Tak­mer celý môj do­te­rajší ži­vot mal jednu chybu, ne­ga­tívne mys­le­nie. Te­raz už viem, že keby som sa na svet po­ze­rala po­zi­tív­nej­šie, mo­hol môj ži­vot vy­ze­rať trošku inak…

Môj ne­ga­tívne mys­le­nie za­čalo veľmi jed­no­du­cho, ne­ús­pe­chom. Te­raz si vra­víš, že ne­ús­pech si pre­žil každý a to nie je dô­vod na pe­si­mis­tické mys­le­nie. Ne­máš tak úplne pravdu, pre­tože ide o to ako sa s ne­ús­pe­chov vy­rov­náš. Ja som ho vní­mala ako moje zly­ha­nie, moju chybu. Za­čala som mať po­cit, že ne­do­ká­žem zme­niť svoj ži­vot na taký, aký som ho chcela mať. Čím viac som sa touto myš­lien­kou za­čala za­po­die­vať, tým viac som upa­dala do ne­ga­tív­neho vní­ma­nia sveta.

shutterstock_110822132

foto: wo­mens­he­alth­mag.com

Máš aj ty presne ta­kýto po­cit? Tak ne­ča­kaj a zmeň ho! Ak to ne­uro­bíš, skon­číš ako ja. Stala sa zo mňa žena, ktorá už nech­cela mať žiadnu snahu niečo zme­niť vo svo­jom ži­vote, chcela ostať sama a trá­piť sa. Chcem, aby si si uve­do­mila, že pe­si­miz­mus je za­bi­jak všet­kého dob­rého. Aj môj svet sa zme­nil z krásne fa­reb­ného na úplne čierny.

Vždy, keď sa mi niečo ne­po­da­rilo, mys­lela som si, že nie som dosť dobrá, múdra alebo ši­kovná. Chyba! Dnes viem, že som každý ne­ús­pech mala brať ako tú naj­lep­šiu školu na po­u­če­nie. Presne takto roz­mýšľa člo­vek, ktorý je po­zi­tívny.

Ne­tráp sa ne­ús­pechmi, mysli na niečo pekné, na niečo čo máš rada. Vezmi si z ne­ús­pe­chu po­nau­če­nie a už sa ním ne­za­obe­raj. Choď ďa­lej! Za­čni na sebe pra­co­vať, mysli na to,  ako mô­žeš do­siah­nuť po čom tú­žiť a po­darí sa ti to! Aký­koľ­vek cieľ, ktorý si zau­mie­niš do­ká­žeš do­siah­nuť! Presne takto roz­mýšľa po­zi­tívny člo­vek. Ta­kýto člo­vek svoj sen do­siahne, pe­si­mis­tický ostane smú­tiť nad svo­jim ne­ús­pe­chom.

shutterstock_261246917 (1)

foto: wo­mens­he­alth­mag.com

Chcem, aby si ot­vo­rila oči a za­čala vi­dieť svet okolo opäť vo far­bách. Veď ani tvoja ka­ma­rátka ne­túži mať ne­ga­tívnu ka­ma­rátku, ktorá hun­dre a vidí všetko zo zlej strany. Buď člo­vek, ktorý do­siahne svoje ciele!

Vstá­vaj ráno s myš­lien­kou: „toto bude krásny a úspešný deň“, na­miesto myš­lienky: „bože, dnes zas prší, to je otrava.“ Vy­skú­šaj to ro­biť me­siac. Buď o tom pre­sved­čená a uvi­díš, že ta­kéto „fa­rebné“ mys­le­nie ti po­môže k dob­rým vý­sled­kom. Za­ru­čene sa bu­deš cí­tiť lep­šie, me­nej utrá­pene a voľne. Len na­ber od­vahu a skús zme­niť svoje myš­lienky…

Komentáre