Je úžasné mať okolo seba ľudí, na kto­rých sa mô­žeš spo­ľa­hnúť a radi ti vždy po­môžu po­sta­viť sa znova na nohy. Slovo ďa­ku­jem patrí stále me­dzi ča­ro­vné slo­víčka, a preto ho po­u­ží­vajme smelo. Ok­rem kla­sic­kej formy po­ďa­ko­va­nia exis­tuje mnoho ďal­ších spô­so­bov ako po­ďa­ko­vať. V tomto článku spo­me­niem pre mňa tie najb­liž­šie.


Za­bud­nutý od­kaz na stole

Prek­vap ka­ma­rátku či ko­le­gyňu mi­lým od­ka­zom. Na­píš  naň krátku ďa­kovnú for­mulku alebo jed­no­du­cho iba ďa­ku­jem a do­kresli smaj­líka. Za­ru­čene fun­guje aj od­kaz vy­tvo­rený z pier či iných kan­ce­lár­skych po­trieb. Náj­dený od­kaz vy­čarí milý úsmev.

fdaf6d722770878958a8935e7f19e880

foto: pin­te­rest


Káva pre teba

Je mi­lov­níč­kou kávy? Po­ďa­kuj jej ex­pres­nou do­náš­kou kávy do práce či do školy. Nie­kedy nám čas ne­do­volí vy­se­dá­vať na ká­vič­kách, av­šak po­pí­jať ju po­čas práce či pred­nášky nie je ni­kde za­ká­zané.37e73908fd4337b85fd92998024cbc4afoto: pin­te­rest


Ve­selé GIF-ko

Pra­cu­ješ zväčša na no­te­bo­oku? Vy­tvor jej vtipné po­ďa­ko­va­nie pro­stred­níc­tvom ma­ke­a­gif.com a po­šli jej to. Ur­čite ju to nie­len po­baví, ale aj po­teší.


Spo­ločný obed

Po­zvi ju na obed. Nie­lenže spolu za­že­niete hlad, ale bu­dete mať čas pre­brať aj iné veci ako prácu či školu. Po­zor, obe­dové pre­stávky máme zväčša každá ob­me­dzené, sle­dujte si čas 😉

food-salad-restaurant-person-mediumfoto: pe­xels


Po­daj po­mocnú ruku

Ne­stíha tvoja ko­le­gyňa pred odo­vzdá­va­ním pro­jektu? Po­môž jej. Ur­čite to ocení a váš pra­covný vzťah alebo ka­ma­rát­stvo to pre­hĺbi. Ko­niec kon­cov z teba ne­ubudne a jej sa uľaví, keď po­cíti, že na to nie je sama.

startup-photos-mediumfoto: pe­xels


Po­chváľ ju pred os­tat­nými

Po­vedz o jej kva­li­tách na po­rade, či v sku­pinke ko­le­gov ča­ka­jú­cich pri ká­vo­mate. Dobré chýry sa ší­ria rýchlo a za­ru­čene po­teší člo­veka, keď po­čuje na seba chválu od iných.

people-coffee-tea-meeting-mediumfoto: pe­xels

Ak máš zau­ží­vané ne­jaké ďal­šie prak­tiky ori­gi­nál­neho po­ďa­ko­va­nia, spo­meň ich v ko­men­tá­roch. Rada si ich pre­čí­tam nie len ja, ale aj os­tatné či­ta­teľky 🙂

co­ver foto: pin­te­rest

Komentáre