Tieto riadky sú ad­re­so­vané tebe. Žene. Nie ho­ci­ja­kej žene. Úžas­nej a do­ko­na­lej. Možno sa taká ty sama ne­vi­díš. Vlastne, som si istá, že sa taká ty sama ne­vi­díš. Pre­tože my ženy si stále mys­líme, že by sme mali byť lep­šie, kraj­šie, múd­rej­šie, ši­kov­nej­šie, do­ko­na­lej­šie… Nie je to tvoja chyba. Oko­lie na nás zvykne tla­čiť, to ono nás chce vi­dieť také. Pre nie­kto­rých ľudí ne­bu­deme však ni­kdy dosť dobré.

zdroj: unsp­lash.com
Dô­le­žité je, aby si bola spo­kojná ty, nie oni.

Pre­staň už trá­viť dlhé ho­diny po­ze­ra­ním Ins­ta­gramu a po­rov­ná­va­ním sa s inými že­nami. Zby­točne strá­caš se­ba­ve­do­mie, pre­tože ty si krásna taká, aká si. A to, že nie­kto možno vy­zerá úžasne a skvele mu ne­za­ru­čuje aj krásny a spo­kojný ži­vot. Viem, že v tejto spo­loč­nosti sa každý snaží viac o to, aby vy­ze­ral dobre než aby či­nil dobré skutky. Jed­no­du­cho či sa nám to páči alebo nie, ži­jeme v spo­loč­nosti, kde sme po­su­dzo­vaní na zá­klade vý­zoru. Na zá­klade toho, koľko cvi­číme a čo si ob­lie­kame. Kde od teba každý chce, aby si bola ešte viac kraj­šia, ešte viac ši­kov­nej­šia, ešte viac múd­rej­šia… Aby si bola viac ako si.

zdroj: pin­te­rest.com

Ne­snaž sa pl­niť ich oča­ká­va­nia.

Skôr či ne­skôr po­cho­píš, že je to tvoj  ži­vot a keď ťa chce nie­kto vi­dieť inú, aká si, je to jeho chyba, nie tvoja. Ni­kto nemá právo po­su­dzo­vať tvoj ži­vot, pre­tože každý do­stal na hod­no­te­nie práve ten svoj. Nech­cem, aby si žila ži­vot, do kto­rého ťa nie­kto do­nú­til. Nech­cem, aby si sa ria­dila ur­či­tými pra­vid­lami, pre­tože ti nie­kto po­ve­dal, že tak to správne. Nech­cem, aby si bola zo svojho ži­vota ne­šťastná, pre­tože si uve­do­míš, že si ho žila podľa pred­stáv nie­koho iného, ale nie podľa svo­jich pred­stáv.

Ži­vot je prí­liš krátky na to, aby si pl­nila oča­ká­va­nia iných, pre­tože ak to tak bu­deš ro­biť, vždy bu­deš nie­kde hl­boko vo vnútri ne­šťastná. Rob, čo ti káže srdce. Ono už vie, čo je správne.

Komentáre