Máme v gé­noch ne­us­tále rie­šiť me­dzi­ľud­ské vzťahy. Ten, ktorý ho­vorí, že je mu to jedno, či do­konca, že sú mu ukrad­nuté… Klame. Člo­vek, je tvor spo­lo­čen­ský. Všetci ich po­tre­bu­jeme k ži­votu. My ženy, vní­mame všetko inak. To je mu­žom, há­dam, cel­kom jasné. Áno, áno, ženy sú z Ve­nuše a muži z Marsu. Ženy sú ne­roz­hodné a ni­kdy ne­ve­dia presne, čo chcú. Všetko nám trvá nad­po­zem­ský čas a po­kiaľ, sa za­ľú­bime a skla­meme, sme schopné spra­viť na Zemi 3. sve­tovú. Muži sú rov­nako kom­pli­ko­vaní. Ak ne­jaká žena tvrdí, že nie sú, tak zrejme ni­kdy ne­mala žia­den pl­no­hod­notný vzťah. Ty, ktorá čí­taš práve tento člá­nok mi dáš ur­čite za pravdu, že jednu vec máme všetci spo­ločnú. Čas.

Každý máme sub­jek­tívny po­hľad na čas. Nie­kto ho má málo, nie­kto veľa a nie­kto iba pred­stiera, že ho nemá. V sku­toč­nosti celý čas zá­visí len a len od tvo­jich pri­orít. Ni­kto nie je ni­kdy na­toľko za­nep­ráz­dnený aby si ne­na­šiel 30 se­kúnd na od­pí­sa­nie ti. Po­kiaľ, nie­komu na tebe zá­leží a chce s te­bou ten čas trá­viť, i keď len ho­dinu, on si ju nájde.

Ve­ľa­krát sa až sme­jem na tom s akými prob­lé­mami za mnou zvyknú cho­diť ľu­dia. Na­prí­klad: ,,Mi­nulý pia­tok ne­pri­šiel pre­tože mu do toho zrazu niečo prišlo, pred­tým týž­deň si zlo­mil ruku tak mi ani od­pí­sať ne­mo­hol a pred­tým týž­deň mu pa­dol na auto me­te­orit. Ale ja viem, že ma mi­luje a zau­jí­mam ho.“ Hey girl alebo hey boy, ak ten člo­vek chce, tak sa ozve. Všetko os­tatné sú iba hlúpe, pri­mi­tívne vý­ho­vorky. Nie je nič me­dzi. 

Ak ne­vidí to aká si fajn už len tým, že ťa sku­točne zau­jíma. Pre­tože po­ve­dzme si pravdu na svete je cez 7 mi­liard ľudí, tak ho po­šli kade – ľah­šie. Rov­nako ak si ty slušný, vtipný a milý muž a ona má stále tie svoje vý­ho­vorky, ne­chaj to tak. Ne­stojí ti za to. Už len ak máš tie kva­lity, ktoré som práve vy­me­no­vala, som si istá, že každá nor­málna žena o teba pre­javí zá­u­jem.

 

Komentáre