Dnešný svet je plný ľudí, ktorí sa sna­žia os­tat­ných pre­sved­čiť o svo­jej pravde. Sna­žia sa nám na­nú­tiť ich vlastné ná­zory, ich pred­stavy o ži­vote. K nie­kto­rým ve­ciam  ľudí pri­nú­tiť do­ká­žeš, k iným nie.

Ma­ni­pu­lujú nás mar­ke­tin­gové spo­loč­nosti, aby sme si kú­pili pro­dukty, ktoré vô­bec ne­pot­re­bu­jeme.

Ľu­dia nás do­kážu zma­ni­pu­lo­vať, aby sme uve­rili lži.

Kú­zel­ník nás vie pri­nú­tiť uve­riť v má­giu jeho tri­kov.

Na svete exis­tuje veľa vecí, do kto­rých do­ká­žeme ľudí zma­ni­pu­lo­vať. No v sku­toč­nosti ne­exis­tuje člo­vek, kto­rého by si do­ká­zal zma­ni­pu­lo­vať, aby ťa mi­lo­val. Aby sa o teba sta­ral, aby vy­hľa­dá­val tvoju spo­loč­nosť a ve­del ti úp­rimne obe­to­vať svoj čas.

pe­xels.com

Mô­žeš strá­viť dni a noci tvrdou prá­cou na sebe. Mô­žeš sa po­kú­šať byť naj­lep­šou ver­ziou seba.  Mô­žeš skú­siť hrať rôzne hry. Skú­šať sa tvá­riť, že ťa v sku­toč­nosti vô­bec ne­zau­jíma, ne­od­pi­so­vať na správy, aj keď to sama chceš, mô­žeš ro­biť veci, pri kto­rých si mys­líš, že bude žiar­liť.  Mô­žeš mu dať všetko na svete, všet­kému vy­ho­vieť, pris­pô­so­biť sa, mô­žeš skú­šať spl­niť mu každý je­den sen a s lás­kou sa oň sta­rať.

No zma­ni­pu­lo­vať jeho po­city ne­do­ká­žeš. Možno sa ti to na chvíľu po­darí, ale ni­kto ne­do­káže lásku dlho pred­stie­rať. Sku­točný zá­u­jem sa za­hrať nedá, as­poň nie na dlhý čas.

Uznaj, že ani ty sa ne­do­ká­žeš pri­nú­tiť ľú­biť nie­koho koho nech­ceš. Nech ten druhý robí čo­koľ­vek, nech si do­ká­žeš ra­ci­onálne po­ve­dať, aký je ten chlap pre teba skvelý a ako by ste k sebe pa­so­vali. No ak to ne­cí­tiš nie­kde vo svo­jom vnútri, ni­kdy sa do toho ne­pri­nú­tiš. Ni­kto ťa ne­do­káže zma­ni­pu­lo­vať, aby si ho  ľú­bila.

Mô­žeš byť skvelá, ale ne­pri­nú­tiš nie­koho do toho, aby ťa chcel. Ne­do­ká­žeš v ňom vzbu­diť zá­u­jem o tvoju osobu. Ak v tebe raz ne­vidí to, čo by mal, ne­chaj ho tak. Obaja si za­slú­žite niečo lep­šie. Vzťahy si vy­ža­dujú veľa snahy a práce, ale hlavne na za­čiatku by mali byť bez­sta­rostné. To, že spolu chcete byť by malo byť roz­hod­nu­tie vás oboch. Vlastne by to malo byť veľmi jed­no­du­ché, sku­točné, au­ten­tické, ne­vy­nú­tené…

Ma­ni­pu­lá­cia je len stra­tou času, ktorá ťa pri­ve­die k zlo­me­nému srdcu.

Komentáre