Keď sa za­ľú­bim, často strá­cam hlavu, za­bú­dam, kto som a čo vlastne od ži­vota chcem. Stra­tím sa v láske, ktorá ma zvy­čajne na konci „vy­pľuje“ úplne stra­tenú a zmä­tenú. Skon­čím s po­ci­tom me­nej­cen­nosti, pre­tože za celý vzťah som si ne­našla čas roz­ví­jať seba a niečo sa o sebe do­zve­dieť.

Po roz­chode som sa presne takto cí­tila. Za rok som sa však o sebe stihla toho veľa na­učiť a aby som pre­d­išla rov­na­kým po­ci­tom po prí­pad­nom ďal­šom vzťahu, roz­hodla som sa spí­sať si fakty o sebe. Po­znatky, ku kto­rým som prišla vnú­tor­nými mo­no­lógmi sama so se­bou, ale aj sle­do­va­ním svojho sprá­va­nia v spo­loč­nosti.

  • Som ot­vo­rený, spo­lo­čen­ský typ, ktorý sa rád smeje. Som rada ob­klo­pená ľudmi a zá­ba­vou,smie­chom a hud­bou.
  • Mám kon­zer­va­tívne ná­zory, av­šak som ochotná pri­jať a zvá­žiť aj ná­zory iných. Viem sa na prob­lém po­zrieť z oboch strán. Do­ká­žem byť ľud­ská a viem po­môcť.
  • Do­kážu ma po­te­šiť ma­lič­kosti. Vďač­nos­ťou za veci, ktoré pri­jí­mam od ži­vota do­ká­žem zvý­šiť ich re­álnu hod­notu.
  • Sna­žím sa vždy mys­lieť po­zi­tívne. Ve­rím, že každý člo­vek má v mo­jom ži­vote ne­jaký vý­znam, zmy­sel, prečo sa pri­tra­fil do cesty práve mne a má mi niečo uká­zať, nie­čomu ma na­učiť. Všetko je v ži­vote pri­pra­vené tak, aby to kon­čilo mo­jím šťas­tím, ak si tak na­sta­vím svoje mys­le­nie.
  • Pod­netná de­bata ma obo­hatí viac ako pre­pitá noc.

Som hod­notná by­tosť. Ne­mu­sím sa báť, že skon­čím sama. Za­slú­žim si to naj­lep­šie. To isté platí pre každú z vás. Spíš si veci, ktoré si na sebe ob­ja­vila a po­va­žu­ješ ich za vý­ni­močné. Náj­deš tak rov­no­váhu a len tak ľahko ťa niečo ne­roz­há­dže. Nie, ani nový chla­pec. Urči si cieľ, ktorý  bu­deš za kaž­dých okol­ností na­sle­do­vať. Mo­jím cie­ľom je dobro, ší­re­ním lásky sa dobro roz­mno­žuje. Chcem ko­nať tak, aby som mala na­okolo seba usmia­tych a du­ševne bo­ha­tých ľudí a v duši mier a po­koj.

foto: eli­te­daily.com

Komentáre