Člo­vek je tvor roz­umný, as­poň podľa po­u­čiek, o kto­rých píšu učeb­nice prí­ro­do­vedy a ze­me­pisu. Ženy a muži sa však veľmi lí­šia. To, čím sme boli ob­da­ro­vané na­vyše je emo­ci­ona­lita, em­pa­tia a sen­zi­bi­li­zá­cia. Ne­viem, či by sme mohli po­ve­dať ob­da­ro­vané, pre­tože nie­kedy je to viac na škodu, než na úži­tok.

fudnsmfl

na­po­le­on­four.com

Chceme byť ob­di­vo­vané, ľú­bené, vnú­torne krásne. Keď máme pri sebe muža, kto­rého mi­lu­jeme a on nám pre­uka­zuje svoju lásku, sme schopné ob­rov­ských vecí. Zrazu sme iné, akoby vy­me­nené, máme sa viac rady. Ja sa pý­tam, prečo len vtedy? Zá­leží sku­točne naša vnú­torná krása od iných? Vy­zerá to tak, že nie­kedy áno.

Muž, tá by­tosť, ktorá s nami do­káže uro­biť ne­sku­točné veci. Je­den deň sa cí­time ako krá­ľovné a na druhý deň sa to­píme v po­toku sĺz. Diev­čatá, ženy toto nie je o chla­poch! Toto je o vás, o nás! Ne­spo­lie­hajme sa na to, že nás spraví šťast­nou nie­kto iný. Áno, člo­vek je aj tvor spo­lo­čen­ský a po­tre­buje vzá­jomnú in­te­rak­ciu, ale po­kiaľ táto in­te­rak­cia me­dzi dvomi ľuďmi ničí toho dru­hého, nie je to zdravé pre vás!

fhanpf

na­po­le­on­four.com

Ur­čite sa mno­hým z vás stalo, že ste sa ocitli v úlohe in­špek­tora, ktorý hľa­dal, skú­mal a ne/ve­dome sa trýz­nil tým, že kon­tro­lo­val ap­li­ká­cie a so­ciálne siete v snahe nájsť niečo, čo by ho mohlo bod­núť. Hla­vou sa vám mi­ho­tali sce­náre, ktoré ste si samé vy­tvá­rali a rástli vo vás ako ruže s veľ­kými tŕ­ňmi. Ne­robte to! Ne­opa­kujte veci, ktoré vás ra­nia. Veľmi ľahko sa to číta, ťaž­šia je už prax.

Ak ľú­biš samú seba, usmej sa. Aj keď je to nie­kedy nad­ľud­ský vý­kon. Si taká, ako ťa stvo­ril Boh, keď to ne­ve­dia oce­niť druhí, nie sú ťa hodní. Veľa ľudí skla­malo a bolo s te­bou, len keď sa ti da­rilo. Ľu­dia s ob­rov­skými egami, ktorí boli tiež nie­kedy v si­tu­ácii, v kto­rej si te­raz ty a keďže ich ego ich osle­pilo, za­budli na to, akými boli ke­dysi aj oni.

Spo­ľahni sa na seba a urob sa šťast­nou sama, ne­ne­chá­vaj to na iných! Ne­za­budni, aj ty sa bu­deš mať tak, ako sa majú oni, len s jed­nou vý­nim­kou, ty sa bu­deš mať ešte lep­šie, pre­tože máš to, čo mno­hým chýba, skrom­nosť, dob­rotu a lásku k same sa­mej!

fusdnf

na­po­le­on­four.com

Komentáre