Ak si mys­líš, že nie­ktoré módne ka­ta­strofy už ani ne­môžu byť hor­šie, možno sa mý­liš. Je­den z nie veľmi tren­dami ob­ľú­be­ných dru­hov to­pá­nok – tzv. kroksy, si mô­žeš za­do­vá­žiť aj vo ver­zii s pod­pät­kom!

Aj keď tieto gu­mené šľapky zvlášt­neho tvaru by všetci fas­hi­onisti naj­rad­šej vy­ma­zali z de­jín, ľu­dia si ich stále viac ob­ľu­bujú najmä pre svoju funkč­nosť a po­hodl­nosť. Otázne je, či sú po­hodlné aj vo ver­zii s pod­pät­kom, kedy ne­vieme presne ur­čiť, na akú prí­le­ži­tosť by sa vlastne vô­bec mali no­siť. Ofi­ciálne sa ozna­čujú ako ne­for­málne a po­hodlné to­pánky na pod­pätku.

Ooops! @ba­len­ciaga lo hizo otra vez! 🙊 Tras la ha­ber sa­ca­dos la ver­sión de los zu­e­cos @crocs con pla­ta­forma y mu­chos pins, los cu­ales a pe­sar de las cri­ti­cas se ago­ta­ron ra­pi­di­simo!, de­ci­die­ron sa­car es­tos sti­let­tos con la forma ca­rac­te­ris­tica de la marca, pero del mismo ma­te­rial que las Crocs. Ob­via­mente que si­guen siendo po­lé­mi­cos, pero creo que a es­tos nos su­bi­mos! ✨Uste­des que opi­nan? Se ani­mas a esta nu­eva ver­sión de sti­let­tos? Co­men­ta­nos! ⬇️ • #mo­la­news #ba­len­ciaga #ba­len­cia­ga­xc­rocs #ten­den­cia #moda #blog­ger #fas­hi­onb­log­ger #fas­hion

A post sha­red by ʏᴀɴɪɴᴀ ʟᴇʀᴅᴀ & ᴍᴀʀɪᴀɴᴀ ᴏᴛᴇʀᴏ (@mola.blog) on

Za týmto ná­pa­dom stojí lu­xusná značka Ba­len­ciaga, ktorá sa spo­jila so znač­kou Crocs a „vy­lep­šili“ ich nie­len pod­pät­kami, ale i rôz­nymi oz­do­bami.

Nejde o ich prvú spo­lu­prácu. Mi­nulý rok na je­seň vy­šli pod ich záš­ti­tou li­mi­to­vané kúsky „krok­siek“ na plat­forme. Pár stál ne­uve­ri­teľ­ných 850 do­lá­rov a okam­žite boli vy­pre­dané. Tak čo, ako sa po­zdá­vajú tebe?

Zdroj: thi­si­sin­si­der.com

Komentáre