, mys­lia hlavne na po­čet sr­die­čok pod fot­kami a po­čet pri­bú­da­jú­cich od­be­ra­te­ľov. Každá žena trávi čo naj­viac času pred zrkad­lom, hneď ako sa ráno pre­bu­díme vzhlia­dame po zrkadle, po­ze­ra­júc na seba či už v kú­peľni, v izbe, všade kde je prí­tomné. Tak­tiež ne­prej­deme cez mesto bez toho, aby sme sa ne­poz­reli do ne­ja­kého vý­kladu, nie s cie­ľom čo má daný ob­chod nové, ale s cie­ľom upria­miť sa na nás, či vy­ze­ráme štíhlo, pekne a upra­vené.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Zrkadlá sú pre nás ženy, sa­moz­rejme veľmi dô­le­žité a vzhľa­dom na ak­tu­ál­nosť témy re­tuše sa roz­hodli vy­užiť zrkadlo ako hlavný pred­met ich Gu­e­rilla kam­pane.

„Pravá krása ženy nie je v jej po­stave, v spô­sobe ob­le­če­nia, v ša­tách, ktoré nosí alebo štýle jej účesu. Krásu ženy vidno v jej očiach, pre­tože sú ok­nom do jej duše, mies­tom, kde pre­býva láska.“ – Aud­rey Hep­burn

Komentáre