Char­les Bu­ko­wski bol ame­rický spi­so­va­teľ, ktorý bol cy­nický a nie­kedy až prí­liš úp­rimný. Ak by si po­tre­bo­vala ne­jakú radu do ži­vota, prav­de­po­dobne by to bol po­sledný člo­vek, za kto­rým by si šla. Dlhé roky ho od­mie­tali rôzne no­viny, vy­da­va­teľ­stvá a aj ča­so­pisy. Ne­bol pre nich zau­jí­mavý a štýl jeho pí­sa­nia sa im ne­pá­čil.

Na­priek tomu sa ne­vzdal, vy­dal pár úspeš­ných kníh a dnes sú jeho ci­táty slávne a veľmi prav­divé. Vy­brala som pre teba tie, ktoré mám rada. 

„Bojte sa člo­veka, ktorý pre­čí­tal iba jednu knihu.“

„Všetci bez pre­sta­nia tr­píme, aj tí, ktorí pred­stie­rajú, že nie.“

„Svet patrí tým, čo sa ne­po­serú.“

„Člo­vek musí pár­krát umrieť, aby sa na­učil žiť.“

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: pin­te­rest.com

„Mať slo­bodnú dušu je veľmi vzácne, ale keď stret­nete nie­koho, kto ju má, spoz­náte to okam­žite. Pri ta­kom člo­veku sa bu­dete cí­tiť dobre, veľmi dobre.”

„Ži­vot je nie­kedy dobrý, ale ob­čas pre to mu­síme niečo uro­biť.“

„Ak chcete ve­dieť, kto sú vaši pria­te­lia, dajte sa od­sú­diť do vä­ze­nia.“

„In­te­lek­tuál je člo­vek, ktorý ho­vorí jed­no­du­chú vec zlo­ži­tým spô­so­bom; ume­lec je člo­vek, ktorý ho­vorí ťažkú vec jed­no­du­chým spô­so­bom.“

„Roz­diel me­dzi ži­vo­tom a ume­ním je ten, že ume­nie je zne­si­teľ­nej­šie.“ 

„Keď je láska po­vin­nos­ťou, ne­ná­visť môže byť prí­jem­nou čin­nos­ťou.“

„Roz­diel me­dzi od­váž­nym člo­ve­kom a zba­bel­com je, že zba­be­lec si dva razy ro­zmyslí, ako skočí do klietky s le­vom. Od­vážny člo­vek ne­vie, čo je lev. On si iba myslí, že to vie.“

„Ne­ris­ku­ješ, ne­vyh­ráš.“

„Nájdi to, čo mi­lu­ješ a ne­chaj sa tým za­biť.“ 

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: pin­te­rest.com

„Úžasné myš­lienky a úžasné ženy ni­kdy dlho ne­vy­dr­žia.“

„Člo­vek je obe­ťou spo­loč­nosti, ktorá od­mieta po­cho­piť jeho dušu.“

„Nauč sa vy­hrá­vať, pre­hrá­vať vie každý bl­bec.“

„Ako sa tak po­ze­rám, už veľa po­chyb­ných exis­ten­cií sa vo­trelo do ne­smr­teľ­nosti. Aj ja na tom pra­cu­jem.“

„Čím me­nej ve­ríš v ži­vot, tým me­nej máš čo stra­tiť.“ 

„Bude ďa­leko hor­šie, ako te­raz. Ale aj ďa­leko lep­šie. Ja si po­čkám.”

 

Zdroj: your­tango.com

Komentáre