Máš chuť na drobný spon­tánny vý­let, ale ne­vieš kam a ako? Môj jed­no­značný tip – Ta­lian­sko. Kto ne­za­žil to ta­lian­ske vy­kri­ko­va­nie a ges­ti­ku­lo­va­nie, fakt, že voj­dete do ka­viarne 3×2 metre, kde sú najprv 4 ľu­dia a po­tom 50 a všetci kri­čia, kto ne­vi­del par­ko­vať smart dvoma rôz­nymi spô­sobmi – po výške aj po šírke – je čas to na­pra­viť!

My sme ve­no­vali Ta­lian­sku presne ví­kend (aj to skrá­tený) takže tempo bolo po­merne rýchle. O 5 ráno sme vy­štar­to­vali z Bra­ti­slavy, pre­tože ešte do obeda sme chceli par­ko­vať vo Ve­rone, čo sa nám aj po­da­rilo.

Ho­tel sme mali za­bo­oko­vaný cez bo­oking, cena sa hýbe rôzne, náš stál aj po­plat­kami 90 € pre 2 osoby na jednu noc. Boli sme uby­to­vaný v SHG Ho­tel Ve­rona (per­so­nál nič moc, ra­ňajky su­per a steny tro­cha tenké :-D, bu­deš po­čuť to ta­lian­ske spe­vavé šte­bo­ta­nie).

#italy #fre­e­day #fri­day #happy #hap­py­days❤️ #trip #mood #car #sle­e­ping #lug­gage #so­exci­teddd

A post sha­red by Lenka Vče­lová (@li­ly­bee2024) on

Ve­rona

Mesto Sha­kes­pe­ara a jeho naj­väč­šej ro­man­tic­kej story, ktoré ťa do­stane. Nád­herné ná­mes­tia, množ­stvo ka­viar­ni­čiek a špe­ci­fická at­mo­sféra, ktorú inde ne­náj­deš. Ak sa spo­lie­haš na an­glič­tinu, je čas s tým pre­stať.V men­ších mes­tách je úplne zby­točná!

Čo tu náj­deš? Známu arénu, ktorú náj­deš na ná­mestí Piazza Brá (zrovna túto so­botu tam bol kon­cert a v okolí trhy) množ­stvo krás­nych uli­čiek, známe módne značky s osl­ni­vými zla­tými lo­gami (aj Me­káč tu vy­zerá inak ako inde) a ob­rov­ské množ­stvo his­to­ric­kých a ča­ro­vných miest, ktoré ťa do­nú­tia k tráp­nemu po­vzdyc­hnu­tiu nad tou krá­sou.

#ve­rona #italy🇮🇹❤️ #ma­gi­cal #place #his­tory #his­to­ric #sta­tue #piaz­zabrá #la­rena #big #head #cul­ture #lo­veit💞

A post sha­red by Li­ly­Be­eT­ra­vel (@li­ly­bet­ra­vel) on

#ve­rona #italy #mi­cha­el­kors #pho­tog­raphy #pho­tos­hoot

A post sha­red by Pe­ter Be­nický (@pe­ter­bempi) on

Ro­man­tika všade

Sa­moz­rejme, ako správny tu­rista ne­smieš vy­ne­chať Cassa di Ju­lietta s po­vest­ným bal­kó­nom (mnoho sle­čien ne­odolá a za­platí si vstup, aby sa mohli od­fo­tiť ako správna Ju­lietta) pre tých le­niv­ších ig­no­ran­tov ako ja, na bal­kóne vždy ne­jaká Ju­lia tu­ris­tická stojí, takže je možné od­fo­tiť si aj ju 😀 (bru­netky, blon­díny, ry­šavky aj si vy­be­rieš).

#ca­sa­di­ju­liet­ta­ro­meo #ve­rona🇮🇹 #italy #sha­kes­pe­are

A post sha­red by Pe­ter Be­nický (@pe­ter­bempi) on

Po ob­li­gát­nej fotke, je čas na ob­li­gátny chmat – pravý pr­s­ník so­chy Ju­lie je vskutku zni­čený z toľ­kého, ehm ohma­tá­va­nia, ale verte mi je to zá­ži­tok, vi­dieť ženy s bla­že­ným a po­kor­ným úsme­vom chy­tať pr­s­ník inej ženy, takže ur­čite od­po­rú­čam.

#ve­rona #italy #ju­lietta #ro­meo #sha­kes­pe­are

A post sha­red by Pe­ter Be­nický (@pe­ter­bempi) on

Ak nie ste dámy, ešte do­sta­točne roz­cí­tené, ča­kajú vás aj ďal­šie ná­strahy. Stena blízko Ju­liet­tinho domu s bal­kó­nom je plná hard fe­e­lings a od­ka­zov za­ľú­ben­cov (na fotke to po­rie­šili vlasy, ale na bunde je v sku­toč­nosti na­pí­sané: No hard fe­e­lings) žiaľ, moja snaha o iró­niu bola zni­čená (v tej Ve­rone ani iro­nický byť ne­mô­žete!) Takže na­píš od­kaz na stenu (alebo na­lep pa­pie­rik, ak ve­ríš tomu svojmu len do­časne) a mô­žeš ísť ďa­lej. Ešte ti chýba fotka v srdci a ro­ma­ti­kuš časť je za nami!

Mi­lov­níčky ad­re­na­línu si môžu pre­zrieť Arco della Costa stará ta­lian­ska zvesť ho­vorí, že tento ob­lúk s reb­rom (veľ­ry­bím) padne vtedy, keď pod ním prejde vy­datá panna (mys­lím, že mu hrozí skôr smrť sprách­ni­ve­ním).

Jed­no­du­cho mu­síš vi­dieť

Ok­rem toho všet­kého si ešte ur­čite po­zri Piazza delle Erbe, Casa dei Mer­canti, Ca­pi­tello (tri­búna so štyrmi stĺpmi), fon­tánu s rím­skou so­chou „ve­ron­ská ma­dona.“ Sa­moz­rejme za­stav sa aj na Ná­mestí Piazza dei Sig­nori, po­zri si pru­ho­vaný pa­lác Pa­lazzo del Co­mune, vežu Torre dei Lam­berti, či ro­mán­sky kos­tol Santa Ma­ria An­tica (info o nich náj­deš v kaž­dom sprie­vod­covi).

#piaz­za­de­i­sig­nori #dante #ve­rona❤️ #italy🇮🇹 #near #torre #dei #lam­berti #hap­py­days #re­lax #mood #happy

A post sha­red by Li­ly­Be­eT­ra­vel (@li­ly­bet­ra­vel) on

A sa­moz­rejme, ne­za­budni si dať ape­ri­tivo, olivy, pa­niny a ces­to­viny!

p.s. pre všet­kých, ktorí ovlá­dajú au­to­maty na ben­zín na mo­jej úrovni, ne­pchajte tam 50 € (ob­zvlášť nie v ne­deľu), lebo na­miesto ben­zínu do­sta­nete pa­pie­rik s bo­nu­som, po ktorý si mô­žete ísť až keď ot­vo­ria a po pol­ho­dine vzá­jom­ného ne­chá­pa­nia s ta­lian­skym ujom s ním vy­me­níte pa­pie­rik za pe­niaze, vy­sú­kate hol­ly­wod­ský úsmev, za­še­ve­líte gra­zie a ute­káte tan­ko­vať na diaľ­nicu.

Sa­moz­rejme, po­dob­ných zá­žit­kov za­ži­ješ ešte viac a hlavne budú tvoje 🙂

Komentáre