Chce, aby si sa jej bez­myš­lien­kovo do­tý­kal, po­kým po­ze­ráte film. Chce, aby si jej prs­tami jemne pre­šiel okolo jej pliec, jej krku, jej rúk. Chce byť pre­sved­čená o tom, že do­tyk je spon­tánny.

Chce, aby si ju prek­va­pil, ale nie s po­vr­ch­nými ges­tami, ktoré si vi­del vo filme. Ona ne­pot­re­buje chlapa, ktorý rozs­vieti 100 svie­čok v tvare srdca, ne­pot­re­buje sladké slová a ur­čite ne­pot­re­buje vy­hrá­va­nie se­re­nád na gi­tare. Ona po­tre­buje niečo ro­man­tické, kde bu­dete len vy dvaja. Prek­vap ju, že jej v so­botu spra­víš ra­ňajky po tom, čo bola celý týž­deň v práci. Vy­ber jej na­job­ľú­be­nejší film a urobte si fil­mový ve­čer. Daj jej ve­dieť, že si vší­maš ma­lič­kosti na kto­rých jej zá­leží.

 

Young couple sitting on bench outdoor.

foto: tu­ned­body.com

Chce po­čuť, že ju mi­lu­ješ, tak jej to po­vedz len tak, keď to ne­oča­káva. Tvoje slová chce cí­tiť ako letmý bozk na čelo v tme, niečo, čo sa dá len ťažko cí­tiť, ale čo ona roz­hodne cí­tiť po­tre­buje. Chce, aby vaša láska bola spon­tánna, nie aby to bola po­vin­nosť, ktorú mu­síte vy­ko­nať. Iste, môžu exis­to­vať špe­ciálne prí­le­ži­tosti, pri kto­rých po­viete vždy ti­ché „mi­lu­jem ťa“, ale ak jej to po­vieš, keď vy­jde zo spr­chy s mas­kou na tvári, keď si myslí, že je ab­so­lútne ne­prí­ťaž­livá, vtedy tie slová budú mať väčší zmy­sel.

Chce, aby si ju mi­lo­val rov­nako pred tvo­jimi pria­teľmi. Chce aby si ju po­boz­kal na tvár, aby mohla s te­bou žar­to­vať, aby si sa sprá­val rov­nako ako v sú­kromí. Ni­kdy sa nechce cí­tiť ako zá­ťaž, pri kto­rej by si sa v spo­loč­nosti mal sprá­vať inak. Po­čuje ako tvoji pria­te­lia roz­prá­vajú o vzťa­hoch ako o po­vin­nosti, ktorú mu­sia spl­niť. Vie, že to bude znieť zú­falo, ale musí ve­dieť, že ty o va­šom vzťahu ni­kdy takto ne­roz­prá­vaš.

Group Of Friends Enjoying Evening Drinks In Bar

foto: jazz­piz­za­bar.com

Chce, aby si ju prek­va­pil sprá­vou, že si za­ria­dil niečo, na čo ona za­budla. Ne­exis­tuje nič kraj­šie ako is­tota, že sa do­ká­žeš o niečo po­sta­rať, keď si vy­tvá­rate spo­ločné plány. Pre­tože sku­točná ro­manca ne­umiera. Ro­manca, pri kto­rej ro­bíš správne roz­hod­nu­tia, si ohľa­du­plný. Ona nechce byť iba vec, na ktorú si spo­me­nieš, keď je už ne­skoro a ty nech­ceš spať sám. Ona nechce byť tá, s kto­rou strá­viš pár ho­dín pri po­ze­raní filmu. Nechce tvoje pe­niaze alebo aby si jej ku­po­val veci, chce tvoj čas, tvoju po­zor­nosť. Chce aby si jej ve­no­val pár mi­nút, kedy by ste ro­bili spo­ločné mi­mo­riadne veci. 

zdroj: thought­ca­ta­log.com , ti­tulná foto: big­days.in

Komentáre