To je otázka, na ktorú som sa pý­tala sa­mej seba v po­sled­nej dobe dosť často. Čo ak ma vy­ho­dia zo školy, čo ak si ne­náj­dem prácu, čo ak sa so mnou roz­íde pria­teľ a mnoho ďal­ších. Ver mi, že som ich mala v hlave dosť veľa.

Po­tom som si uve­do­mila. Dievča, ži pre prí­tom­nosť a dô­ve­ruj si. Se­ba­dô­vera je je­den zo zá­klad­ných pi­lie­rov, vďaka kto­rým bu­deš šťast­nej­šia, úspeš­nej­šia a spo­koj­nej­šia. Dô­ve­ruj vo svoje schop­nosti, v samú seba. Je to to naj­lep­šie a je­diné, čo mô­žeš pre seba uro­biť.

Takže, ak se­díš v kúte a bo­jíš sa vy­jsť na svetlo spoz­nať no­vých ľudí, zís­kať nové skú­se­nosti, pri­chá­dzaš o to naj­pod­stat­nej­šie a to o ži­vot. Ja viem, že je to ťažké ver mi.

tumblr.com

tum­blr.com

Každá z nás sa ne­us­tále po­rov­náva s os­tat­nými že­nami, ktoré vi­díme den­no­denne v re­kla­mách, bill­bo­ar­doch, na in­ter­nete. Sme ne­spo­kojné, že máme väč­šie boky, rovné vlasy, krátke vlasy, malé oči, veľké oči a takto by som mohla ešte po­kra­čo­vať a to je chyba.

Dnešný svet je v tomto hrozne ťažký, pre­tože ak sa ty s ni­kým ne­po­rov­ná­vaš tak si po­rov­ná­vaná inými. Ja sama po­čú­vam z kaž­dej strany: „ Ja v tvo­jom veku som mala man­žela a tri deti„ alebo „Ja v tvo­jom veku som viedla úspešnú firmu“ a za­čnem sama o sebe po­chy­bo­vať.

Omyl. Vždy sa snaž sú­stre­diť  na svoj ži­vot, ži ho tak ako ho chceš žiť ty. Tvoj ži­vot je tvoja cesta ne­za­bú­daj, že máš len je­den ži­vot. Si skvelá, krásna a ne­boj sa byť vý­ni­močná. Máš rovné vlasy? No a čo? Máš väč­šie boky? No a čo? Si múdra, vtipná, dobrá, usmie­vavá a to je to naj­dô­le­ži­tej­šie.

Ne­za­bú­daj na to kým si, ne­po­rov­ná­vaj sa s inými, buď taká aká chceš byť, rob veci, ktoré ťa ro­bia šťast­nou, buď s ľuďmi, ktorí ťa ve­dia ro­zo­smiať, ži ži­vot aký chceš žiť. Iba ty to vieš ovplyv­niť. Za­čni práve te­raz. Za­čni si ve­riť a svet bude pat­riť iba tebe.

Komentáre