..pro­sím ne­vzdá­vaj sa! Vy­trvaj! Si dobrá v tom, čo ro­bíš! Si vý­ni­močná a ne­opa­ko­va­teľná! Pro­sím, ne­pres­tá­vaj ro­biť to, čo tvoje srdce na­pĺňa ra­dos­ťou, lás­kou a šťas­tím.

Ži­vot ťa skúša, ale vždy sa oplatí vy­tr­vať. Presne to, čo ro­bíš je is­tým spô­so­bom vý­ni­močné, pre­tože všetko, čo ro­bíme, ro­bíme po svo­jom a v nie­čom od­lišne ako os­tatní.

ea5bc1b4eface887d614d6def50e9cf9

Foto: pin­te­rest.com

Tvo­ríš ma­nu­álne? Vy­rá­baš veci pre dru­hých? Je to ob­di­vu­hodné! Si ši­kovná, vieš o tom?
Skla­dáš piesne alebo pí­šeš básne? Možno vďaka tvo­jej piesni alebo básni sa druhí na­učia čosi nové.
Ve­nu­ješ sa športu? Je z teba silný člo­vek, ktorý sa ne­vzdá hneď pri pr­vej pre­hre.
Mi­lu­ješ čí­tať knihy, jaz­diť na koni, alebo ho­cičo iné? Aj ty si vý­ni­močná! Do­ká­žeš sa na svet po­ze­rať z inej per­spek­tívy.
Alebo jed­no­du­cho len každý deň si a sna­žíš sa ísť ďa­lej, aj keď je ži­vot veľmi ťažký a ne­vlá­dzeš?vy­drž to, pro­sím. Po búrke predsa vždy aj tak vy­jde slnko a ja ve­rím, že tak bude aj v tvo­jom prí­pade. Buď silná a hlavne sa ne­vzdá­vaj.

231f86b66edb51cb1fddb5544c7b61c4

Foto: pin­te­rest.com

Moja milá! Si ne­na­hra­di­teľná, si do­ko­nalá v tom, čo ro­bíš. Máš veľký dar, ktorý ti bol daný. Presne tebe bol daný! Možno ho ešte ne­vi­díš, možno si naň ešte ne­na­tra­fila, ale ver, že jed­ného dňa, keď bude ten správny čas sa ukáže. A ak sa sna­žíš svoj dar skryť pred dru­hými alebo ho jed­no­du­cho v sebe po­tlá­čaš, po­viem ti, ro­bíš veľkú chybu. Každý je predsa na tomto svete z ne­ja­kého dô­vodu. Ne­buď se­bec! Ukáž svetu čo do­ká­žeš, čo máš a čo vieš. Veď predsa si taká vý­ni­močná.

Chcela by som ťa po­vzbu­diť, že ak máš strach z toho, čo si tvoje oko­lie po­myslí, vy­kašli sa na nich. Toto ne­môže byť dô­vod, pre ktorý sa vzdáš snov, pre ktorý sa vzdáš nie­čoho, čo je tvojmu srdcu blízke.

Chcela by som ťa po­vzbu­diť, že ak máš strach z toho, že nie si dosť dobrá, hoď to za hlavu. Si! Si! A ešte raz si! Si dosť dobrá, aby si ro­bila ho­cičo, čo si tvoje srdce zau­mieni.

Buď od­vážna!

Veď predsa ži­jeme len raz. A ver mi, nie je nič hor­šie ako ne­skôr celý ži­vot ľu­to­vať, že si ne­ro­bila, čo si chcela, čo ťa na­pĺňalo a čo ti do­dá­valo po­cit ra­dosti.


A preto, moja milá ka­ma­rátka, buď vy­trvalá, ne­vzdá­vaj sa, po­kra­čuj, choď si za svo­jím snom. Buď am­bi­ci­ózna, ver si a teš sa, že si taká vý­ni­močná. Ak vieš, že nie­komu chýba po­vzbu­de­nie, choď a po­vzbuď ho. Veď aj ty si po­tre­bo­vala po­čuť tie slová, ktoré ti do­dali od­vahu.

„Ži­vot nie je ľahký pre ni­koho z nás. Čo však s tým? Mu­síme mať vy­trva­losť a pre­dov­šet­kým vieru v sa­mých seba. Mu­síme ve­riť, že sme na niečo na­daní a to niečo treba za každú cenu do­siah­nuť.“
 Ma­rie Cu­rie-Skło­do­wská

Komentáre