Naj­nov­šia di­éta, s kto­rou sa mo­men­tálne po­týka naša spo­loč­nosť má jed­no­du­chý ná­zov – Bez­lep­ková di­éta. Žiadne kr­ko­lomné slovné spo­je­nie ani cu­dzie slová. Bez­g­lu­té­nová di­éta nie je vo svete žiad­nou no­vin­kou,  svoju pod­statu má už v mene a je to teda ži­vot bez lepku resp.  glu­ténu, pše­nice… Do­te­raz túto stravu mali len ľu­dia pos­ti­hnutý diag­nó­zou Ce­lia­kie, dnes je už stav úplne iný a veľa ľudí pre­sed­láva na tento „módny trend“, hlavne s vi­di­nou úbytku váhy.

Boom z Hol­ly­wo­odu

Gwy­neth Pal­trow, ktorá je nad­šená die­tou bez lepku. Či sva­dobná torta Chel­sey Clin­to­no­vej, ktorá bola bez­lep­ková. To­muto vša­dep­rí­tom­nému pro­te­ínu sa ur­čite vy­hý­baju aj tí mlá­denci, čo pro­pa­gujú na­nuky od mroža. Všetci sa glu­ténu brá­nia, s od­po­ve­ďou, že bez lepku sa žije ľah­šie.

Screen Shot 2016-05-01 at 07.34.58foto: flickr

Mô­žeme to teda brať vážne? Pý­tať si od­po­veď na túto otázku od od­bor­ní­kov, je dosť ťažké,ich ná­zory sú veľmi roz­dielne. Ja si mys­lím, že jed­no­značná od­po­veď ne­exis­tuje.

Úby­tok hmot­nosti

Áno, sprvu sa po vy­sa­dení lepku do­staví ten nád­herný po­cit, keď ru­čička na váhe uka­zuje men­šie číslo. Toto má za vinu vy­pus­te­nie po­tra­vín s pri­már­nym ob­sa­hom lepku a to je na­prí­klad biele pe­čivo, ces­to­viny, ho­tové jedlá a slad­kosti.

Lo­gicky, tým pá­dom pri­chá­dza aj chud­nu­tie. Keby sme chceli túto prob­le­ma­tiku ro­zo­be­rať do­pod­robna prí­deme na to, že bez­lep­kové po­tra­viny majú vy­soký gly­ke­mický ob­sah, sú plné cukru a tu­kov, aby as­poň z časti pri­po­mí­nali chuť ori­gi­nálu. Na druhú stranu sú chu­dobné na vlák­ninu, že­lezo, fos­for aj zi­nok. Dô­le­žité vi­ta­míny po­trebné pre správne fun­go­va­nie or­ga­nizmu.

Číže z tohto vy­chá­dza že táto „di­éta“ ňou vô­bec nie je, a do­konca môže to byť aj dob­rou „ob­je­mov­kou“ na leto.

Komentáre