Že be­ha­nie a teplo sa k sebe vô­bec ne­ho­dia? Takto to zvlád­neš!

Tú­žiš po krás­nej po­stave, no ho­rú­čava ťa od­rá­dza. Po­čas leta sa mnoho ľudí vy­ho­vorí na slnko či teplo a svoju po­stavu pre­su­nie na druhú ko­ľaj. Po­ra­dím ti, ako vy­rie­šiť tento prob­lém vďaka jed­no­du­chým 5 pra­vid­lám a už ti ne­po­môžu žiadne vý­ho­vorky.

1. Ak­li­ma­ti­zuj sa

Ak vy­ra­zíš von na prudké slnko okam­žite, tak tvoje telo po­riadne šo­ku­ješ. Pred be­hom sa od­po­rúča, aby si ne­jaký čas po­budla v ho­rú­čave, aby sa tvoje telo mohlo pris­pô­so­biť drs­nej­ším pod­mien­kam. Ak sa nech­ceš po­tiť na slnku, vy­skú­šaj ho­rúci kú­peľ či spr­chu, aby sa tvoje tele po­riadne ak­li­ma­ti­zo­valo.

2. Zo­staň hyd­ra­to­vaná

Aj keď pitný re­žim je sa­moz­rej­mos­ťou, tak pri tejto ná­roč­nej ak­ti­vite naň mu­síš klásť ob­zvlášť veľký dô­raz. Na veľký prí­jem te­ku­tín sa za­me­raj najmä ráno. Pred sa­mot­ným be­hom si vy­ber ná­poj s ob­sa­hom elek­tro­ly­tov a sa­cha­ri­dov, aby sa zvý­šila tvoja ener­ge­tická hla­dina.

3. Vhodne sa ob­leč

Pre bež­cov nie je nič hor­šie ako ne­vhodné ob­le­če­nie. Vy­ber si také, ktoré je vy­ro­bené zo správ­nych (ľah­kých a prie­duš­ných) ma­te­riá­lov, ktoré nie sú prí­liš ťažké či hrubé. Ob­le­če­nie má veľmi veľký vplyv na kva­litu tvojho behu. In­ves­tuj do svojho špor­to­vého vy­ba­ve­nia a za­ob­sta­raj si kúsky s od­vá­dza­ním vlh­kosti. Ne­za­budni ani na vhodnú spodnú bie­li­zeň a vy­hni sa over-size trič­kám.

4. Re­a­lis­tické oča­ká­va­nia

Každý z nás, kto pra­vi­delne behá, sa usi­luje o ne­us­tále pre­ko­ná­va­nie sa­mého seba a o zlep­šo­va­nie svo­jich osob­ných vý­sled­kov. Radi tes­tu­jeme, do akej miery do­ká­žeme ovlá­dať svoje telo a pre­ko­ná­vať jeho hra­nice. No keď be­žíš v ho­rú­čave, ktorá pred­sta­vuje pre naše telo ob­rov­skú zá­ťaž, sta­rať sa o zdra­vie je oveľa dô­le­ži­tej­šie ako pre­ko­nať sa o pár mi­nút. Ne­snaž sa o at­le­tický vý­kon, sú­streď sa na svoje li­mity.

5. Od­po­či­nok a strava

Hneď ako od­beh­neš, po­sta­raj sa o správny od­dych. Pred be­hom (ale aj po ňom) je dô­le­žitá re­ge­ne­rá­cia, kto­rej na­po­máha aj dobrá strava. Hor­čík zni­žuje sva­lové kŕče, za­tiaľ čo zi­nok tiež uká­zal, že zrých­ľuje sva­lovú re­ge­ne­rá­ciu. Hor­čík sa na­chá­dza v po­tra­vi­nách, ako avo­kádo, ore­chy a lo­sos, za­tiaľ čo zi­nok sa na­chá­dza v rôz­nych dru­hoch se­mien (vrá­tane tek­vice, se­zamu a me­lónu), ces­naku a cí­ceru.

 

Zdroj: in­de­pen­dent.co.uk

Komentáre