Každý kto už mal skú­se­nosť s di­é­tou či cvi­če­ním môže po­tvr­diť, že naj­dô­le­ži­tej­šie je mať mo­ti­vá­ciu a pevnú vôľu. Mno­hým ľu­ďom však chý­bajú, a tak sa po­čas svo­jej cesty za vy­sní­va­nou po­sta­vou rýchlo vzdajú.

Zly­ha­nie ča­sto­krát ne­pri­chá­dza len preto, že by člo­vek nech­cel, no má slabú vôľu, ktorú ne­do­káže pri­ro­dzene ovlá­dať. Myš­lienka toho, že úspešné chud­nu­tie má pô­vod v mysli je aj jad­rom no­vej ob­ľú­be­nej tech­niky s náz­vom hypno-chud­nu­tie.

Táto me­tó­da spája hyp­nózu a chud­nu­tie tak, že pra­cuje na pod­ve­domí a vôli ľud­skej mysle. Po­kiaľ bude mať člo­vek stále vý­ho­vorky a sám si ne­uve­domí, čo môže do­ká­zať, ak na­ozaj chce, bude pre neho chud­nu­tie veľ­kým utr­pe­ním. So zme­nou mys­le­nia prídu aj že­lané vý­sledky.

Nie je to žiadna má­gia ani ovlá­da­nie mysle, len na­vo­de­nie iného stavu vlny mys­le­nia. Ne­zna­mená to, že by sa člo­veku za­tem­nila my­seľ, ale za­os­tri sa na mo­ti­vá­ciu a do­sia­hnu­tie cieľa. Ako­náhle sa na­kopne mo­ti­vá­cia, me­ta­bo­liz­mus ju bude na­sle­do­vať. Do­konca je to aj ve­decky ove­rené!

Možno sa to zdá nie­komu prí­liš, no sú ľu­dia, ktorí si možno inak ne­ve­dia po­môcť. Nie je to prí­nos len pre sa­motné telo, ale cel­kové mys­le­nie – mo­zog sa vy­tré­nuje a zlepší sa tak aj jeho pa­mäť. Čo si o tomto spô­sobe po­moci chud­nu­tia mys­líš ty?

 

Zdroj: the­talko.com

Komentáre