Je známa svo­jimi ne­oby­čaj­nými šper­kami. Anna má svoj vlastný ate­liér, kde trávi väč­šinu svojho voľ­ného času. V ňom sa dejú všetky možné zá­zraky, ktoré po­tom pre­dáva zá­kaz­níč­kam. Jej in­dián­ske če­lenky sú ne­na­po­do­bi­teľné a do jej ohro­mu­jú­ceho boho štýlu sa v pr­vej se­kunde za­mi­lu­ješ. Ok­rem če­le­niek však vy­rába ne­zvy­čajné šperky z far­bi­čiek. Ak ťa zau­jíma, akým spô­so­bom tieto šperky vzni­kajú, Anna Čur­le­jová ti to pre­zradí v tomto roz­ho­vore.

Ahoj, mohla by si nám na za­čia­tok pre­zra­diť, kto je Anna Čur­le­jová a ako by si pred­sta­vila svoje štú­dio.

Vo­lám sa Anička Čur­le­jová a s pria­te­ľom Vla­di­mí­rom Škar­dom máme v Li­berci ate­liér, ktorý sa za­me­riava na vý­robu šper­kov, bi­žu­té­rie, mód­nych a by­to­vých do­pl­n­kov.

Čo stojí za ná­pa­dom vy­tvá­rať šperky z ce­ru­ziek?

Šperky z far­bi­čiek vznikli pri mo­jich štú­diách na TU v Li­berci, kde sme v ate­li­éri šperku mali téma „Ruka je naj­do­ko­na­lejší ná­stroj“ a ja som sa vo svo­jej se­mes­trálke sú­stre­dila nato, čo ru­kou do­káže vy­tvo­riť di­zaj­nér, ume­lec. Najprv vznikli šperky, ktoré boli celé z kovu, do kto­rých sa vkla­dali far­bičky, ce­ruzky, aby mal di­zaj­nér po ruke vždy ce­ruzku, keď do­stane ná­pad a mo­hol rovno za­čať kres­liť. Ná­sledne som vy­tvo­rila šperky v kom­bi­ná­cii s ple­xisk­lom, ktoré sa v tej dobe te­šilo veľ­kej ob­ľube až na­ko­niec vznikli šperky iba z far­bi­čiek bez po­u­ži­tia iného ma­te­riálu. Se­mes­trálku som odo­vzdala, ale ne­sta­čilo mi to a ná­pad vo mne stále hlo­dal. Za­čala som preto tieto šperky vy­rá­bať aj v inej po­dobe (rôzne tvary a prie­rezy, rôzne druhy far­bi­čiek) až vznikli šperky z far­bi­čiek, ktoré po­známe dnes. Je veľká ra­dosť, že tieto šperky, ktoré už dnes má pod ve­le­ním Vlado a ja sa sta­rám iba o di­zajny, sa te­šia ta­kej sve­to­vej ob­ľube. Ani je­den z nás to ne­ča­kal.

Ako vy­zerá váš ate­liér, kde tvo­ríte a čo všetko by sme v ňom mohli nájsť?

Náš ate­liér je vo Vra­ti­sla­vi­ciach nad Ni­sou (me­dzi Li­ber­com a Jab­lon­com nad Ni­sou – v oboch týchto mes­tách som štu­do­vala školy). V Jab­lonci som ab­sol­vo­vala Supš a Voš, od­bor De­sign bi­žu­té­rie a mód­neho do­pl­nku, na TU v Li­berci ná­sledne De­sign skla a šperku. Obe školy mi po­mohli k tomu, kde som te­raz. Práve na vy­so­kej škole v Li­berci som stretla Vla­di­míra, ten mi v ži­vote veľmi po­mo­hol, a keď som mu uká­zala, čo tvo­rím, bol nad­šený a chcel to všetko vy­rá­bať so mnou. Od kedy sa po­známe ma pod­po­ruje v kaž­dej šia­le­nosti, ktorú si vy­mys­lím a sám vy­mýšľa ob­čas ešte väč­šie.

Náš ate­liér je umiest­nený v sta­rom to­vá­ren­skom kom­plexe In­tex, sú v ňom vy­soké stropy, veľké okna,  celú bu­dovu máme pre seba (2 po­scho­dia a su­te­rén). Sú v nej ate­li­éry, sklady, veľké pod­kro­vie, prí­stupná stre­cha, veľa veľa ma­te­riá­lov, dve mačky a my. Každý kto ho nav­štívi je nad­šený, sme veľmi radi, že na ľudí pô­sobí dob­rým doj­mom, je to kre­a­tívne pro­stre­die plné lásky. Radi si sem po­zý­vame mo­delky, fo­to­gra­fov, no­vi­ná­rov, ka­ma­rá­tov a stále sa ho sna­žíme vy­lep­šiť, zdo­ko­na­liť, aby bolo es­te­ticky krásne.

Mohla by si nám opí­sať, ako sa taký šperk vy­rába? Ako dlho vý­roba trvá?

Bo­hu­žiaľ vý­robnú tech­no­ló­giu ne­prez­rá­dzame, pra­co­vali sme na nej nie­koľko ro­kov a je vy­pí­lená na ma­xi­mum, mo­men­tálne je naša tech­no­ló­gia do­ko­nalá a píšu nám ľu­dia z ce­lého sveta aby sme im ju pre­zra­dili. Vý­roba jed­ného šperku trvá pri­bližne 3 dni.

Spo­mí­naš si ešte na svoj úplne prvý šperk z far­bi­čiek? Ak áno, tak kedy si ho vy­ro­bila a ako vy­ze­ral?

Prvý šperk z far­bi­čiek vzni­kol v roku 2010 a bola to brošňa s far­bič­kami, ktoré boli le­pené na ple­xiskle. Táto brošňa bola vtipná v tom, že jej tvar Če­chom pri­po­mí­nal Česko a mo­jim slo­ven­ským pria­te­ľom zase Slo­ven­sko. Vy­ro­bená bola z tuč­ných far­bi­čiek, mala dú­hové vnútro. Bo­hu­žiaľ, dnes sa už také ne­vy­rá­bajú.

View this post on Ins­ta­gram

Po­znáte naše šperky z far­bi­čiek (pas­te­lek) ur­če­ných na kresbu? Do­čí­tate sa o nich do­konca aj na @my­mo­dern­met ➡️ http://bit.ly/2iE1UcP 📰 a my sme pre Vás vy­tvo­rili nový ins­ta­gra­mový pro­fil @car­bic­ko­va­pen­cils kde mô­žete sle­do­vať pro­ces tvorby/vý­roby týchto uni­kát­nych šper­kov z pr­vej ruky. 🎨😌✨ Tákže ✏️ @car­bic­ko­va­pen­cils = je­welry made of co­lo­red pen­cils. 💜💙💚💛❤️🖤 www.car­bic­kova.etsy.com www.fler.cz/car­bic­kova-pen­cils #car­bic­kova #car­bic­ko­va­pen­cils #de­sig­ner #hand­made #je­welry #je­wel­lery #co­lo­red­pen­cil #co­lo­red­pen­cils #je­wel­ry­ma­de­of­pen­cils #pen­cil­je­welry #pen­ci­lart #pen­cil #pen­cils #pen­ci­lworld #pen­cil­sketch #pen­cil­dra­wing #draw #dra­wing #sketch #fo­rar­tist #ar­tist #art #de­signc­zech­de­signs­tu­dio #li­be­rec #wood #wo­od­je­welry #wo­oden #best­gift

A post sha­red by Anna Čur­le­jová (@car­bic­ko­va­bi­joux) on

Ako sa ti pra­cuje s far­bič­kami – nie je ná­ročné z ta­kého ma­te­riálu vy­tvo­riť nád­herný šperk?

Je pravda, že ide o veľmi ná­ročný a zdĺhavý pro­ces, vý­roba jed­ného šperku trvá nie­koľko dní – ako už som vyš­šie spo­mí­nala. To je je­den z dô­vo­dov, prečo sme si mo­men­tálne od šper­kov z far­bi­čiek dali pauzu, nech­ceme po­kra­čo­vať vo vý­robe týchto šper­kov „made to or­der“, ale chceme pre­dá­vať uni­káty po jed­nom kuse za adek­vátnu cenu.

Čo sa sna­žíš pro­stred­níc­tvom svo­jej tvorby po­ve­dať ľu­ďom? Aký od­kaz vkla­dáš do svo­jich vý­rob­kov?

Ur­čite im chcem uká­zať svoj po­hľad na svet, ako to vi­dím a cí­tim ja. Ďa­lej sa sna­žím ľu­ďom po­ve­dať, že sa ne­mu­sia báť byť iní, lebo je to najk­raj­šie, čo pre seba môžu spra­viť. Sme na svete preto, aby sme boli šťastní a mali by sme preto ro­biť všetko, je jedno čo si o nás kto myslí a či nás nie­kto súdi. Chcem im po­môcť v tom aby sa cí­tili krásne. Po­kiaľ nie­kto chce byť stre­do­bo­dom po­zor­nosti, nech je. V ne­po­sled­nom rade ma táto tvorba rov­nako robí šťast­nou, je to art te­ra­pia. Mu­sím po­ve­dať, že aj môj par­tner Vlado je šťastný. Váži si, že ma v ži­vote stre­tol a na­viedla som ho na túto kre­a­tívnu cestu ži­vo­tom, je z toho nad­šený. A toto chcem po­sie­lať ďa­lej. Preto sme sa roz­hodli ne­mať za­mest­nan­cov. Chceme každý kus vy­rá­bať samy a tú­žime po tom, aby naše vý­robky niesli túto ener­giu a po­sols­tvo ďa­lej. Slo­boda, láska, pravda, kre­a­ti­vita. To je na­ším od­ka­zom.

View this post on Ins­ta­gram

🦅🌞🌾🍄

A post sha­red by Anna Čur­le­jová (@car­bic­ko­va­bi­joux) on

Kedy si prišla na to, že sa z vý­roby šper­kov môže stať úspešný biz­nis?

Nie som si úplne istá, či slová „úspešný biz­nis“ sú v tomto od­vetí na správ­nom mieste. Po­znám po­dobnú značku, ktorá si z vý­roby če­le­niek uro­bila úspešný biz­nis a vy­rába ich ne­kva­litne, vo veľ­kom množ­stve. Túto cestu som si skú­sila a nie je pre mňa. Han­bila som sa za kva­litu vý­rob­kov, ktoré vy­rá­bali naši bý­vali za­mest­nanci, ne­na­pĺňalo ma byť za­mest­ná­va­te­ľom a pris­pô­so­bo­vať sa všet­kým, len nie sebe. My chceme byť slo­bodný ate­liér, chceme byť šťastní, mať sa radi, tvo­riť a ro­zo­sie­lať túto ra­dosť ďa­lej do sveta. Za­tiaľ sa nám to darí a to je pre mňa naj­väčší ži­votný úspech.

Akú naj­net­ra­dič­nej­šiu po­žia­davku si do­po­siaľ od svo­jich zá­kaz­ní­kov do­stala?

Je­den mla­dík z Aus­trá­lie chcel vy­ro­biť ob­rov­skú če­lenku z kve­tín v štýle jed­ného mu­zi­kálu, kto­rého ná­zov si už ne­pa­mä­tám. Po­slal mi svoje umelé kvety a tie boli ešte hor­šie, takže som na­ko­niec s ťaž­kým srd­com mu­sela celú zá­kazku od­miet­nuť. Ne­tra­dičnú zá­kazku som do­stala aj od Koh-i-noor, pre nich sme vy­rá­bali ťa­židlo z far­bi­čiek Jumbo Ma­gic v 3D tvare „225“ , keď osla­vo­vali 225. vý­ro­čie vzniku.

Ok­rem šper­kov z far­bi­čiek vy­rá­baš aj če­lenky. Ak by si mala po­rov­nať prácu s rôz­nymi ma­te­riálmi – čo je podľa teba ťaž­šie vy­tvo­riť – šperk z far­bi­čiek alebo če­lenku z pie­rok?

To je ťažká otázka, sú to to­tiž roz­dielne tech­no­ló­gie, ako oheň a voda. U far­bi­čiek je to zlo­žité v tom, že tú tech­no­ló­giu ni­čím ne­urých­lite, v pod­state ne­o­kla­mete, mu­síte sa dr­žať pra­vi­diel a to je pre mňa tro­chu prob­lém. Rada si ro­bím veci po svo­jom a expe­ri­men­tu­jem. Síce zá­kladný šperk z far­bi­čiek trvá cca 3 dni, in­diánka môže tr­vať aj týž­deň, po­kiaľ je na nej ručná vý­šivka z ro­kailu a ja si rada kom­pli­ku­jem ži­vot, takže vý­šivky sú na väč­šine in­diá­nok.

Ako dlho ti trvá vý­roba jed­nej če­lenky?

Vý­robná doba kaž­dej če­lenky je iná. Sú če­lenky, ktoré máme ho­tové za pár mi­nút, nie­ktoré trvajú nie­koľko dní až týž­dňov.

Aké ma­te­riály naj­čas­tej­šie na ich vý­robu po­u­ží­vaš?

Naj­čas­tej­šie po­u­ží­vame umelé kvety, pe­rie, muš­ličky, mi­ne­rály, bi­žu­térne kom­po­nenty, sk­le­nené perly, ple­xisklo, te­xil, far­bičky, lanká, ale neb­rá­nime sa vlastne ni­čomu. To ma na vý­robe bi­žu­té­rie a če­le­niek naj­viac baví – po­u­ží­vať ne­tra­dičné ma­te­riály, ktoré ne­pou­žíva ni­kto. Ne­dávno sme ro­bili pár če­le­niek z ho­ro­le­zec­kého lana, via­noč­ných re­ťazí a bam­bu­liek a tak nás to nadchlo, že chys­táme celú ko­lek­ciu. Alebo sme na jar vy­rá­bali pro­dukt na Ceny An­děl pre Žofku Ďa­řbu­já­novú z Mydy Ra­by­cad he­ad­piece z pa­piera a me­ta­lic­kej au­to­fó­lie. To bola úplná sve­telná bomba!

Ako dlho sa vý­robe če­le­niek ve­nu­ješ? Bolo tvo­jím snom vy­rá­bať šperky?

Vý­robe bi­žu­té­rie sa ve­nu­jem asi od pr­vého stupňa zá­klad­nej školy. Moji ro­di­čia ket­lo­vali ru­žence a ja som ne­mohla tomu ma­te­riálu odo­lať. Tam to všetko za­čalo. Keď som bola malá, vždy som cí­tila nie­kde v sebe, že chcem ro­biť niečo ume­lecké. Najprv som chcela byť spe­váč­kou, ale nato ne­mám hlas. Po­tom ma­liar­kou a di­zaj­nér­kou, ne­skôr fo­to­graf­kou. Te­raz vy­rá­bam šperky a bi­žu­té­riu pre rôzne spe­váčky, mo­delky, všetky možné krásne, zau­jí­mavé ženy a tak ne­jak sa to spo­jilo, že som za­čala tieto naše uni­káty aj fo­tiť. Som šťastná a spo­kojná, takže ve­rím, že to tak malo byť. Je nutné do­dať, že ne­byť Vlada a jeho úžas­ných ro­di­čov, po kto­rých zde­dil ta­lent pre tr­pez­li­vosť, zod­po­ved­nosť, kre­a­tív­nosť a em­pa­tiu, asi by sme ni­kdy ne­mali ate­liér v ta­kej po­dobe, akú má dnes.

Vy­tvo­rila si šperky aj pre rôzne známe osob­nosti. Pa­mä­táš si, čo kon­krétne si pre ktorú ce­leb­ritu vy­ro­bila?

Ur­čite, vy­rá­bame do­pl­nky na zá­kazku, do vi­deo­k­li­pov, na na­tá­ča­nia a po­dobne. Spo­lu­pra­cu­jeme s ka­pe­lou Mydy Ra­by­cad, ktorú spon­zo­ru­jeme už druhý rok. Vy­rá­bali sme če­lenky pre Shar­lotu, Žofku Da­řbu­já­novu, Do­mi­niku Mir­govú, Ni­kol Mo­rav­covú, Pau­lieho Ga­randa (pre kto­rého sme toto leto vy­tvo­rili špe­ciálnu ko­lek­ciu mód­nych do­pl­n­kov z pe­ria – Ga­rand Brand X Car­bic­kova Bi­joux), Vesna ka­pela či pre vi­zá­žis­tku Koki9.

Po­píš nám tvoj ate­liér, ako to tam vy­zerá a čo všetko by sme v ňom mohli nájsť.

Náš ate­liér je umiest­nený v sta­rom to­vá­ren­skom kom­plexe In­tex vo Vra­ti­sla­vi­ciach nad Ni­sou. Na­chá­dzajú sa v ňom vy­soké stropy, veľké okná a celú dvoj­pos­cho­dovú bu­dovu máme pre seba. Sú v nej ate­li­ére, sklady, veľké pod­kro­vie, prí­stupná stre­cha, veľa ma­te­riá­lov, dve mačky a my. Každý, kto ho nav­štívi, je nad­šený. Sme veľmi radi, že na ľudí pô­sobí dob­rým doj­mom. Je to kre­a­tívne pro­stre­die plné lásky. Radi si sem po­zý­vame mo­delky, fo­to­gra­fov, no­vi­ná­rov, ka­ma­rá­tov a stále sa ho sna­žíme vy­lep­šiť, zdo­ko­na­liť, aby bol ešte krajší.

View this post on Ins­ta­gram

New sty­lish fe­at­her cro­wns from Wes­tern col­lec­tion are avai­lable in sa­les gal­le­ries! 🌵🔥🖤👩‍🎨✨ •www.sashe.sk/car­bic­kova •www.fler.cz/car­bic­kova-bi­joux •www.car­bic­ko­va­bi­joux.etsy.com Pho­tog­rap­her @bar­kap­hoto Muah @ka­ra­me­lova_ma­ke­upar­tist Mo­del @dope0x0 As­sis­tant @lau­raj­me­nem­lu­cie #car­bic­kova #car­bic­ko­va­bi­joux #de­sig­ner #hand­made #je­welry #je­wel­lery #je­wel­ry­de­sig­ner #wes­tern #ne­wcol­lec­tion #fe­at­her #fe­at­herc­rown #fe­at­her­he­ad­band #he­ad­band #he­ad­piece #hair­je­welry #hair­band #black #crown #pen­dats #tas­sels #le­at­her #boho #bo­ho­style #au­tumn #bo­he­mian #bo­he­mians­tyle #bo­he­mian­fas­hion #bo­he­mian­je­welry

A post sha­red by Anna Čur­le­jová (@car­bic­ko­va­bi­joux) on

Kaž­dému umel­covi pri­náša in­špi­rá­ciu niečo iné. Ve­dela by si nám pre­zra­diť, čo pred­sta­vuje tú tvoju?

Na túto otázku som vždy od­po­ve­dala, že ma­te­riál, pro­stre­die či oka­mih. In­špi­rá­cia je vlastne všade okolo nás a ja ju ne­us­tále ne­jako za­chy­tím. Dnes si však uve­do­mu­jem to, že naj­väč­šou in­špi­rá­ciou pri tvorbe je pre mňa slo­boda. V ži­vote túto in­špi­rá­ciu pred­sta­vuje môj pria­teľ Vla­di­mír.

Čomu sa naj­rad­šej ve­nu­ješ vo svo­jom voľ­nom čase, ak práve ne­pra­cu­ješ?

Keď s Vla­dom zrovna ne­tvo­ríme, tak radi ces­tu­jeme alebo sa hráme s na­šimi dvoma mač­kami. V po­sled­nej dobe sme do ži­vota za­ra­dili fit­ness, máme osob­ných tré­ne­rov a cvi­číme.

Na zá­ver by som sa ti chcela po­ďa­ko­vať za roz­ho­vor. Máš ne­jaký od­kaz pre na­šich či­ta­te­ľov?

Či­ta­te­ľom by som od­ká­zala, aby si išli za svo­jím snom, aj keď to nie je jed­no­du­chá cesta. Pre­tože cesta je cieľ. Ďa­lej im pra­jem, aby boli v ži­vote šťastní a ďa­ku­jem im za pod­poru a zá­u­jem.

Komentáre