Asi pred me­sia­com a pol som mala blbé ob­do­bie. Zrejme to po­znáš, pre­tože aj tá na­jop­ti­mis­tic­kej­šia a naj­ve­sel­šia osoba ho ob­čas má. Bez­dô­vodne a ne­ča­kane.

Roz­hodla som sa, že zre­a­li­zu­jem ná­pad, s kto­rým som sa v mysli už dl­h­šie po­hrá­vala. Te­raz bol ten správny čas.
Kú­pila som si nový zá­pis­ník a za­čala si za­pi­so­vať mo­menty, ktoré mi vy­ča­rili úsmev na tvári. Si­tu­ácie, emó­cie, slová….

Ma­lič­kosti. Lebo práve tie ro­bia svet sve­tom. Malé kúsky ce­lej skla­dačky.
Za­zna­me­ná­vala som si to pre chvíle, kedy sa bu­dem cí­tiť opäť smutne, bez­ná­dejne, skľú­čene. Pô­vodný plán bol pí­sať si ich  každý kaž­du­čičký deň a dl­ho­dobo. No ve­dela som, že  mi to ne­vy­drží, lebo  som člo­vek zá­bud­livý a roztr­žitý.

31491934571_79395251da_o

thought­ca­ta­log.com

Pí­sala som si to však pri­bližne tri týždne. Dosť na to, aby som ob­ja­vila svoju stra­tenú ra­dosť zo ži­vota. Dosť na to, aby som ve­dela, že každý deň je stvo­rený pre úsmev. As­poň na chvíľu.

Ve­dela som, že týchto ma­lič­kostí bude dosť, na­priek tomu som ich po­čtom os­tala mierne prek­va­pená.
Rada by som sa s Vami po­de­lila o tie najk­raj­šie:

-ka­ma­rátka ob­ja­vila ná­hodne môj člá­nok na in­ter­nete a na­pí­sala mi, že sa jej veľmi páči
-keď bolo na­ozaj zle, od P. som si vy­po­čula presne to, čo na mňa za­berá a čo v ta­kej si­tu­ácii po­tre­bu­jem po­čuť
– v ob­chode som na­šla sté­viu v črep­níku!
-na au­to­bu­so­vej za­stávke som star­šej a mi­lej pani po­ra­dila nájsť správny spoj
– po dl­hej dobe som sa stretla s nie­koľ­kými ka­moš­kami a bol to na­ozaj prí­jemne strá­vený čas
– pria­teľ mi aj po hádke po­ve­dal, že ma ľúbi

unsp­lash.com

A mnoho ďal­ších vecí, ktoré nie­kedy jed­no­du­cho ne­vi­díme. Ob­čas preto po­môže ho­diť ich na pa­pier, aby to bolo čierne na bie­lom. Aby sme na to ne­za­bú­dali.  Aby som mohla zvo­lať „Mám rada svoj ži­vot!“. Pri­po­meň si chvíle, ktoré stoja za to aj ty. Myslí na ne a teš sa z nich.

Uvi­díš koľko ich bude. A oni budú pri­bú­dať, ak ich bu­deš vy­hľa­dá­vať 🙂

Komentáre