No­síme ich všetky a často. Kla­sické kúsky, ktoré má za­ru­čene v šat­níku každá z nás sú síce su­per, no nie­kedy to môže byť pekná nuda. Ak si chceš spes­triť šat­ník a ob­me­niť svoje síce ob­ľú­bené, no ča­som ne­zá­živné ob­le­če­nie a do­pl­nky, čí­taj ďa­lej!

Skinny je­ans vs. mom/bo­yf­riend je­ans

Ur­čite aj ty den­no­denne sia­haš práve po po­hodl­ných a ľahko kom­bi­no­va­teľ­ných úz­kych rif­liach, ktoré sa v šat­níku zídu kaž­dej žene, no nie­kedy je prí­jemné uro­biť malú zmenu a vý­sledný out­fit ne­bude pô­so­biť tak tuc­tovo. Najb­liž­šie ich skús vy­me­niť za tren­dové mom je­ans s ná­dy­chom vin­tage štýlu, alebo zau­jí­mavé bo­yf­riend je­ans, v kto­rých sa na­vyše bu­deš cí­tiť ma­xi­málne po­hodlne.

View this post on Ins­ta­gram

#ootd #je­ans @won­hun­dred_of­fi­cial

A post sha­red by Petra (@pe­pa­mack) on

Biele ba­sic tričko vs. tričko s ná­pi­som

Keď opäť sto­jíš ráno pred skri­ňou s kaž­do­den­nou di­le­mou čo na seba, tvoje snahy o su­per sty­ling často kon­čia jed­no­du­chým bie­lym trič­kom. Ak si sa v tejto vete na­šla, od­po­rú­čam ti po­ob­ze­rať sa v ob­chode po síce rov­nako jed­no­du­chom a po­hodl­nom tričku, kto­rým však bu­deš pú­tať po­hľady zau­jí­ma­vým a tref­ným ná­pi­som.

View this post on Ins­ta­gram

Láska mi kú­pila lásku. 😍❤️ A ja sa te­ším ako malá. 🙈 Inak, opäť som po­sledné dni #oku­liar­nik, pre­tože ma v uto­rok čaká veľký deň! V @ne­ovi­zia mi budú ope­ro­vať oči a ja sa už ne­viem doč­kať. Tro­šičku sa aj zá­kroku bo­jím, veď viete, ur­čitý re­špekt tam bude vždy, no pani do­ktorka ma ubez­pe­čila, že je to úplne bez­bo­lestné, tak som zve­davá, aký je ži­vot s os­trým zra­kom. 🙏😄 Už si to to­tiž ani ne­pa­mä­tám, oku­liare som za­čala no­siť tu­ším v 14, ak nie aj skôr. Po­sledné roky fun­gu­jem na šo­šov­kách a oku­lia­roch. Ni­kdy mi to ne­va­dilo, ale keď som sa mi­nule za­mys­lela, čo všetko sa po ope­rá­cii zmení, strašne moc sa na to te­ším. 👌 #swe­et­la­dy­lol­li­pop #laska

A post sha­red by Ivanka Pet­ru­šová (@swe­et­la­dy­lol­li­pop) on

View this post on Ins­ta­gram

Merci ☕️ @god­dessk­le­opat­rac­lot­hing ✨

A post sha­red by Laura Jade Stone (@lau­ra­ja­des­tone) on

Ka­bát vs. ko­žuch

V chlad­nej­ších dňoch každá sia­hame po ove­re­nom ka­báte, ktorý však nie vždy úplne za­hreje, v rôz­nych stri­hoch a far­bách. Ak máš však tro­chu viac od­vahy a ne­bo­jíš sa expe­ri­men­to­vať, vy­uži bo­hatú po­nuku či už me­nej fa­rebne pú­ta­vých alebo fa­reb­nej­ších ko­žu­chov, v kto­rých za­ru­čene za­žia­riš a ur­čite ne­za­mrz­neš.

Ka­belka vs. ľad­vinka

Aj keď ka­belky pat­ria k na­job­ľú­be­nej­ším mód­nym do­pl­n­kom väč­šiny žien, nie­kedy je lep­šie vy­bo­čiť z davu a vy­hliad­nuť si trend se­zóny, ktorý no­sili dávno už aj tvoji ro­di­čia. Štý­lová ľad­vinka síce nie je žiad­nou no­vin­kou, no za­bud­nu­tým a znovu zro­de­ným kús­kom ur­čite.

Vý­razné šperky vs. drobné šperky

Trend vý­raz­ných a mo­hut­ných ná­hr­del­ní­kov je už dávno preč, a preto ich na­hraď mi­ni­ma­lis­tic­kými re­tiaz­kami či prs­teňmi, ktoré sú ele­gan­tnej­šou a zau­jí­ma­vej­šou voľ­bou, aj keď sú men­šie a me­nej pú­tavé. Mô­žeš ich rôzne vrstviť a kom­bi­no­vať a na­po­kon sa stanú  tvo­jim kaž­do­den­ným ta­liz­ma­nom.

View this post on Ins­ta­gram

Soft cot­ton shirt by @rails 💥 #ootd

A post sha­red by Petra (@pe­pa­mack) on

Komentáre