Zlé ná­vyky sú jedna vec (na­prí­klad ohrý­za­nie nech­tov), ale sú ur­čité veci, ktoré by si mala na­ozaj pre­stať ro­biť, aby si mala šťast­nejší a zdravší ži­vot. Viem, že zmena môže byť ťažká, no nie­kedy je to naj­lep­šie, čo mô­žeš uro­biť. Po­kra­čuj v čí­taní, aby si zis­tila, čo mu­síš ih­neď pre­stať ro­biť podľa tvojho zna­me­nia: 

Ba­ran

Ne­skoré prí­chody a ne­us­tále meš­ka­nia. Na­stav si bu­dík skôr a skús vy­ra­ziť na­čas.

Býk

Za všetko sa ospra­vedl­ňu­ješ. Mu­síš na­ozaj po­cho­piť, kedy to je tvoje vina a kedy to na­opak tvoja vina nie je.

Blí­ženci

Celý deň trá­viš na mo­bile. Mala by si sa však viac sú­stre­diť na prí­tom­nosť za­kaž­dým, keď máš mož­nosť.

Rak

Za­me­ria­vaš sa na ne­ga­tívne veci. Stále ti niečo vadí, či už je prí­liš ho­rúco vonku alebo prí­liš stu­dená li­mo­náda. Za­me­raj sa na tie dobré veci.

Lev

Ru­šíš plány čas­tej­šie a čas­tej­šie. Po­u­ží­vaš vý­ho­vorky, ale mala by si ich ob­me­dzo­vať.

Panna

Nú­tiš dru­hých, aby sa ti ospra­vedl­ňo­vali. Aj keď je to lá­kavé, mala by si pre­vziať zod­po­ved­nosť za svoje činy a ve­dieť sa ospra­vedl­niť.

Váhy

Pô­so­bíš na ľudí prí­liš cit­livo a plač­livo. Máš vnú­torný po­cit stále pla­kať, keď sa ti na­skytne prí­le­ži­tosť.

Škor­pión

Pre­há­ňaš. A to stále. A veľa. Nie­kedy máš na­ozaj ten­den­ciu na­fu­ko­vať veci, ro­bíš z ko­mára so­mára a vo veľa prí­pa­doch sa ani nič ne­stalo.

 

Stre­lec

Všetko be­rieš prí­liš vážne. Ži­vot je raz hore a raz dole. Z dl­ho­do­bého hľa­diska nie je nič isté, a tak sa po­kús ne­brať nič veľmi vážne.

Ko­zo­ro­žec

Lip­neš na svo­jom vzhľade. Je ľahko vy­ze­rať veľmi dobre, s to­nou make-upu, ale ne­do­voľ, aby to bol je­diný ná­stroj, kto­rým bu­deš uka­zo­vať, aká si krásna.

Vod­nár

Ne­us­tále ute­káš od prob­lé­mov. Ak bu­deš od nich stále ute­kať, raz ťa do­behnú a bude ich viac a viac. Nauč sa če­liť všet­kému.

Ryby

Vždy si vy­be­rieš jed­no­duch­šiu cestu. Nie­kedy je roz­hod­nu­tie čo je „jed­no­du­ché“ a „správne“ ťažké, ale vy­skú­šaj to.

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre